Novinky V18-2 Build 9000

Všeobecně

 • Pro zobrazení elementů, případně přepnutí do pohledu pomocí „Zobrazení elementu“ pomocí ikonky „oka“ je nově přiřazena rychlá klávesa „F4“. Pokud je tedy prvek označen, lze stlačením klávesy „F4“ provést toto zobrazení. Samozřejmně lze nejdříve stisknout klávesu „F4“ a pak až kliknout na požadovaný prvek.
 • Možnost zadávání imperiálních hodnot byla zásadně změněna. Vedle nového "rychlého zadání", který umožňuje snadnější a rychlejší zadávání upravitelných hodnot v imperiálním měřicím systému, byla výrazně rozšířena i stávající vstupní volba. Za tímto účelem byly v Přednastavení (Alt + F7) v položce "Formátování kót" uvedeny nové možnosti "Základní jednotka pro položky bez symbolů stopy / palce", "Standardní zobrazení" a "Rychlé zadání". Možnosti nastavení jsou dostupné pouze ve výchozím nastavení, pokud jsou deaktivovány metrické hodnoty.
  "Základní jednotka pro zadání bez symbolů stopy / palce" určuje, která jednotka (yard, stopa, palec) je zadávána bez symbolů. Pokud to např. je nastavena na "stopu" a zadáte hodnotu "1" do pole editovatelné hodnoty, hodnota je 1 '(stopa). Takže nyní můžete v podstatě rozhodnout, ve které měrné jednotce (yard, stopa, palec) budete pracovat, aniž byste museli zadávat příslušné symboly.
  U nastavení „Standartní zobrazení“ je nastaveno, jak budou zadané hodnoty zobrazeny. Pokud je nastavení například na „Stopa a Palec“ a je zadán 1 Yard, je to automaticky zobrazeno jako 3‘ (Stopa).
  Další možnost zadání spočívá v tom, že lze hodnotu dělit mezerníkem. Tím lze například hodnotu 12‘ 8 ½“ zadat jako 0 12 8 32 (u zadání hodnot v Yard).
  Pokud je aktivováno nastavení „Rychlé zadání“, může alternativně k nahoře zadaným způsobům čisté sekvence čísel být zadána hodnota bez symbolů. Rozdělení jednotek sekvence čísel je provedeno následovně:
   

  Yard

  Stopa

  Palec

  Lomítko

  Zadání

  Výsledek

  01

  02

  03

  05

  01020305

  1 2‘ 3 5/64“

  00

  00

  05

  32

  532

  5 ½“

  00

  10

  02

  24

  100224

  10‘ 2 3/8

  00

  00

  00

  00

  12

  12/64

  00

  12

  00

  00

  12,

  12‘

 • V případě rychlého zadání odpovídají každé dvě číslice jednotce měření. Pokud je zadána hodnota s destinným oddělovačem, použije se automaticky standardní vstup. I když je aktivováno Rychlé zadání, je znovu použito automatické zadání se symboly Stopy / Palce, stejně jako zadání s desetinnými čárkami.
  Hodnoty v zadávacích polích s imperiálním nastavením lze použít analogicky jako kalkulačka u metrického systému.
  Příklady rozšířených možností zadání:
   

  Klasické zadání

  Rychlé zadání
  přesnost 1/32

  Rychlé zadání
  přesnost 1/64

  Zadání s pomocí mezerníku (Stopa)

  Decimální zadání (Yard)

  Decimální zadání (Stopa)

  9‘-0“

  90000

  90000

  9  0

  3.0

  9.0

  10‘-6“

  100600

  100600

  10  6

  3.5

  10.5

  14‘-3“

  140300

  140300

  14  3

  4.75

  14.25

  12‘-8 ½“

  120816

  120832

  12  8  32

   

   

  15‘-10 3/8“

  151012

  151024

  15  10  24

   

   

 • Nezávisle na nastavení metrickém nebo imperiálním lze nyní u automatických textů a automatických jednotek pro standartní data vedle metrických hodnot zvolit i variantu „Stopa/Palec“.

3D zobrazení Vizualizace

 • Od verze 18-2 lze použít u vizualizace transparentní grafiku. Aby mohla být transparentní grafika v programu použita, je důležité, aby byla uložena ve formátu Portable Network Graphic (*.png). Aby se v programu Sema zobrazovala taková grafika jako poloprůhledná, byla pod Všeobecně/Vlastnosti/Pokrytí zavedená nová volba "auto". Po výběru této nové možnosti se všechny Grafiky definované jako transparentní zobrazují správně. <Film - Skryté hrany prvků s čárkovaným zobrazením>

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Pro výstup maximálních hodnot Výšky a Délky pro Stěny a Stropní a Střešní elementy byl zařazen nový textový automatický odkaz „Délka stěny“ a „Výška stěny“. K nalezení je pod „Element“. Tento automatický odkaz vyhodnocuje délku a výšku panelu včetně všech přesahů vrstev. (Fa. Gumpp & Maier)
 • Redukování linií u CAD objektů je ve verzi 18-2 značně zrychleno. Pokud byla tato redukce linií u velkého množství objektů dříve záležitostí několika minut, děje se to nyní pouze za opravdu zlomek času. Pokud je například využita redukce linií při ukládání výkresu na obrázek nebo vytváření 4-stranného pohledu automaticky, profitují tyto funkce extrémně na této rychlejší redukci také. <Film - Důležité detaily v CAD>
 • Změny nastavení automatického kótování jsou nyní také automaticky v programu aktualizovány. Díky tomu již není více potřebné po změně vlastností Autokótování ještě označovat vztažný objekt Autokótování s následným přepočtem.
 • Výškové kóty lze nyní zadávat jako Relativní, Absolutní nebo vztažené k výšce od Normální nuly. Je z tohoto důvodu ve vlastnostech Výškového rozměru v první záložce rozšířen odkaz "Výška" o varianty "absolutně" a "nad NN". Tím lze tedy například Okna, Dveře nebo Makra ve stěnovém pohledu vztažené k podlaží zakótovat k absolutní výšce. U nastavení "Nad NN" je použita výška zadaná ve správě podlaží a ta je automaticky při osazení kóty zohledněna.
 • Současně s tímto novým nastavením je téma "Správa výkresů" rozšířeno o automatické odkazy "Výška relativní", "Výška absolutní" a "Výška nad normální nulou". Pokud je tento automatický odkaz použit u CAD textu, jsou tyto informace automaticky u pozice textu zohledněny.
  Mimo to je i téma "Element" rozšířeno o automatické odkazy "Výška nadpraží absolutně" "Výška nadpraží od NN" "Výška parapetu absolutně" "Výška parapetu od NN" "Spodní hrana prvku relativní", "Horní hrana prvku relativní", "Spodní hrana prvku absolutní", "Horní hrana prvku absolutní", "Spodní hrana prvku nad NN", "Horní hrana prvku nad NN". <Film - Důležité detaily v CAD>
 • V automatickém kótování ve stěnovém pohledu anebo i v elementech střechy nebo stropu lze nyní automaticky zakótovat bod těžiště. Je k tomu připraven v poslední záložce automatického kótování "Det" odkaz Těžiště. S odkazem na odpovídající kótovací čáru je bod těžiště po odkliknutí automatického kótování automaticky zakótován. Důležité zde je, aby bylo v Nastavení zobrazení (F7) pod "Stěna" -> "Forma stěny" zaškrtnuto "zobrazit bod tíhy".
 • Dříve bylo možné zadat body ukotvení u CAD Objeků pouze pokud byly definovány jako skupina. Od této verze lze jednotlivé CAD Objekty označit a pomocí příkazu úprav pod „Jiný“ - 1/2/3 Body kotvení“ přímo zadat. Program nyní automaticky vytvoří skupinu z vybraných komponentů, a tak mohou být body kotvení přiřazeny přímo. <Film - Důležité detaily v CAD>

Profil

 • Asistent profilu je nyní jako samostatné „nemodulární“ okno. To znamená, že není již více potřeba pro zjištění rozměrů z projektu tohoto Asistenta zavírat. U každého otevřeného profilu lze v „Hlavním programu“ využívat všechny funkcionality programu. Dále lze zobrazit nebo vytvořit Řezy a Pohledy. Umožněn je kdykoliv i přístup do složky CAD a Kótování.
  Pokud se přepnete do programového menu „Profil/Vikýř“, otevře se správce profilů (standartní data vztažená k projektu). Zde se dále zvolí, který Profil (Střecha, Střešní okno, Vazník nebo Vikýř) bude vytvářen. Tak jako obvykle se následně spustí Asistent profilu a zde lze nyní Profil přehledně upravovat. Změněná data u vytvořeného projektu lze kdykoliv uložit. Chybějící hodnoty lze převzít rovnou z projektu (měření pomocí kontroly, využívat pomocných linií v CAD, kótování, výškové kóty apod.). Pomocí funkce kapátka je také možné převzít hodnoty z půdorysu do zadávacích políček definování profilu.
  Aby bylo zabráněno konfliktům u standartních dat, jsou při otevřeném profilu některé příkazy vyšetření střechy, krovu a vazníků neaktivní. Dále nelze při současně otevřeném profilu označené střešní plochy uložit lokálně do projektu.
  Pro tento způsob práce je perfektně vhodný "Dvouobrazovkový systém". Při definování profilu může být toto okno umístněno na druhé obrazovce, na hlavní obrazovce je pak například půdorys již existující střechy. <Film - Hranový profil jako výrobní výkres>

Stěna Strop

 • Pro ještě rychlejší a efektivnější číslování Stěn a Elementů byl zařazen nový příkaz "Následující číslování". Nejdříve musí být označena jedna stěna nebo element. Následně zvolíme příkaz pod odkazem "Jiný" -> "Následující číslování".
  V první řádce zadáme Nový popis stěny.'Například pro číslování venkovních panelů "AW 100. V další kolonce se pak definuje Délka kroku. Tato délka kroku je pak zohledněna u definované hodnoty zadané v předešlé kolonce. Pokud jsou obě hodnoty zadány, lze klikáním na další stěny rovnou přiřazovat nové označení. První stěna tedy obdrží jméno "AW 100", druhá stěna obdrží např. u kroku 5 jméno "AW 105". Mimo to je nové jméno zobrazeno u kurzoru. Díky tomu je ihned viditelné jaké označení další stěna obdrží.
 • Zařazena byla i další nová funkce "Otočit orientaci stěny" umožňující dodatečně tuto orientaci změnit. Díky tomu lze stěny, které například při importu získaly nespávnou orientaci, jednuduše a jen několika kliknutími upravit. Nejdříve musí být jedna nebo i více stěn označeno. Následně pod odkazem "Jiný" klikneme na odkaz "Otočit orientaci stěny". Ve výkresové ploše je nyní u každé stěny opticky šipkou zobrazena orientace stěny. Pokud je stěna nakreslena zleva-doprava, ukazuje tato symbolika na stěně novou pozici – tedy zprava do leva. Mimo to lze i dodatečně k tomuto příkazu přiřadit další stěny. Pomocí kliknutí do kreslící plochy nebo stiském klávesy Enter se dále přepne program do specifikace "Fixní osy. Zde se tedy definuje, která hrana bude pro otočení stěny fixní. Na výběr je varianta Nulová vrstva nebo Venkovní hrana. Dodatečně lze i přednastavit pomocí nastavení (Alt+1), zda Okna, Dveře a Makra mají být otočena současně také nebo nikoliv. V závislosti na zvolené variantě se pozice (pozice Z) změní nebo zůstane po výměně stejně. Navíc tato dodatečná funkce určuje, zda jsou přesahy vrstev vyměněny na druhou stranu stěny nebo ne. Kliknutím do kreslící plochy nebo stiskem klávesy Enter jsou změny provedeny. Zvláštností této nové funkce je zachování všech geometrií stěny.
  Vzhledem k tomu, že se v důsledku otáčení stěn mění i nulový bod dělení, musí být již vytvořené dřevo stěn znovu osazeno. <Film - Důležité detaily v dřevostavbách>
 • V podsložce Stěn je vytvořen nový příkaz "Přiřadit stěnu". Díky němu lze v projektu změnit stávající stěnu za jiný typ. Nejdříve tedy musí být zvolen typ požadované stěny na kterou budeme měnit stěnu v daném projektu. Následně musíme označit v projektu požadované stěny u kterých tento typ chceme změnit a to lze učinit jak jednotlivě, tak pomocí stisknuté klávesy Ctrl jich lze označit více najednou. Případně lze nejdříve dopředu označit stěny které chceme změnit a až potom použít příkaz "Přiřadit stěnu". V dalším kroku se defihuje vztah dané stěny. Dle tohoto bodu se pak orientuje i nově přiřazená stěna. Na výběr jsou možnosti "Vpravo venku", "Pravá strana dřevo/zeď", "Střed dřevo/zeď", "Levá strana dřevo/zeď"a Vlevo venku. Na závěr se určuje Vztah nové stěny. V tomto výběrovém menu jsou k dispozici všechny možnosti "Vpravo venku", "Pravá strana dřevo/zeď", "Střed dřevo/zeď", "Levá strana dřevo/zeď" a Vlevo venku". Potvrzením OK se jsou všechny označené stěny změněny. Zvláštností tohoto příkazu je mimo jiné to, že je převzata geometrie stávajících stěn. <Film - Důležité detaily v dřevostavbách>
 • I pro ulehčení práce se Stropy a stropními otvory je vytvořen nový příkaz..
  Stávající příkazy "Strop na polygon / Stropní otvor na polygon" jsou dále rozšířeny. Nyní je tedy možné je vytvořit z například zaoblených polygonů nebo kruhů.. Dříve musely být tyto formy zadávány pomocí Volné formy zadání.
  Nově je rozšířena i možnost Stropní otvor upravit pomocí funkce "Razit". Jakmile je stropní těleso označeno a vyraženo, program automaticky vytvoří otvor ve stropě..
  Za účelem možnosti pozdější změny polohy stropního tělesa nebo stropního otvoru byl zpřístupněn příkaz "Pozice". To umožňuje přesunout oba typy prvků pomocí známých instancí. Dřevěné prvky i prvky opláštění obsažené ve stropní konstrukci jsou posunuty současně s korpusem. <Film - Důležité detaily v dřevostavbách>
 • Pro ulehčení práce s Designkontejnerem a kontejnerem oken a dveří jsou od nyní zvolené vztažné body opticky zobrazeny a očíslovány. Jakmile je Makro pro konstrukci, půdorys nebo pohled definováno, jsou zvolené vztažné body očíslovány a pomocí červených bodů opticky zvýrazněny. Díky tomu lze rychle zkontrolovat a vyhodnotit, které vztažné body byly zadány.
 • V nastavení zobrazení (F7) je rozšířeno nastavení u Pokrytí (stěn, stropů a stropních a střešních elementů) o variantu „Délka hrany“. Do zadávacího pole u odkazu „Délka hrany od šířky“ se zadá požadovaná hodnota. Pokud je prvek opláštění s rozměrem menším než zde nastavená hodnota, automaticky se tyto rozměry zneviditelní. Zvláště u hodně malých prvků opláštění přináší toto nstavení velké zpřehlednění výkresů. <Film - Důležité detaily v dřevostavbách>
 • Dále byl nově zpřístupněn příkaz úprav „Razit na objekt“ pro Stěny, Stropy, Elementy, Vrstvy, pokrytí , okna, dveře a makra. To přináší enormní výhodu pro složitější geometrie které lze tímto nyní nejdříve nakreslit v CADu a později aplikovat na zvolený objekt.
 • Po provedení automatiky stěn pouze pro označené stěny jsou po ukončení této funkce všechny označené stěny korektně odznačeny. (Fa. Strüby)
 • U některých speciálních případů s Okny a Makry docházelo k problémům se zobrazením Stěnového korpusu. Toto bylo opraveno. (Fa. Skaletzka)

Tesařské kótování

 • U Tesařského kótování je nyní umožněno zobrazit Hexen a Námětkové strojní úhly.
  Za Hexen-řez jsou považovány všechny typy zakončení u koncových řezů které nejsou jako svislý nebo vodorovný řez, ale které leží ve svislé boční ploše pod úhlem k normálnímu profilu střešní plochy.
  Podle toho se tedy mohou objevit na nárožích a úžlabích, šikmých štítových krokvích a šikmých námětcích jež jsou gradovány a ne nakloněny.
  Zobrazený strojní úhel je úhel pod kterým musí být pila naklopena pro řezání podle svislého nebo hexenřezu.
  U zobrazeného strojního úhlu znamená úhel 0° kolmé nastavení řezného kotouče.
  Pro zjednodušení nastavení je nyní možné identicky přepočítat strojní úhel u námětků v půdorysném zobrazení (F7/ Střecha/ Krokve/ Rozměr námětkové krokve). Strojní úhel 0°= řezný kotouč svisle.
  Pomocí nastavení zobrazení „Strojní úhel“ (F7/ Samostatný element/ Tesařské kótování) lze tento úhel u tesařského kótování zviditelnit nebo zneviditelnit.
  Tím je strojní úhel zobrazen u Nárožních a Úžlabních prvků a Štítových šikmých krokví u „minimálního kótování“ a i u šikmých krokví a úžlabních fošen u „maximálního kótování“.
  U dvojitého Hexenřezu na okapu je strojní úhel zobrazen podle pohledu ve směru prvku na levé straně „zeleně“ a pro pravou stranu „modře“.
  Navíc je ještě doplněn automatický text @B-MASCH-WINKEL@ který je k nalezení v odkazu „Element“. Pomocí tohoto automatického odkazu lze pak Strojní úhel zobrazit jako textový blok pro prvky.

Plech

 • Hranový profil je nyní analogicky k Editoru profilu ve výrobním výkresu automaticky zakótován. Je pro to v editoru profilu i ve výrobním výkresu připraveno automatické kótování Plechový prvek. To lze nastavit pomocí odkazu v Nastavení programu (Alt + F7) v části "Všeobecně" na kartě "Kótování". Pro správné automatické okótování profilu ve výrobním výkresu jsou standartní data rozšířena o variantu "Prvek plechový profil". Pokud je tento typ kótování zvolen v druhé záložce "Auto", lze u "Plechový prvek (Profil) zvolit zobrazení Datového bloku. U kótování elementu lze zvolit z variant "Zobrazit číslování" nebo "Zobrazit hodnoty", případně u barevných variací automatická barva nebo originální barva. V záložce "Kót" jsou připraveny pro nastavení dva odkazy: První je pro „Horizontální kótování“ a je určen pro kótování profilu, druhé nastavení pro "Standartní data" je pak použito pro datový blok. Ze zde přiřazených Standartních dat je nakonec používána záložka „Optika“. Díky tomu lze pro Kótování i Datový blok nastavit různé barvy, velikost a použitý typ písma. Rozměry a texty lze nyní tak jako obvykle přes příkazy úprav kopírovat, měnit nebo pomocí Pozice posouvat. Při novém přepočtu kótování jsou ale manuální změny zrušeny.
  Změny ve zmíněných Standartních datech mají také okamžitý vliv na editor profilů. Bez ohledu na nastavení ve standartních datech kótování, fungují všechna tlačítka zobrazení v editoru profilů jako obvykle.
  Ve spojitosti s automatickým kótováním hranových profilů byla rovněž přepracována i předloha plánu výrobního výkresu. <Film - Hranový profil jako výrobní výkres>

Schody

 • Pro efektivní přehled o celkovém provedení schodů lze od verze 18-2 zobrazit celkové rozvinutí strany schodů. V tomto pohledu má uživatel pod kontrolou všechny prvky a může zde provádět ruční úpravy.
  Po označení grafického odkazu Bočnic (ST), Madla (HA), Spodního pásu (GU), Schodnice (HO) nebo Pole tyček (PT) a kliknutím na ikonu „Zobrazení elementu“ (klávesová zkratka F4) na horní liště symbolů, se otevře celkové rozvinutí strany schodů. Kliknutím na „Podlaží/stěna listovat nahoru“ nebo „Podlaží/stěna listovat dolu“ lze změnit stranu schodů. V otevřeném Menu „Schody“ v případě, že je zde obsaženo více prvků (Bočnice, Madla, Spodní pásy nebo Schodnice) nebo je přiřazeno na danou stranu schodů zábradlí, je umožněno přepínat se mezi různými rovinami těchto prvků pomocí „Rovinu zábradlí znovu rozdělit na listy“, nebo „Rovinu zábradlí zpět rozdělit na listy“ Ve stejném menu lze přepínat mezi „Přepnout mezi rozvinutím jednoho prvku“ a „celkovým rozvinutím“. Naopak lze, pokud je uživatel přepnut v v jednotlivém zobrazení, přepnout zpět do celkového rozvinutí dané strany schodů. <Film - Celkové rozvinutí schodů>
  Prvky jako Bočnice, Madla, Schodnice a Spodní pásy zábradlí jsou v celkovém rozvinutí zobrazeny z vnitřní strany, Šprušle na ose. Tím se vytvoří rozdílné roviny s odlišnými hodnotami. Hodnota je vypočtena vždy z půdorysně zobrazeného výstupního polygonu nebo polygonu schodů. Podle toho zda element leží uvnitř výstupního elementu nebopolygonu schodů, je tato hodnota zobrazena jako negativní nebo pozitivní. Leží li např. Bočnice vnitřní strany přímo na hraně polygonu schodů, je v menu „Schody“ zobrazeno „Bočnice 0,00“. Pokud je Bočnice mimo Polygon schodů, je tato hodnota zobrazena jako pozitivní, uvnitř ležící Bočnice pak s negativní hodnotou. Pokud je prvek v celkovém zobrazení označen, jsou k dispozici všechny obvyklé příkazy jako Řezat, Razit, Ořezat, Připojit, Pozice, Změnit, Typ zakončení, Smazat, Přepočítat a Textura 3D. Tím lze Šprušle nebo Sloupky v jejich pozici změnit, prodloužit případně zkrátit. Rohová spojení u plošných prvků lze upravit pomocí příkazu řezat. Příkazem Razit nebo Připojit pomocí schránky, volného tvaru nebo objektu lze upravovat plošné prvky jak připojením, tak odebráním. Typy zakončení lze taktéž přiřadit, a následně upravovat pozice kolíků, 3D objektů nebo spojovacích prvků. V nastavení zobrazení schodů (F7) v záložce Bočnice je možno zaškrtnout zobrazení Kruhového puzdra. To slouží ke kontrole zda rozměr nastaveného odsazení je po manuální úpravě stále dodržen.
 • Díky velkému počtu nových příkazů pro nastavení spline, má uživatel možnost jeho deskové prvky (Bočnice, Madla, Spodní pásy a Schodnice) individuálně a konstruktivně navrhnout.
  Pokud je zobrazeno celkové rozvinutí schodů a uživatel označí jeden nebo více prvků stejného typu, lze pomocí příkazu „Pozice“ využít nového příkazu „Uzpůsobit Spline“. Otevře se dotazovací část s dotazem „Od“ kterého bodu „Do“ kterého bodu má být Spline uzpůsobena. U kurzoru myši je zobrazeno zda se bude upravovat horní nebo spodní hrana prvku. Prvním kliknutím (Od) na libovolné pozici se specifikuje počátek, druhým kliknutím (Do) se zadává koncový bod požadovaného rozsahu ve kterém se má provést „uzpůsobení“. Následně po zadání obou bodů rozsahu se program dotazuje, zda má být úprava provedena úpravou Začátku, Středu nebo Koncového bodu. Požadovanou variantu lze zvolit ve výběrovém okně nebo kliknutím v libovolné pozici. Spline se ukotví ke kurzoru myši a může jím být umístněna a uzpůsobena. <Film - Celkové rozvinutí schodů>
  Vpravo dole v zadávací části jsou k nalezení 4 varianty uzpůsobení které lze pro uzpůsobení použít. V zásadě je ve vybraném prostoru originální křivka vymazána.
  Pomocí „P“ (Bod) je vybrán podporný bod skrz kterým Spline prochází mezi začátkem a koncem.
  Volbou „L“ (Lineární) je výškový rozdíl rozdělen lineárně na podporných bodech. Toto dělení je zobrazeno u kurzoru.
  U varianty „KvD“ je výškový rozdíl rozdělen na více podpůrných bodů pomocí kvadratické funkce (X na druhou). Toto dělení je také zobrazeno u kurzoru.
  Volba „QT“ zde je výškový rozdíl rozdělen na více podpůrných bodů pomocí kvadratické funkce (X na čtvrtou). Toto dělení je také zobrazeno u kurzoru.
  Dvě další nastavení jsou k dipozici pro převzetí na stejný prvek nebo i další prvky.
  Nastavení „Vypočítat rovnoběžnou protistranu“ přebírá uzpůsobení Spline i na protilehlou hranu prvku. Zde je tedy zajištěno zachování rovnoběžnosti obou stran ve změněné oblasti. Nastavení „Připojené prvky/ohyby přizpůsobit“ zajišťují převzetí ohybu i na ostatní prvky (Madlo nebo Spodní pás). Důležité zde je, aby u těchto prvků bylo ve vlastnostech nastavena správná vztažná hrana pro výpočet průběhu jako například „Horní hrana bočnice). Pokud je nastavena např. u Madla vztažná hrana jako např.“Stupně přední hrana“, nepřináší toto nastavení žádnou výslednou změnu tvaru.
  Pro vrácení manuálních úprav na původní originálně vypočtený tvar Spline jsou v příkazové části připraveny dva odkazy „Spodní hranu vrátit na originální hodnotu“ a „Horní hranu vrátit na originální hodnotu“. Pro tuto zpětnou úpravu tedy musí být daný prvek nejdříve označen a pak se musí kliknout na požadovanou ikonu s danou funkcí. <Film - Důležité detaily pro schody>
 • Pro kontrolu zda je minimální odsazení od hrany stupně po těchto ručních úpravách stále dodrženo, lze v nastavení (F7) zaškrtnout zobrazení definovaného odsazení (kruhového pouzdra) a tím vše přehledně zkontrolovat.
 • U Podstupnic je v záložce „Spoj“ nový typ zakončení pro horní spoj „Podstupeň bude zadlabán na zadní straně stupně“. U parametru pro „Profil horní hrany“ lze zadat hloubku a šířku drážky.
 • V jednom speciálním případě nebyla exportována hrana natočená podle stupně u Schodnice. To bylo opraveno (Fa. EBS)

Standartní data, Program, Makra

 • Příkaz „Zobrazit pouze větve stromů s daty“ ve správě standartních dat byl značně zrychlen
  Zadání a odstranění Hesla pro Správu základních dat bylo optimalizováno a zjednodušeno. Heslo u stávajících standartních dat lze jednoduše změnit, dodatečně zadat nebo kompletně odebrat. Chcete-li zadat heslo, musí být vyvolány vlastnosti složky s hlavními daty. Pokud chce uživatel již nějakým stávajícím Standartním datům Heslo zadat, musí se zaškrtnout v Uvolnění první kolonka. Následně lze zadat heslo s maximálně 10 znaky. Pro přehlednost zadání hesla lze kliknutím na ikonku oka zadané heslo zobrazit. Po potvrzení kliknutím na „OK“ je heslo k datům přiřazeno. Pokud je potřeba stávající heslo vymazat, musí být znovu vyvolány vlastnosti pořadače. Následně je požadováno zadání stávajícího Hesla. Po správném zadání hesla lze zrušit zaškrtnutí před tímto políčkěm a heslo tím odstranit. Pokud má být heslo pouze změněno, stačí políčko znovu zaškrtnout a zadat nové heslo.

3D Objekty

 • Ve verzi 18-1 je nově umožněno u opravdu všech 3D Objektů/skupin (s výjimkou 3D Opracování, 3D Bodů a 3D Linií) zadefinovat typ prvku. Tím lze například Vytlačenému tělesu které má být použito jako spojovací prvek, přiřadit status „Spojovací prvek“. Je na to u 3D Objektů v záložce „Ji“ u Nastavení zobrazení nová kolonka „Typ zobrazení“. Tato možnost zobrazení je viditelná/dostupná pouze ve Správě základních dat. Jakmile je Objekt osazen v projektu, je tato možnost nastavení zneviditelněna. Standartně je tento typ zobrazení nastaven na „3D Objekt“. Ve standartních datech lze tento typ jednorázově nastavit na „3D spojovací prvek“ nebo „3D opracování“. Po změně a uložení do standartních dat je následně možnost změny inaktivní a nelze ji tak znovu dále měnit. Podle nastavené varianty pak tedy také tento typ 3D Objektu reaguje na příslušné Nastavení zobrazení (F7).

Výstup na CNC

 • U srdcového sedla Nárožen a Úžlaben je nyní pro BTL, případně BTLX Export zobrazeno i vrtání pro tesařský hřebík. Musí to být nastaveno ve Všeobecném nastavení u Sedlo, Otvor v krokvi pro hřebík, „jako možnosti sedel“. (Fa. EBH)

Zaměřovací systémy

 • Z-Koordinát u 3D Bodů a 3D Linií byl také rozšířen (F7 nastavení). Lze zvolit nebo kombinovat a zobrazit mezi Absolutní výškou, Relativní výškou nebo Výškou nad Normální nulou. Tyto informace jsou pak okamžitě zobrazeny jak v půdorysném pohledu, tak ve 3D zobrazení. Nové je také to, že volný popis prvků je u 3D bodů i 3D linií zobrazen ve stejném rámečku.