Novinky V17-2 Build 8600

Všeobecně

 • Menu „ZAP/VYP zobrazení vrstev“ již není modulové okno. Díky této změně lze toto zapínání viditelnosti vrstev, které lze nalézt i v nastavení zobrazení F7, nechat otevřené v průběhu práce jako samostatné okno. Díky tomu lze jednotlivé vrstvy rychle zapnout nebo vypnout aniž by bylo potřeba neustále toto okno otvírat a zase zavírat.
 • V "Menu přizpůsobení" které se vyvolává kliknutím pravým tlačitkem myši v prosoru ikon na horní liště, je zařazena nová Lišta symbolů "Výběr Obrys, Dřevo, Pokrytí".
  Tato lišta symbolů je automaticky fixována na horní části programu.
  Díky těmto třem novým ikonkám lze v části Střechy, Stěna a Strop jenotlivým kliknutím zapínat Obrys, Dřevěné prvky a Opláštění.
  Pokud je uživatel přepnut například v Půdorysu stěn, jsou zde zobrazeny a k dispozici ikonky pro Dřevo stěny a opláštění stěny, pokud se ale uživatel přepne do Vyšetření střechy, změní se tyto ikonky na Krov a Pokrytí střechy.
  Díky této rychlé volbě odpadá např. Při změně z Vyšetření střechy na Krov kompletní překreslení (aktualizace) výkresu.
  Tyto nové příkazy jsou k dispozici i v "Menu přizpůsobení" v kategorii "Příkazy" a „Výběr programu“ a mohou tak být použity a osazeny na libovolnou lištu symbolů.
 • V liště Viditelnost prvků byla zařazena nová ikonka „Naposledy označené objekty znovu označit na protilehlé straně“. Díky této nové funkci lze jedním kliknutím naposledy označené objekty znovu označit ale tak, že je rovnou označena protilehlá strana. Stejného označení lze dosáhnout i současným stiskem klávesy Ctrl a Mezerníku.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Menu Přepínání vrstev bylo přepracováno ve směru přehlednosti a používání. Díky této nové stromové struktuře jsou zobrazeny pouze Vrstvy používané v dané části v které se uživatel aktuálně nachází. Pomocí +/- před skupinymi vrstev lze samozřejmě zobrazit i další podsložky. Mimoto je k dispozici i možnost díky dvěma novým ikonám "Všechny roviny rozbalit" a "Všechny roviny zavřít" všechny ostatní jedním kliknutím otevřít nebo zavřít.
 • Pro výškové kótování jsou vytvořeny dva nové symboly. Díky tomu je nyní možné používat jednak vyplněný a otočený a jednak nevyplněný a otočený symbol výškové kóty. Opens external link in new window<Film - Důležité detaily pro dřevostavby>

Profil

 • Pozednice lze od teď rovnou v Asistentu profilu nastavit jako seříznuté s horní nebo spodní hranou krokve. Tato nová možnost je v asistentu zpřístupněna pro všechny Střešní profily, Sedlové vikýře, Valbové vikýře a i Pultové vikýře.

Pokrytí střechy

 • Ve verzi 17-2 je skladba střechy kompletně přepracovaná o ještě detailnější a efektivnější výstup materiálů a zobrazení.
  Každá jednotlivá střešní vrstva může být obvyklými příkazy upravována a lze ve vrstvách střechy vytvářet i konstrukční dřevo.
  Přednosti dřeva ve strovnání s předchozím materiálem jsou jasné. Dřevěným prvkům lze přiřadit typ zakončení, lze využít všech obvyklých příkazů úprav, prvky lze seskupit pomocí optimalizace a mohou být následně i vyrobeny na obráběcích centrech.
  Aby bylo možné jednotlivé střešní vrstvy označit, lze využít nového příkazu "Vrstvy". Integrován je v programové části "Vyšetření střechy", "Krov" a "Pokrytí střechy". Pomocí těchto tlačítek lze označit požadovanou vrstvu, která je v příslušné části střechy předdefinována. Tento výběr lze pomocí filtru "Díl střechy" nebo "Skladba střechy" ještě více zpřesnitn. Zobrazované barvy a textury v přepínači vrstev jsou převzaty z barevného nastavení prvků. Střešní vrstvy které jsou manuálně upraveny jsou následně v přepínači vrstev označeny hvězdičkou (*), a ukazují tak uživateli, že tyto vrstvy jsou "fixovány" a nereagují tak na následné manuální změny v konstrukci. Tento status je zobrazen i u jednotlivých vrstev u „Prvek upozornění nastavení“. Kliknutím na "Vypočítat" (F5) lze všechny manuální změny těchto vrstev vrátit zpět.
  Pro ruční úpravu střešních vrstev lze využít standartní příkazy "Razit" a "Připojit" (Schránka, Volný tvar, Objekt), "Smazat", "Vypočítat" a změnit "Texturu". Hrany střešních vrstev lze pomocí "Pozice" posouvat. Díky příkazu "Změnit" lze manuálně nastavit "Typ hrany" a "Přiřazení materíálů" pro výpisy materiálů.
  Skladbu vrstev lze jako obvykle upřesnit pomocí "Část střechy" od "Horní 1" do "Horní 6" stejně tak jako "Pokrytí taškami" a "Plech(lemovka)". Jednotlivé střešní vrstavy lze nadefinovat jako tři základní typy a to Celková oblast, Viditelná oblast a Skrytá oblast. Těmto jednotlivým oblastem lze definovat materiál vrstvy. Nové je zde to, že lze u "Materiálu" definovat vztah nejenom k "Pokrytí střechy", ale i do skupiny "Krov" a zařadit jej tak mezi dřevěné prvky.
  S různými typy pokrytí na "Plochu", "na Krokve" a "na Krokve + Elementy" je definováno jak bude vytvořen v dané ploše buď Materiál nebo Dřevo.
  U varianty "Plocha" je použit pro nastavený plošný rozsah Material ze skupiny "Pokrytí".
  U varianty "na Krokev" jsou například osazeny na krokve Kontralatě ze skupiny "Krov" nebo generuje Materiál další podkladové vrstvy střechy, kde je „Typ zakrytí" nastaven „na Krokve" nebo "na Krokve + Elementy".
  U varianty "na Krokve + Elementy" je dodatečně ještě vykreslen Materiál nebo Dřevo na Elementy.
  Pro tyto jednotlivé plošné rozsahy lze ve sloupci "Vyhodnocení" předdefinovat ještě vyhodnocení materiálů a zobrazení ve 3D díky nastavením "Elementy", "Prvky a vrstvy" a "Prvek nebo vrstva".
  U "Elementy" jsou vyhodnoceny pouze prvky osazené ve vrstvách. Vrstva je ve 3D z 90% transparentní, a osazené prvky udělají tuto vrstvu neviditelnou.
  U nastavení " Prvky a vrstvy " jsou vyhodnoceny prvky z vrstev i vytvořené prvky. Optika vrstvy ve 3D je normální, pokud jsou osazeny dřevěné prvky, je vrstva z 25% transparentní.
  Nastavení " Prvek nebo vrstva " – zde je vyhodnocen prvek v případě že je nějaký osazen, pokud ne, je vyhodnocena celá vrstva. Zobrazení vrstvy ve 3D je normální, pokud je osazen dřevěný prvek, je vrstva neviditelná.
  Aby bylo možné nastavit hoblování v jednotlivých vrstvách rozdílné, lze definovat toto hoblování pomocí nastavení "Ne", "Rozsah vrstvy " nebo "Všechny oblasti". Viditelnost lze zapnout tak jako obvykle v "Nastavení zobrazení " (F7), kdy je vždy v půdorysu zobrazena plocha hoblování výběrem z nastavení vrstev vždy pro aktivní střešní vrstvu. Pro úpravy jsou k dispozici obvyklé příkazy. Označením vrstvy a příkazem "Znovu přepočítat plochu(y) hoblování " který je k nalezení pod "Jiný" lze hoblovanou plochu pro danou vrstvu znovu přepočítat. Aby bylo hoblování prvků zobrazováno, musí být v "Všeobecných programových možnostech" (Alt F7) zaškrtnuto "Hoblování elementů".
  V nastavení střešních vrstev lze nyní definovat i Zafrézování pro palubky, které je ve " Všeobecných programových možnostech " (Alt F7) nastaveno, a to samostatně pro jednotlivé části střechy. Předdefinováno může být toto zafrézování pro střešní plochu a vrstvy střechy "Horní 1" až "Horní 6".
  Nastavení "Nižší umístnění vrstvy" lze například vrstvu posunout níže do vyfrézování. Na výběr jsou varianty „jako palubky“ (Hodnota nastavená u okapního bednění v Alt F7) nebo volná hodnota zadání.
  Pokud je skladba střechy jednou předdefinována a uložena, lze toto v Dílu střechy pro každou část střechy individuálně nastavit.
  V těchto předdefinovaných střešních vrstvách lze nyní osazovat i dřevěné prvky. Pokud je volena v seznamu vrstev požadovaná vrstva, jsou k dispozici příkazy vytváření jako "Krokve", "Nárožny / Úžlabny", "Výměna", "Vaznice", "Krokve po vlašsku" a "Záklop“.
  Zde rozpozná konstrukční dřevo automaticky rozsah vrstvy a do ní je pak vloženo. Pokud je u Krokve nastavena výška automaticky, uzpůsobí se výška prvku této výšce vrstvy. Ořezání a práce s dřevěnými prvky ve vrstvách funguje identicky jako u střešních ploch.
  Pokud je pro střešní vrstvu předdefinován "Materiál" ze skupiny "Krov", lze "Dřevo vrstvy" vytvořit pomocí "Automatzace střechy" (F9). Jsou zde proto v menu " Automatzace střechy " na výběr nové varianty "Všechny vrstvy střechy" a nebo "Označené vrstvy střechy".
  Přepínač vrstev CADu je rozšířen o vrstvy pro Konstrukční dřevo jednotlivých vrstev. Dřevo a k tomu odpovídající Kóty, CAD a MCAD-Objekty zkonstruované ve střešních vrstvách, jsou umístněny do odpovídajících vrstev.
  Konstrukční dřevo ve vrstvách střechy lze nyní spravovat v "Nastavení zobrazení" (F7) pod "Střecha", v části "Vrstvy" a "Přepínání vrstev“. Mezi přepínači jednotlivých vrstev je nyní nově i vrstva "Dřevo (DŘ)" a může být tak rychle vypínána. Pro ještě přehlednější práci se dřevem ve vrstvách je v nastavení pro 2D půdorys možné ještě zvolit mezi variantou nastavení "neaktivní" a "normální". Jako nový standart "F7" jsou střešní vrstvy ve 2D půdorysu vypnuty a ve 3D zobrazení zapnuty. Opens external link in new window<Film - Konstruování ve střešních vrstvách>

Krov

 • Krokve jsou ve střešních rovinách a střešních vrstvách rozděleny vaznicemi v případě, že vaznice odřeže z krokve více než 90%.
 • Nový příkaz "Krokve osadit na objekty" umožňuje krokve ve střešní rovině nebo ve vrstvách střechy osadit na vztažné objekty. Objekty lze vybrat hromadně i jednotlivě s pomocí stisknutého Ctrl.
 • Vaznice lze nyní osadit pomocí příkazů "Volně položit", "volně s 2 výškami" a "Vrcholová vaznice" do střešních vrstev nebo rovin, aniž by byly dopředu vytvořeny a osazeny jakékoliv krokve. Referencí pro jejich pozici je předdefinivaná výška krokve střešní roviny nebo výška vrstvy u střešních vrstev.

Střecha a strop

 • Chování přesahů vrstev bylo detailně vylepšeno. (Fi. Machleidt)
 • Příslušenství stěn integrovaných do multistěn lze nyní zobrazit pomocí Nastavení zobrazení (F7). K nalezení je to pod Stěny / Forma stěny / v nastavení pro Půdorys i pohled pod názvem „Vztah k multistěně“. Pokud je toto nastavení aktivováno, je u stěny v závorce uvedeno do jaké multistěny je stěna přiřazena. Díky tomu je na první pohled zřejmé, v jaké multistěně je tato stěna k nalezení. Současně s tím je připraven i automatický textový odkaz Vztah ke stěně (Multi nebo Otočená) @B-WANDBEZUG@ který je k nalezení pod „Element“. Tento textový odkaz tak zobrazuje číslo originální stěny (Multistěny). Opens external link in new window<Film - Důležité detaily pro dřevostavby>
 • Pokud je stěna pomocí příkazu „Jiný / Otočit stěnu“ otočena „na svislo“, je automaticky u otočené stěny číslo originální stěny zobrazeno. Stejně tak lze u originální stěny pomocí nastavení zobrazení (F7) pod Stěny / Forma stěny pro půdorys i pohled zobrazit číslo Otočené stěny. I zde k tomu lze využít automatický textový odkaz Vztah ke stěně (Multi nebo Otočená), který je k nalezení pod „Element“. Tento textový odkaz tak zobrazuje číslo originální stěny (Multistěny).
 • Dodatečná změna „Půdorysná symbolika a působení (Alt+1)“ u zobrazení Maker je stejně tak jako ve stěnách zpřístupněna i u střešních a stropních elementů. Navíc lze tento příkaz použít i u dodatečného posunutí Makra příkazem „Pozice“. Opens external link in new window<Film - Důležité detaily pro dřevostavby>

Plech

 • Profileditor je rozšířen o zobrazení Úhlu ve výkresech a o nový datový blok. Výkres profilu včetně úhlů a datového bloku lze pomocí nové ikonky „Profil kopírovat jako CAD do SEMA schránky“ zkopírovat a například do Půdorysu, Řezu nebo obrázku pomocí Ctrl+V vložit. Po vložení se tedy jedná o CAD skupinu, kterou lze následně dále dokótovat. V datovém bloku je uveden Název profilu, Materiál, Tloušťka a Brutto šířka (rozvinutá šířka). Na tomto základě může Plechový profil obdržet dodatečné informace a s nimi být vytištěn. Opens external link in new window<Film - Novinky pro plechové prvky>
 • Výrobní strategie a Vyhodnocení všech plošných Plechových prvků (Šablon a Panelů) je přepracována. Dříve byla vyhodnocována výrobní strategie „Řez svitku“. U této strategie je plech nejdříve ustřižen a následně na ohýbačce plechu vytvořen. Pokud jsou ale Šablony nebo Panely vyprofilovány a teprve potom odstřiženy, pak je potřebná strategie „Řez šablony“. To je potřebné i v případě, že předvyrobený prvek je na stavbě uzpůsoben a odstřihnut. Svitek je zde nejdříve pravoúhle odstřihnut delší a pak následně na ohýbačce plechů dokončen. Tato strategie je různá u každého výrobce a lze ji nyní ve Standartních datech Šablony nebo Panelu nastavit. V záložce „Sta“ je nyní integrována nová možnost nastavení „Výrobní typ“. Zde lze tedy individuelně pro každý prvek nastavit, zda bude zpracován jako „Řez svitku“ nebo „Řez šablony“. Ve výrobním výkresu „Řez svitku“ je tak jako dříve uveden i maximální rozměr pravoúhlé plochy a ten zobrazen a vyhodnocen. Výsledná délka je potřebná, pokud je prvek odstřižen přímo ze svitku pod úhlem. U „Řezu šablony“ je zobrazena maximální pravoúhlá plocha odvinuté krycí plochy prvku. Výsledná délka je potřebná pokud je prvek šikmo odstřižen až po vyprofilování. Podle nastavení se změní výrobní výkres a Bruto délka v materiálovém listu. Dále je materiálový list rozšířen v editaci masky o nastavení „Výrobní typ“. Díky tomu lze tedy plechové díly v Materiálovém listu vyselektovat podle Výrobního typu.
  Standartní nastavení Šablon a Panelů je nastaveno jako Výrobní typ „Řez svitku“. Opens external link in new window<Film - Novinky pro plechové prvky>

Elementace

 • Dřevěné prvky jež jsou osazeny do Střešního nebo Stropního elementu je nově možné zviditelnit i v půdorysném zobrazení. Je pro to třeba aktivovat v nastavení (F7) pod Střešní nebo Stropní elementy / Dřevo / Dřevo zobrazení i pro Půdorys. Aktivované číselné hodnoty a různá zobrazení pro dřevo pak jsou zobrazena nejenom v zobrazení elementu ale i v půdorysném zobrazení. Samozřejmě lze v půdorysném zobrazení využít i příkazů úprav dřeva. Díky této změně lze tedy zahrnout do elementu i související komponenty z jiných podlaží. Opens external link in new window<Film - Novinky elementace střech a stropů>
 • Pro možnost osazení maker i v půdorysném pohledu Střešních a Stropních elementů, je v programové části „Vyšetření střechy“ a „Obrys stropů“ příkaz „Makro elementu“. Má to tu výhodu, že v půdorysném zobrazení lze zviditelnit jak podlaží nad, tak podlaží pod tímto elementem a využít je tak k osazení. Makra elementů lze v půdorysném zobrazení osadit navíc pomocí jednoho kliknutí nebo na 2 body. Po odkliknutí příkazu požadované funkce se otevře tabulka Standartních dat maker a program se dotazuje na určení Elementu do kterého Makro elementů má být osazeno. Nakonec lze osadit makro pomocí vztažného bodu a odstupu případně i „od-do“ do požadovaného elementu.
  Mimo to je i nové, že tato makra lze v půdorysném zobrazení pomocí příkazů „Pozice“ a „Kopírovat“ libovolně posouvat nebo kopírovat. Opens external link in new window<Film - Novinky elementace střech a stropů>

Místnost

 • Nově lze místnosti zadávat i pomocí příkazu Schránka. Je k tomu pod Stěny / Místnosti připraven příkaz „Místnost schránka“. Na výběr pro zadání je pak obvyklých 6 instancí zadání či možnost zadání s relativní vzdáleností. Díky tomu lze Místnosti vytvářet ještě mnohem rychleji. Opens external link in new window<Film - Důležité detaily pro dřevostavby>

DXF rozhraní

 • Pokud jsou DXF nebo DWG Data pomocí Drag& Drop přetažena na program SEMA, otevře se automaticky importní dialogové okno. Díky tomu lze nyní tyto formáty ještě rychleji do programu SEMA importovat.
 • DXF a DWG Import byl dále detailně vylepšen.

IFC Import/Export

 • IFC Export je rozšířen o standartní ocelové prvky. Díky tomu lze nyní všechny standartní ocelové profily (L-, U-, T-, Z-, I-Profil, Pravoúhlý a Kulatý profil) exportovat jako standartní IFC ocelový prvek. Zároveň je umožněno, že dřevěné prvky s 3D popisem standartního ocelového prvku budou korektně exportovány jako ocelový prvek. Import těchto standartních ocelových prvků byl umožněn již ve verzi 16-2 a nyní je tedy rozšířen o tyto prvky i export.
  Dále byl IFC Import/ Export rozšířen o „Ifc-Vlastnosti“ importu/ exportu. Jedná se zde o dodatečné informace, které mohou jednotlivé Objekty nést. U Importu IFC Dat sbírá SEMA automaticky všechny „IFC Vlastnosti“ importovaných dat a vypisuje je v nové části „Funkce“ v importním dialogu ve sloupci „IFC-Vlastnosti“. Souběžně se sloupcem „Ifc-vlastnosti“ je k dispozici i sloupec „SM atributy“. V tomto sloupci jsou pro jednotlivé „Ifc-vlastnosti“ výběrová menu s informacemi z materiálového listu. Tak lze každou „Ifc-vlastnost“ přiřadit kolonce z materiálového listu. Tím jsou při importu dat automaticky jednotlivé položky Objektů/ Prvků vyplněny a díky tomu je možné je v SEMA Projektu vyhodnotit a vyselektovat.
  Požadované nastavení Importu lze uložit jako předohu a tím velmi jednoduše v importním dialogu při dalším importu přiřadit.
  Importní protokol byl také vylepšen. Pokud Objekty nemohou být vytvořeny, je důvod chybného importu protokolován. (např. Objekt má neplatné 3D-znázornění)
  IFC Export plných těles střešních a stropních elementů je také vytvořen.
  IFC Export je taktéž v části „SM -Data“ rozšířen. Naleznete jej v Exportním-Dialogu pod „Nastavení“. Díky tomu lze „SM položky“ exportovat jako „IFC vlastnosti“. Ve sloupci „SM-data“ lze zakliknutím rozhodnout, zda uvedená položka má být exportována či nikoliv. Do sloupce „Ifc vlastnost“ lze zadat požadovaný název. Automaticky je pak tento název používán jako výchozí hodnota odpovídající položce materiálového listu. Nastavení exportu lze, stejně jako všechny další exportní nastavení, uložit a v případě pozdější potřeby načíst.
  Ve verzi 17-2 je doplněno i mnoho detailních přizpůsobení a speciálních požadavků. Opens external link in new window<Film - BIM se SEMA - další rozšíření IFC rozhraní>