Novinky V16-2 Build 8200

Všeobecně

 • Nově je v kontrolním centru zařazena kontrola konstrukcí na dřevo s manuálně definovanou konturou. Takovéto např. „ražené“ nebo pomocí „detailu objektu“ upravené prvky jsou v kontrolním centru uvedeny pod nadpisem "Dřevo s konturou opracování" . Pokud je prvek s konturou smazán nebo je kontura ve vlastnostech prvku odstraněna, je prvek automaticky odstraněn i z kontrolního centra.
  Společně s tím je nyní zobrazen i počet nevyřešených konfliktů v dané položce. Pro přehlednost v kontrolním centru je umožněno individuální přizpůsobení, tedy přesunutí jednotlivých opracování kontur ve sloupci výpisu pomocí funkce „chyť a pusť“ (Drag & Drop) do požadovaného pořadí.
 • Nastavení barev, Nastavení zobrazení (F7) a všeobecné programové přednastavení (Alt+F7) jsou od nynějška plně automaticky uložena k Půdorysu projektu. Tím je zajištěno, že je obsah, nastavení a konstrukční detaily jako např. Výřez pro palubky, Zkrácení hřebene nebo Hoblování v projektu plně zafixováno a uloženo. Pokud je projekt vytvořen ve verzi 16-2, jsou Nastavení při startu u Nastavení barev, Nastavení zobrazení (F7) a Všeobecného programové přednastavení (Alt+F7) přesunuty z globálního adresáře SEMA přímo do adresáře projetu a půdorysu. Samozřejmně lze tato nastavení kdykoliv pomocí funkce „Načíst“ změnit za jiná nastavení.
  U Nastavení barev, které je otevřeno pomocí Pohled / Nastavení barev je tedy k dispozici nově funkce k načtení nebo uložení nastavení. Díky tomu lze nastavení „Uložit“ a „Načíst“ přímo k aktuálnímu Půdorysu přiřadit nebo naopak z něj uložit. Pomocí „Uložit jako předlohu“ nebo „Načíst z předlohy“ pak lze nastavení uložit nebo naopak načíst do adresáře předloh. Rozdílnost zde spočívá v tom, že nastavení uložená jako předloha jsou pak k dispozici v každém projektu. Pokud je Nastavení načteno z předlohy, program jej plně automaticky uloží k danému Půdorysu.
  Načtení i uložení Nastavení k Půdorysu stejně tak jako načtení a uložení Všeobecných přednastavení (Alt+F7) probíhá identicky jako u Nastavení barev.
  Zároveň je zajištěno, aby uživatelská nastavení jako např. Nastavení funkce tlačítek myši, systémové adresáře a cesty pro uložení nebyly ovlivněny.
  Jestliže je nastavena konstrukční změna projektu Všeobecného přednastavení (Alt + F7) z předlohy, je tato předloha automaticky uložena k půdorysu. Ruční změny v tomto Všeobecném přednastavení (Alt + F7) musí být samozřejmě uloženy ručně pomocí tlačítka "Uložit". Pokud otevře uživatel Projekt jiného konstruktéra, je automaticky načteno v projektu naposledy použité Všeobecné přednastavení (Alt + F7).
  Zde spočívá tedy ta výhoda, že konstrukční nastavení jako výřez pro palubky na přesahu střechy, zkrácení hřebene nebo hoblování zůstanou v projektu zachovány a nový uživatel je neztratí.
  Aby byly plány jak opticky, tak obsahově trvale zachovány, jsou tyto nové funkce ukládání integrovány i u Nastavení zobrazení (F7). I zde jsou tedy k nalezení funkce „Uložit“, „Načíst“ , „Uložit jako předlohu“ a „Načíst z předlohy“. Stejně tak jako dříve, lze každému pozičnímu rámci přiřadit Nastavení zobrazení (F7) pomocí rychlého výběru na horní liště symbolů. Tento rychlý výběr je zde nyní rozdělěn na „Použité v projektu“ a „Předlohy“. Pokud je zvolena varianta Nastavení zobrazení (F7) z části „Předlohy“, je k tomuto pozičnímu rámci toto nastavení přiřazeno a program toto nastavení plně automaticky uloží k Půdorysu. Tak je tedy toto Nastavení zobrazení (F7) neustále k dispozici u Půdorysu, originální předlohy zůstávají nadále lokálně a mohou být použity v dalších projektech. Přiřazená Nastavení zobrazení (F7) fungují ale i v případě vyvolání pomocí klávesy F7. Zde musí být v každém případě načteno nastavení z předlohy a program toto automaticky uloží k danému Pozičnímu rámci a Půdorysu. Samozřejmně lze i dodatečně uskutečněné změny převzít k Nastavení zobrazení (F7). Je pro to nutné otevřít Nastavení zobrazení (F7) pozičního rámce, provést požadované změny a následně příkazem „Uložit“ přiřadit k Půdorysu. V tomto případě kontroluje program zda je toto Nastavení zobrazení (F7) použito i u jiných Pozičních rámců nebo plánů. V tomto případě obdrží uživatel Upozornění s výpisem, ve kterých plánech jsou tyto Poziční rámce s tímto nastavením použity. Následně má uživatel možnost toto nastavení uložit pod novým jménem a toto nastavení tím přepsat. Pokud je tedy nastavení uloženo pod novým jménem, je toto změněné nastavení použito pouze pro daný aktivní Poziční rámec. Pokud uživatel ale nastavení pouze přepíše, obdrží tyto změny všechny Poziční rámce, u kterých bylo toto předchozí nastavení použito. Stejné upozornění obdrží uživatel i v případě, pokud je nastavení zobrazení (F7) načteno z předlohy a program nalezne již použité Nastavení zobrazení (F7) se stejným názvem v daném Půdorysu. Mimo to obdrží změněné Nastavení zobrazení (F7) hvězdičku v případě, že tam bylo něco změněno.
  Samozřejmně jsou toto všechna nastavení kopírována společně v případě kopírování Půdorysu. Mimo to jsou i všechny tato nastavení kopírována, pokud je projekt uložen jako předloha mezi šablony projektů. Tím je například možné mít jinou předlohu s jiným nastavením (Alt+F7) pro srubovou stavbu a jinou předlohu s jiným nastavením pro rámovou konstrukci. Díky těmto novinkám zůstávají všechny důležitá nastavení přímo u projektu a nebudou tak nikdy více ztracena. <Film - Nastavení Projektů>
 • Funkce „Průhledné plochy“, která byla k dispozici pouze v Menu 3D zobrazení, je dodatečně integrována i do Nastavení zobrazení (F7) pod „Obrázek+3D“, „Vizualizace“. Tím lze tuto možnost zobrazení nastálo uložit do předlohy Nastavení zobrazení (F7).
 • U modusu prohlížení bylo vylepšeno více detailů (Fi. Winkler).

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Výška Horní a spodní hrany vodorovných dřevěných prvků může být nyní zobrazena pomocí datového odkazu @B-BAUTEIL-UK@ a @B-BAUTEIL-OK@. (Fi. Martin a další)

Vyšetření střechy

 • Díky zvláštnímu postupu u vytváření profilované krokve docházelo k problémům se jménem profilu. Toto bylo opraveno. (Fi. Gentner)

Pokrytí a střechy

 • Zadání odstupu u rozdílných vrstev střechy bylo rozšířeno a typ hrany „Pažina“ (úžlabní fošna). (Fi. Moobie)

Krov

 • Osazení Záklopu mezi snížené krokve bylo vylepšeno. (Fi. Heckel)
 • Jeden problém u 3D zobrazení rybinového dlabu byl korigován. (Fi. Bachmann)
 • Maximální možná šířka zadání krokve byla zvýšena. (Fi. Brücker, Fi. Sutter)
 • Při osazení Makra podlaží nebyla v jednom speciálním případě korektně vytvořena výška vaznice. Toto bylo opraveno. (Fi. Strüby, Fi. Barel)

Stěna Strop

 • Pokud uživatel použije ve stěnovém pohledu k označení Maker, Dveří nebo Oken mezerník, jsou nyní označeny pouze objekty stejného typu v aktuální stěně.

Plech

 • Nově je ve verzi 16-2 jednodušeji a komfortněji proveden Profileditor geometrie Hranových profilů.
  Každá stavba je jiná a každý potřebuje jiné profily podle svých zvyklostí. Je tedy zapotřebí celá řada profilů hran přizpůsobených příslušným okolnostem. Ve standartních datech SEMA je k dispozici celá řada nejpoužívanějších profilů, není tam ale každé provedení pro každou potřebnou individuální situaci. Je tedy nyní možné pomocí Geometrie profilu již dodané standartní provedení upravit a vytvořit si tak vlastní nové profily přizpůsobené na konkrétní situaci.
  Je z tohoto důvodu nyní ve vlastnostech standartních dat daného profilu připravena nová funkce „Geometrie profilu“. Pokud je tato nová funkce odkliknuta, otevře se grafický editor. Zde jsou zobrazeny všechny Linie, Ohyby a Přehyby daného profilu plechu včetně úhlu a délky. Pomocí editoru v dolní části tabulky lze požadované rozměry upravovat. Jako první je označen první díl profilu. Ten je odpovídajícím způsobem znázorněn a označen červeně. V rozbalovacím menu „Element“ jsou vypsány všechny jednotlivé části profilovaného prvku. Tím lze tedy přejít přímo k požadované části. U části „Linie“ lze zadat „úhel“ a „délku“. U „Přehybu“ který je nastaven na 180°, lze zvolit pouze „vlevo“ nebo „vpravo“ a doplnit „délku“. U ohybu lze pak definovat jak „Úhel ohybu“, tak „Radius“ a „Počet segmentů“ na které je oblouk rozdělen. Pokud je u hodnoty „Segmenty“ zadána hodnota „0“, je tato část vytvořena jako oblouk. Minimální hodnota u nastavení Segmentu je „3“. Díky těmto možnostem nastavení lze tak každý profil velmi jednoduše změnit.
  Profileditor umožňuje i přímý výběr a označení požadovaného elementu přímo v grafickém zobrazení. Kliknutím myší lze tedy označit každou Linii, Úhel nebo Hodnotu. Odpovídajícím způsobem se pak přepne program přímo do daného zadání.
  V horní části ikon jsou k nalezení mimo obvyklých ikon zobrazení i další nové ikony. Ikona „Kontrola/měření ve výkrese“ umožňuje měření odstupů, délky linií i úhlů. Pomocí ikony „Popsat element profilu“ lze zapnout nebo vypnout automatické zobrazení rozměrů délek a úhlů u jednotlivých profilů. Tlačítko „Vymazat element“ je aktivní v případě, pokud je označen poslední element profilu. Pouze vždy poslední element lze mazat. Tlačítko „Připojit nový element“ je aktivní vždy, nový element ale připojuje vždy až na konec za aktuálně posledním elementem. Ve výběru lze při zadání zvolit mezi „Linií“, „Ohybem“ a „Přehybem“. Zvolený element je osazen s defaultním rozměrem a může být v políčku zadání požadovaným rozměrem pozměněn. Pokud jsou z celkového profilu vymazány všechny jednotlivé elementy napřiklad u zadávání úplně nového profilu, jsou u prvního zadání k dispozici pouze „Linie“ a „Ohyb“. Dále nelze editor ukončit případně zavřít v případě, že není zadán minimálně jeden element. <Film - Ražení plechových prvků ve všech směrech>
 • Zadání vztažného bodu plechového profilu bylo také vylepšeno. Pokud je plechový profil naimportován, změněn nebo nově vytvořen, musí být vztažný bod nadefinován nebo uzpůsoben. Také zadání vztažného bodu může být provedeno v „Definování profilu“. Tam je ve výkresu hned patrné o který element profilu jde. V nastavení „Element odkaz“ a „Element řez“ lze požadované linie odkliknout a přiřadit přímo myší ve výkrese.
 • Příkaz úprav „Razit“ byl ve směru plechových prvků rozšířen a vylepšen. Dříve bylo možné razit plechové prvky pouze kolmo ke vztažné hraně. Nyní lze všechny plechové díly razit ve všech rovinách a všech výkresech.
  Například dříve bylo možné razit úžlabní plech na okapu pouze pravoúhle ke vztažné rovině 1. Vztažná hrovina 2 byla odpovídajícím způsobem také ražena, ale už ne pravoúhle. Pokud je ale nyní stejné ražení provedeno v půdorysném zobrazení, jsou tato ražení nezávislá na vztažné hraně. Dalším příkladem může být kruhový průchod přes falcovaný plech. Otvor nyní obdrží u prvků, které jsou v nakloněné rovině, tvar elipsy.
  Díky této novince lze nyní razit všechny plechové díly v každé rovině, řezu nebo pohledu.
 • Úhel řezu u falcovaných krytin je nyní k dispozici jako automatický odkaz v nastavení. Toto je připraveno speciálně pro export do materiálových listů a předloh pro spojení s profilovacími stroji a potřebnou šířkou vstupního polotovaru. Automatický odkaz lze přiřadit tak jak je obvyklé pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši v kolonce a zvolit „Vložit proměnnou“. Automatický odkaz „Úhel řezu na začátku“ a „Úhel řezu na konci“ naleznete pod odkazem Element. <Film - Kontrola kolizí pro plechové prvky>
 • V kontrolním centru je nyní rozlišena i kolize mezi falcovanými prvky. Mimo to registruje program i různé konflikty mezi dvěma falcovanými plechy. Aby mohly být kolize prověřeny, musí být odkliknut příkaz v horní části „Kontrolní události“. Tím se otevře Kolizní centrum a v rozbalovacím menu jsou na výběr tyto možnosti: Kontrola aktuální stěny, Kontrola pro označené stěny, Kontrola všech prvků podlaží a Kontrola všech prvků projektu.Tím jsou tedy všechny v projektu obsažené dřevěné prvky a nyní i falcované plechy překontrolovány. Pokud je nalezena kolize mezi dvěma falcovanými plechovými díly, jsou tyto kolize vypsány ve stromové struktuře v Kolizním centru. Mimo to rozlišuje program zda jsou vedle sebe ležící falcované profily s identickým provedením falcu a pokud ne, vypíše je s označením Konflikt falcování. Po provedení kontroly kolizí je ve spodní části zobrazena Dodatečná informace. Pomocí „Přerušit“ lze kontrolu v průběhu přepočtu kontrolování ukončit. Po přepočtu prvků je zobrazeno, zda dochází k nějaké kolizi falcování nebo ne.

Schody

 • Elegantní a exkluzivní varianty zábradlí schodů lze nyní doplnit do dokonalosti pomocí Šneků a Ukončení.
  V Datovém nastavení Zábradlí nebo Spodního pásu lze v záložce Prov (Provedení) zadat Šnekové provedení na nástupu a výstupu. Pomocí Rychlé volby se lze rychle přepnout do výběru provedení a vybrat požadovanou variantu. V nabídce jsou ve skupině Šnek varianty „Svisle“, „Vodorovně“ a „Stoupající“. Zde uživatel nalezne příklady Šneků a Ukončení. Pokud zde vyberete požadovanou variantu, změní se u upravovaných schodů rozpočítání Šprušlí a nástupní Sloupek je posunut pod přiřazený typ.
  Pokud jsou Šnek nebo Ukončení označeny a zvolen příkaz „Změnit“, otevře se tabulka s nastavením tohoto prvku. Zjednodušeně řečeno mohou být Typ šneku a jeho orientace rozdílné. U položky Typ jsou k dispozici „Šnek“ nebo „Ukončení“ u Orientace pak varianty „Vodorovně“ , „Svislý“ nebo „Vzestupný“. Podle zvolené varianty se pak aktivují možnosti nastavení v Menu „Radius a úhel“ a „Určení výšky“. V Menu „Radius a úhel“ lze definovat požadovaný úhel a radius. Radius 1 a Úhel 1 začínají na stávajícím Madle. Jako pomoc při zadání potřebného tvaru slouží vedle aktuálního Datového náhledu 3D zobrazení i pomocný obrázek se zobrazením jednotlivých rádiusů a úhlů. Možnosti zadání v menu „Určení výšky“ jsou závislé na orientaci prvku. Pokud je Šnek nebo Ukončení orientováno vodorovně, jsou aktivní varianty „Výška šneku vztažená ke stupni“ a nebo Výška pomocí „Radiusu ukončovacího prvku“. <Film - Krytí čelního řezu stupňů u vynesených schodů>
  U Varianty „Výška šneku vztažená ke stupni“ lze zadat výškovou polohu prvku vzhledem ke stupni. Prvek je osazen do této výšky za předpokladu, že nastavený minimální radius napojení k madlu může být dodržen. Pokud to není možné, je prvek zobrazen v takové výšce, která dodržení tohoto minimálního radiusu umožňuje. Pokud je šnek použit na obou stranách zábradlí, má toto nastavení přednost v tom, že lze šneky oboustarnně osadit do stejné výšky kde lze tento radius dodržet. Toto nastavení je doporučeno v případě, že se používají předvyrobené šneky.
  Pokud jsou Šneky nebo Ukončení orientovány jako vzestupné, musí být definován pouze Úhel k napojení ohybníku. Pak následuje stoupání madla až k příslušnému zadanému úhlu a na něj se napojí šnek.
  Pokud jsou Šneky nebo Ukončení orientovány jako Svislé, napojí se šnek bez přechodového prvku a díky tomu jsou možnosti zadání u „Určení výšky“ neaktivní.
  U všech tří variant orientace lze Šnek zadat včetně odstupu od Nástupu.
  Pokud je označen vodorovně orientovaný Šnek, lze pomocí příkazu Pozice upravit jeho polohu. Příkazem „Pozice šneku“ lze zadat výškovou polohu vztaženou k horní hraně stupně. Výškovou polohu lze zadat numericky nebo pouze libovolně ve 3D posunout do požadované pozice. Podobně to funguje i s instancí „Posunout 2D/3D. Zde je doporučeno využít varianty paraelního posunu kde je zadání jen vztažného bodu a vzdálenosti.
  Šnek se skládá (mimo varianty svislé orientace) vždy ze dvou prvků: Šneku a Napojovacího prvku. U vodorovné orientace je to ohnuté madlo, u stoupající orientace je to Ohybník. U všech prvků jsou k dispozici, jak je již obvyklé, čisté zobrazení a výrobní výkres.
  Prvky lze následně pomocí „Schody-výstup automatický“ vytisknout na plotru nebo tiskárně, případně exportovat na CNC. Pro tyto oba výstupy jsou nyní v menu „Tisková úloha“ nebo „Export na stroje“ ve sloupci Výkres k dispozici jako „Šnek madla“ nebo „Šnek spodního pásu. Ty lze využít stejně tak jako ostatní prvky do předvolby tisku a nastavit jim i Návrh plánu, Zobrazení nastavení a Měřítko.
 • Pro umístnění šprušlí je nyní v nastavení šprušlí k dispozici nově možnost zadat odstup od středu přesahu. Jsou zde dvě nové položky „Posun PH“ a „Posun ZH“. Zadaná hodnota je počítána od středu překrytí nad sebou ležících dvou stupňů a je možná pouze v případě dělení tyček vztaženém na přední nebo zadní hranu stupně. <Film - Krytí čelního řezu stupňů u vynesených schodů>
 • U pohledových čelních hran u vynesených schodů (schodnicové schody) je nyní umožněno mezi podstupněm a čelem schodnice vytvořit ořezání.
  Je pro to v datech stupně připravena nová záložka "VP" (Bod spojení). Zde je u „Spojení schodnice“ na výběr možnost „Řez vlevo“ a „Řez vpravo“. Vedle dříve dostupných možností jako „Automatika", „Hrana podstupně" a „Pravoúhlé" lze nyní zvolit „Seříznutí" nebo „Volný úhel". Spojení na Seříznutí je vytvořeno tak, že čelní řez dřeva podstupnice a schodnice již není více viditelný. Spojení podstupně a schodnice je možné zvolit jak na jednotlivý podstupeň, tak jednotlivé spojení nebo celou konstrukci.
  Celkový pohled na vynesené schody je s tímto novým provedením mnohem elegantnější.
 • Pomocí nového olemováním stupňů lze čelní řez stupně obložit.
  V datovém nastavení stupně v záložce „Ul“, je nyní nová možnost nastavení Olemování pro levou a pravou stranu stupně. Na výběr je Hloubka (síla) a Přesah, případně vnitřní rádius. Pomocí hloubky vlevo nebo vpravo se definuje, jak toto Olemování bude tlusté. Zadaná hodnota se počítá od čelní hrany stupně dovnitř. Pomocí Přesahu je definováno, jak daleko bude toto lemování přesazeno za hranu stupně. Pomocí Rádiusu lze ještě navíc nastavit, jak bude zaoblena vnitřní hrana spoje. Pokud jsou stupně a Olemování vyráběna na CNC, je nutné myslet na to, aby byl zadán stejný radius jako je velikost rádiusu frézy která to bude vyrábět.
  Ve 3D a v půdorysném zobrazení není Olemování na přesahu viditelné. Stupně které jsou provedeny ve variantě s Olemováním jsou detailně viditelné v náhledu stupně. Lemování je možné vytvořit pro jednu stranu stupně, jednotlivý stupeň i pro celou konstrukci najednou. Vytvořené lemování je vyexportováno i do materiálového listu a lze jej pomocí „Schody - výstup automatika“ vytisknout nebo exportovat na CNC. Pro tiskový výstup nebo export na CNC je v menu tisku u „Tisková úloha“ nebo u „Export na stroje“ ve sloupci „Výkres“, k dispozici „Olemování stupně“. Tomu lze, tak jako pro všechny ostatní prvky, nastavit Návrh plánu, Nastavení zobrazení a Měřítko. Aby bylo možné hrubý polotovar pro výrobu lemování upnout na stůl CNC, je většinou potřeba mít tento polotovar větší. Proto je možné nastavit tomuto prvku v menu „P“ (parametr pro tisk Olemování) hodnoty přídavku na vnitřní i venkovní straně prvku. Ve standartních datech v položce „Schody“, „Konstrukce“, „Stupně“ je jako příklad takovéhoto provedení stupně vytvořena nová varianta stupně „50 mm Dub s olemováním“. Ta je využita i u schodů ve skupině „Konstrukce“ „Nasazené schodiště“ „Typ A ZÁB B“, „Typ A ZÁB L“ a „Typ A ZÁB R“. Díky olemování stupně jsou vynesené schody mnohem elegantnější a exkluzivnější. <Film - Elegantní a exkluzivní prvky zábradlí>

Výstup na CNC

 • Strojová data uložit a načíst. Napojení jednoho nebo více tesařských CNC center s individuálním nastavením , rychle a komfortně.
  Pro optimální správu více Nastavení exportu na CNC lze tato přednastavení nyní ukládat. U výstupu na CNC je exportní Menu pro export na tesařské a klemířské stroje vylepšen a rozšířen o nové funkce. Tím lze pro jeden typ stroje uložit a znovu načíst více variant konfigurace stroje. U ukládání je nastavení a adresář exportního menu všeobecného přednastavení a formy opracování uloženo společně. Pokud zvolí uživatel v exportním menu požadovaný CNC stroj, lze pomocí „Uložit“ předtím nastavené předvolby uložit pod vlastním libovolným jménem. Tak jsou ve zvoleném adresáři vytvořena a uložena data s koncovkou „MKF“ (Maschinenkonfiguration – konfigurace stroje). Při načtení již dostupného přednastavení obdrží uživatel z důvodu opatrnosti nejdříve upozornění:
  „Načtením nové konfigurace stroje budou všechna aktivní nastavení pro export na CNC stroje přepsána. Mají být při načtení nové konfigurace stroje aktuálně aktivní Exportní nastavení zálohována?“
  Toto upozornění má zabránit uživateli nevědomky přepsat a tím přijít o aktuální nastavení. Následují tři varianty výběru:
  Pomocí „ANO“ je aktivní nastavení uloženo a pak nová konfigurace stroje načtena.
  Pokud je zvoleno „NE“ je rovnou načtena nová konfigurace stroje.
  Volbou „Přerušit“ je uživatel přepnut zpět do Exportního Menu.
  Pokud uživatele toto bezpečnostní opatření svým dotazem obtěžuje, lze zaškrtnutím „Toto upozornění v budoucnu již více nezobrazovat“ příští hlášení již deaktivovat.
  Pokud je v exportním Menu zvoleno „Standard“ , je načteno nastavení SEMA shodné s nastavením po instalaci programu. I zde se ale nejdříve zobrazí toto bezpečnostní upozornění.
  V menu nástrojové lišty Přizpůsobit lze ikonku „Konfigurace“ přidat na libovolnou uživatelskou lištu ikon. Tím lze ještě před exportem zvolit variantu Exportního nastavení. Tak není nutné nejdříve v Všeobecném přednastavení (Alt F7) přenastavovat typ stroje.
  Pro firmy vlastnící více CNC center pro výrobu je tak velkou výhodou přednastavit si a uložit jednotlivé varianty Konfigurací strojů a ty pak jednoduše takto před exportem přepínat a jednotlivé varianty si tak vyzkoušet. Lze tak spravovat a jednoduše využívat rozdílné strategie výroby. <Film - Import a export strojových dat>

3D Objekty

 • 3D Objekty obdrží nyní s odpovídajícím nastavením „Informační odkaz“(Inf). Tento odkaz zobrazuje informace k objektu a zároveň k obsaženým objektům, které jsou transferovány do výpisů materiálů. Zobrazen je Titulek (tučně) Název a počet připojených objektů. Níže jsou vypsány relevantní informace ze záložky Materiálového listu a dostupných datových připojení a odkazů. Informace nejsou editovatelné ale pouze ke čtení. Internetové odkazy mohou být ale okamžitě otevřeny. „Informační záložka“ je zobrazena i u „Kontrolních funkcí“ v záložce „Kontrola prvku“ a (Ctrl+4)“ a „Prvek nastavení upozornění“. Díky této novince lze jednoduše a rychle zjistit informace k 3D objektu a v něm obsažených podobjektech.

Statika

 • U statického přepočtu nároží a úžlabí u jednotlivého zatížení lze nyní pomocí dialogu zatížení definovat toto bodové zatížení vaznice.
 • Ukládání pozic nároží a úžlabí je detailně přepracováno a vylepšeno.(Fi. Adlerhaus)

Standartní data, Makra, Program

 • V SEMA Verzi 16-2 jsou v SEMA data store nyní připravena data pro zadávání Zimních zahrad v systému Dřevo-Hliník.
 • Vedle standartních dat „Zimní zahrada 1-01“ je dodatečně ještě připraven „Popis obsahu“ a Link na SEMA internetové stránky na „Ukázkový projekt“, „SEMA nastavení“ a „Manuál“ k vytvoření zimní zahrady.
  Kliknutím na „Vzorový projekt“ nebo SEMA „Nastavení“ lze data naiportovat přímo do programu nebo kliknutím pravým tlačítkem myši uložit do libovolného adresáře. Vzorový projekt je rozdělen do několika částí usnadňujícím vytvoření zimní zahrady dle této předlohy. Zároveň tomu pomáhá i Manuál který popisuje průběh zadání vzorového projektu a popisuje důležité informace ze standartních dat.
  Jak již je obvyklé, lze data z SEMA data storage pomocí „Instalovat“ načíst rovnou do programu SEMA. Standartní data jsou vytvořena ve více jazykových mutacích a libovolnou z nich je možné vybrat a nainstalovat. (Německy, Anglicky, Francouzsky, Italsky, Česky, Čínsky).
  Standartní data obsahují mimo jiné Hliníkové profily pro zasklení v různých tloušťkách a provedeních a k tomu odpovídající Skleněné profily pro zasklení střechy a stěn. Přesný rozsah standartních dat lze zjistit z popisu obsahu. <Film - Zimní zahrady v SEMA programu>
 • Funkčnost „“Založit jako nová základní data“ je nyní k dispozici i v otevřených odkazech. Pokud je například označena Krokev a zvolen příkaz „Změnit“, lze v záložce Konce nastavit u konce na okapu jiný řez. Tento typ zakončení lze pak rovnou uložit. Stejně tak lze samozřejmně v otevřených odkazech měnit jiné informace jako Dřevo, Vrstvy nebo Materiály a ty pak přímo uložit do standartních dat.

IFC Import/Export

 • IFC Import/Export je rozšířen o Datový formát „.ifc“ a „.ifczip“. Díky tomu lze IFC Data s koncovkou „.ifc“ a „.ifczip“ přímo bez jakéhokoliv předchozího rozbalení importovat do programu SEMA. Předchozí IFC data s koncovkou „.ifcxml“ a „.ifczip(xml)“ zůstávají stejná jako před importem/exportem. U Importu/ Exportu lze díky pomoci výběrového menu zvolit, s jakou datovou koncovkou IFC Dat bude soubor vyexportován nebo která data při importu mohou být zvolena. Import lze tak jako v předchozí verzi provést i pomocí funkce Drag & Drop (chyť a pusť).
 • Dále je Import rozšířen o Standartní Železné profily. Pokud jsou nyní IFC Data s použitými standartními ocelovými profily (L-, U-, T-, Z-, I-Profile, Obloukový – a Pravoúhlý profil) importována, jsou v SEMA Programu při importu automaticky rozlišena a převedena na standartní SEMA objekty. <Film - BIM-IFC import a export>

Zaměřovací systémy

 • Výstup informací od 3CAD zaměřovacích bodů je rozšířen o zobrazení X-, Y-, Z- souřadnic a jejich zkratek. V nastavení zobrazení (F7) lze pod „Všeobecně“, „3CAD“, „Body měření“ všechny X-souřadnice, Y- souřadnice a Z- souřadnice, stejně tak jako zkratku, aktivovat nebo deaktivovat. Pokud je tato informace v F7 aktivní , jsou tyto informace Bodů zaměření u těchto bodů zobrazeny. Pomocí zkratky je pak zobrazeno i písmeno souřadnice. Pro výstup Bodů zaměření jsou v Menu "Automatický odkaz“ nebo „Prvek upozornění nastavení“ pod Tématem Element nabízeny tyto možnosti: Bod měření X-souřadnice, Bod měření Y-souřadnice a Bod měření Z-souřadnice.