Novinky V19-1 Build 9200

Všeobecně

 • Od verze 19-1 lze řezy, bez potřebného detailního dopracování materiálů a šrafur, automaticky šrafovat a vyplnit. Už ze základní konstrukce tak lze získat/vytvořit perfektní a opticky odpovídající plány. Šrafury nebo vyplnění vrstev Stropních-, Stěnových- nebo vrstev Elementů jsou provedeny automaticky podle nastaveného materiálu.
  Odkazy na vyplnění jsou proto u příslušných prvků k dispozici a navíc i rozšířeny:
  Pokrytí: u Pokrytí je v záložce Optiky nově aktivována kolonka „Pohled“. Tím lze pokrytí např. ve stěnovém pohledu nebo půdorysu stropů zobrazit šrafované. Šrafury u vrstev lze nyní i zapnout jako viditelné, i v případě, že ten materiál, tedy u pokrytí u Stěny, Elementu, Střechy nebo Stropu není ještě osazen. Tím lze například vrstvy u Vertikálního- a Horizontálního řezu zobrazit šrafované. Nastavit to lze pod Nastavením zobrazení (F7) u Střech, Stěn, Stropů Střešních elementů, Stropních elementů vždy pod odkazem Vrstvy pokrytí / 3D zaškrtnutím možnosti „Vrstvy šrafovat“. Jakmile je ale Materiál do některé z vrstev osazen, přebírá šrafuru a vyplnění tak jako tomu bylo doposud. Mimoto lze šrafování u pokrytí u Stěn, Stropů, Střechy a Stropních elementů v Nastavení zobrazení(F7) pod „Pokrytí“ a dole v popisu „Zobrazení“ zapnout či vypnout.
  Těleso stropu: V záložce pro nastavení optiky „O“ jsou nově pro vyplnění i řez zpřistupněny možnosti pro vyplnění. Pokud je pro pohled nastaveno vyplnění, lze tím tento stropní korpus v Půdorysu zobrazit šrafovaný. Vyplnění v kolonce pro Řez umožňuje zapnutí tohoto šrafování ve Vertikálním řezu. Mimo to je ještě rozšířeno Nastavení zobrazení (F7) pod Strop, Těleso stropu rozšířeno o odkaz Zobrazení a pod ním „Strop šrafovat“ a pod Strop, Vrstvy pokrytí, 3D, v Zobrazení o „Vrstvy šrafovat“. Tím lze vrstvy šrafování pro Půdorys a Řez zapínat nezávisle na sobě.
  Těleso stěny: Za účelem standardizace chování šrafování ve všech součástech, jsou nyní šrafury pro půdorys spravovány pod označením "Řez". Nové pro Těleso stěny je ale to, že pod odkazem „Pohled“ lze přiřadit šrafuru, která je zobrazena pokud se přepneme do Stěnového pohledu pomocí Zobrazení elementu (F4). Nastavení zobrazení (F7) pro Těleso stěny je tak přizpůsobeno, že nastavení „Vrstvy šrafovat“ je nyní k dispozici u Stěn, Vrstev stěn, i půdorysu. Mimo to lze tyto šrafury spravovat pro pohled i pod Stěny, Vrstvy stěn a „Zobrazení“.
  Stropní a střešní element: I u Elementů je odkaz pro Řez zpřístupněn, takže si lze stropní i střešní elementy u verikálního i horizontálního řezu zobrazit šrafované. Mimo to si lze šrafury pro pohled na element v Nastavení zobrazení (F7) pod Střešní element, případně Stropní element aktivovat nebo deaktivovat.
  I nastavení barev pro jednotlivé elementy bylo rozšířeno.
  Díky těmto novým možnostem je nyní možné plány rychleji ještě před osazením prvků (elementací) perfektně a detailně zobrazit. <Film - Šrafování a výplně v řezech>
 • Výstup PDF, který byl dříve funkční pouze ve spojení s PDF Factory, byl změněn na SEMA PDF Tool. Díky tomu již není pro vytvoření PDF Dat potřeba další externí program. SEMA PDF je již k dispozici pro všechny funkce „Uložit PDF“. Pokud je nyní uživatel přepnut v zobrazení vrstev, správě plánů, automatickém výstupu stěn nebo stropů a zvolí „uložit PDF“, jsou tyto plány vytvořeny přes SEMA PDF a uloženy jako PDF data. Ve „Všeobecných programových možnostech (Alt F7)“ pod Všeobecně v záložce „Jiný“ je k dispozici nové nastavení „Kvalita výstupu (PDF/DXF)“. Zde lze zvolit mezi třemi variantami kvality výstupu. Toto nastavení ovlivňuje velikost a dobu vytváření PDF Dat. Nový SEMA PDF Tool generuje PDF Data rychleji a s vyšší kvalitou než tomu bylo dříve. I nadále lze externí PDF nástroje, jako např. PDF Factory jako „tiskárnu“ pro tvorbu PDF dat využívat.

3D zobrazení Vizualizace

 • 3D Export vizualizovaných 3D zobrazení je rozšířen o Formát „HTML“. Předností HTML Dat oproti ostatním 3D Formátům je, že tato data si může každý libovolně otevřít v různých internetových prohlížečích bez potřeby instalace jakéhokoliv dalšího externího programu.
  Pro vytváření těchto formátů je rozšířena stávající lišta 3D Pohled o dvě nové ikony. Kliknutím na ikonu „HTML Export dat“ jsou přímo z aktuálního 3D zobrazení vytvořena HTML Data. Následně se otevře dialogový odkaz „Data uložit jako…“ kde lze nastavit libovolné umístění ukládaných dat. Exportovány jsou vždy jen zobrazené prvky.
  Pomocí ikony „HTML Export na SEMA Cloud“ jsou data přímo uložena na SEMA Cloud. Ještě před uložením se otevře toto hlášení:
  „Vytvořený HTML Soubor bude uložen na SEMA Cloud. Soubor lze používat po dobu 10 dnů. Po vypršení této doby bude soubor ze SEMA Cloudu odebrán. Společnost SEMA bude s těmito údaji zacházet důvěrně a nebude je používat pro vlastní účely, ani předávat třetím osobám.“
  Kliknutím na „Přerušit“ bude ukládání dat zamítnuto. Pokud je upozornění potvrzeno kliknutím na „OK“, bude ukládání provedeno. Toto hlášení lze kliknutím na „Toto hlášení v budoucnu již nezobrazovat“ pro příště vypnout.
  Jakmile je ukládání na SEMA Cloud ukončeno, otevře se dialogové okno s Linkem na uložená data. Tato data lze nyní otevřít pouze kliknutím na tento Link, případně lze Link zkopírovat do schránky a vložit přímo do emailu.
  Jakmile uživatel otevře tato SEMou vytvořená HTML Data v prohlížeči, jsou zobrazena přímo v SEMA Web Vieweru (prohlížeči). Ve Web Vieweru jsou k dipozici na horní liště ikony pro varianty zobrazení 3D pohledu: „3D šikmý pohled“, „Pohledy Sever / Jih / Východ / Západ“ a Půdorysný pohled. Se stisknutým levým tlačítkem myši můžete s objektem libovolně otáčet, se stisknutým pravým tlačítkem myši pak zobrazení libovolně posouvat, a se stisknutým prostředním kolečkem nebojeho otáčením pak zoomovat.
  Díky těmto novým funkcím lze rychle a komfortně poslat projekt na zákazníky nebo partnery. Projekty si tak mohou prohlížet bez nutnosti instalovat nějaký externí program. <Film - SEMA 3D v internetovém prohlížeči>

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • V textovém poli pro výškovou kótu lze nyní pracovat i s automatickým textovým odkazem. (Fi. Holzbau Kreativ)
 • V jednom speciálním případě byly Texty u maker zobrazeny až po aktualizaci výkresu. To bylo opraveno. (Fi. Strüby)
 • Ve verzi 19-1 lze u automatických textů svázaných s elementem zobrazit i data o vrstvách. Texty lze umístnit jak do půdorysu, tak do horizontálního i vertikálního řezu. Při zadání textu s nastavením „Svázat text s elementem (Ctrl+2)“ lze zobrazit vrstvy Stěn, Stropů, Střešních i Stropních elementů. Samozřejmně lze zobrazit data vrstev přes Automatiku odkazů. Pokud se zvolí například Odkaz pro označení (@B-BEZEICHNUNG@), šířku (@B-BREITE@) nebo U-hodnotu (@B-UWERT@) jsou zobrazena data opláštění, která jsou vrstvě přiřazena. U odkazu pro Obvod, (@B-UMFANG@), Brutto Plochu (@B-BRUTTO_FLAECHE@) nebo Brutto Objem (@B-BRUTTO_VOLUMEN@) zobrazuje odkaz data kompletní vrstvy. Díky této novince lze data vrstev rychle, jednoduše a individuálně zobrazit pro všechny Vrstvy a Skladby vrstev.

Pokrytí střechy

 • Po rozšíření verze 17-2 o volné zpracování střešních vrstev a možností osadit dřevěné prvky i do vrstev, následují nyní ve verzi 19-1 další novinky na téma „Konstruování ve střešních vrstvách“:
  Vytváření dvojitých střešních plášťů: od zadání profilu, přes konstrukci, až po detailní výstupy. Rozšíření standartních dat střešních rovin:
  Nově lze zobrazit vrstvu přesahu: Jako Vrstva přesahu je myšlena ta část, která vytváří u dvojité střechy výšku okapní hrany a přesah střechy. Tu lze libovolně zvolit v novém výběrovém okně. K dispozici jsou vrstvy „Nahoře1“ až „Nahoře10“.
  Aby bylo umožněno ještě detailnější zpracování střešní skladby, byl rozšířen počet vrstev střechy na 12, poslední je vrstva Plechu a vrstvy Laťování a střešní tašky. Pro jednodušší definování a kontrolu Skladby střechy byl vylepšen náhled Střešního profilu. Jednotlivé střešní vrstvy lze přiřadit v katalogu standartních dat.
  Rozšíření ve standartních datech vrstvy:
  U přepočtu střešních ploch jednotlivých vrstev je zařazena i nová možnost nastavení "Hrubé/pohledové hranice posunout". Tato hodnota definuje, do jaké míry například krokve vytvořené ve viditelné oblasti zabíhají do prostoru nad spodní konstrukcí.
  Pokud nezasahuje dále ale je jen v prostoru přesahu, je u hoblované plochy ve střešní vrstvě nové nastavení „Automaticky“.
  Novinka u nastavení profilu:
  Pokud je ve standartních datech skladby střechy vše nadefinováno, je nejlepší jít do Správce profilů a vytvořit tam Střešní profil pro daný projekt.
  Aby uživatelé měli snadnější začátek s využitím těchto inovací, byl zvýšen počet možných možných šablon profilů. Dříve bylo možné uložit pouze jednu předlohu, nyní není ve správci profilů jejich počet nijak omezen. Při novém vytvoření profilu jsou pak tyto předlohy dále k dispozici. Pro vytvoření dvojitých profilů jsou v nabídce již některé předdefinovány. Po zvolení předlohy a zadání jejího názvu se lze přepnout do asistenta profilu.
  Pro definování dvojité střechy se musí zvolit v Předloze střešní nástavby odpovídající skladba střechy u které, jak je výše popsáno, musí být zvolena Vrstva Přístřešku.
  Nyní se automaticky změní relevantní zadávací informace (Co je známé?) pro daný profil. Délka přesahu a výška okapu jsou pak definovány přes tuto vrstvu přesahu. Výsledkem jsou nové zadávací hodnoty pro návrh. S novými možnostmi "Horní hrana konstrukce na přesahu" a "Venkovní hrana konstrukce na okapu" se nyní určují patní body konstrukce. Tím jsou pak v případě nastavené vrstvy přesahu pevně nastaveny hodnoty Hřebenu u "Horní hrany konstrukce hřebenu".
  Speciálně u profilu pultové střechy lze ještě navíc nastavit v kolonce "Přesah konstrukce na hřebenu" o jakou vzdálenost bude u hřebenu střecha přesahovat spodní stavbu.
  Tyto nové možnosti nastavení jsou k dispozici také u všech profilů Vikýřů, pokud mají ve skladbě střechy nastavenu "vrstvu přístřešku".
  Pro zjednodušení zadání Střešních a Pultových profilů jsou nyní relevantní zadávací pole (podle toho „Co je známé“) popsány tučným písmem.
  Pro ještě lepší kontrolu nastavení profilu jsou uzpůsobena zobrazení autokótování „Profil krov“ a „Profil zedník“ v návaznosti na Vrstvu přístřešku.
  Novinky u vyšetření střechy a krovu pro zadání dvojité střechy:
  Při vytváření střechy pomocí funkce Sedlová střecha je přesah na štítu uvažován pro nastavenou Vrstvu přesahu. Pokud je přesah pomocí „Štít“ dodatečně změněn, musí se zadat nejenom přesah konstrukce ale i délka přesahu vrstvy.
  Zobrazení přesahu vrstvy je provedeno „hnědou“ barvou, v nastavení barev ji lze ale libovolně změnit.
  Tento zvolený přesah vrstvy přebírá všechny příkazy hran a rastru ploch ze střešní plochy. Pokud například musí být posunuta okapní hrana v rastru střechy, musí být vybrána hnědá hrana Přesahu vrstvy, stejně tak v případě ražení na rastr musí být označena Vrstva přesahu.
  Aby i konstrukční dřevo v jednotlivých vrstvách bylo správně zobrazeno, byla automatika střech F9 rozšířena o odkaz „vytvořit dřevo ve vrstvách“. Díky tomu jsou nyní prvky jako Nároží, Úžlabí nebo šikmé štítové krokve ve vrstvě přesahu automaticky vytvořeny.
  Stejně tak Nároží a úžlabí osazené automatikou (F9) obdrží automaticky gradování jak na horní, tak i na spodní straně v rozsahu odpovídajícímu vrstvě pod ním ležící. U manuálně osazených prvků lze toto nastavení přednastavit u změny průřezu spodní hrany prvku. Elementy v konstrukci obdrží toto gradování v rozsahu střešní plochy.
  Z důvodu speciálních požadavků pro realizaci provedení spodní části u pozdenice je nyní možné v nastavení zvolit, jaké provedení pro ukončení krokve na pozednici má být provedeno - zda "Sedlo" a nebo osazení na "Zub". V případě nastavení varianty "Zub" jsou Přesah střechy a Venkovní hrana konstrukce na okapu automaticky změněny na hodnotu 0 cm a krokev je pak oříznuta na venkovní hrany pozednice. U nastavení "Sedlo" je provedení ukončení krokve nastavitelné tak jako doposud.
  Pokud je ve skladbě střechy vytvořen profil s Vrstvou přístřešku, lze nyní u Pozednice a hodnot Uřízu nastavit i negativní hodnotu.
  Pro možnost jednodušší realizace konstrukce vaznic na přesahu střechy je rozšířen i příkaz "Vaznice zdvojit". Jakmile je vaznice označena a zvolen tento příkaz, lze nově zvolit variantu Pozice "nad". Dodatečně jsou k dispozici i standartní nastavení jako Hloubka sedla, Uříz pravoúhlý, Uříz svislý umožňující umístnění pozice vaznice a z toho vycházející výšky vaznice.
  Jako nový standart nastavení F7 jsou nyní ve 3D zobrazení zobrazeny vrstvy. Pro možnost rychlého přepnutí viditelnosti nebo neviditelnosti Střešních vrstev, je ikona pro Střešní vrstvy v liště symbolů "Nastavení zobrazení F7" jako standart rozšířena o volbu 2D / 3D.
  Novinky k vyhodnocení střešních vrstev:
  Pro lepší zobrazení jak Vrstvy přesahu, tak jednotlivých střešních vrstev, bylo rozšířeno i Nastavení zobrazení (F7).
  Ve Vyšetření střechy > Plochy > Zobrazení lze nyní Vrstvy přístřešku a Kreslení konstrukce (vyhodnocení) samostatně zapínat a vypínat. Možnosti vyhodnocení jako Popis, Velikost ploch, Délka hrany, Výška bodu a Délka hrany lze nyní zobrazit i pro vrstvy přístřešku.
  Pod „Vyšetření střechy/Vrstvy/Střešní vrstvy“ mají střešní vrstvy samostatný „všeobecný“ F7 Blok s výběrem Číselná zkratka, Číslo stavebního úseku a Číslo seznamu materiálu.
  Pro lepší výpočet střešních vrstev jsou nyní k dispozici tyto možnosti zobrazení: Popis, Velikost ploch, Délka hrany, Datový blok pro tašky a laťování, Volný popis prvků. Rozšířeno je ve verzi 19-1 i „Plochy-Polygon-rozbor (následovný rozsah), pod „Extra/ Výpis rozměrů/ ostatní“. Tímto výpisem je nyní umožněno získat pro všechny vrstvy všech střešních rovin přesné výpisy a rozměry pro kontrolu. Tím jsou "velikosti ploch" jednotlivých vrstev definovány přes maximální rozsah vrstvy. Střešní plochy i jednotlivé vrstvy jsou tak jako obvykle zobrazeny formou jednotlivých polygonů které jsou přepočítány přes jednoduché útvary.
  Aby byl přepočet "Velikosti ploch" ještě více přehledný, je vytištěn společně se skutečnými délkami linií.
  Další možnost vyhodnocení střešních vrstev nalezneme v Materiálových listech. Je zde v předloze materiálového listu pod „Střecha/Plocha střechy“ rozšíření o odkaz „Střešní plocha“. Tím lze z Materiálových listů například pro kalkulace nebo objednávku materiálů vyhodnotit jednotlivé Brutto- a Nettoplochy, stejně jako Brutto- a Nettoobjem jednotlivých střešních vrstev. Tím je "Velikost ploch" vrstev vypočítána z maximálního rozsahu vrstvy. <Film - Konstrukce ve střešních vrstvách Díl 2>

Stěna Strop

 • Od verze 19-1 lze u Oken, Dveří a Maker zvolit výškový vztažný bod. Díky tomu lze nadefinovat jejich polohu vztaženou na Stěnu, čistou podlahu, absolutní nulu v Projektu nebo normální nulu v projektu. Vztažný bod výška se definuje hned v prvním okně daného objektu. Na výběr jsou tyto možnosti:
  Výškový vztažný bod „Relativně ke stěně“: U tohoto nastavení se chovají Okna, Dveře i Makra tak jak tomu bylo doposud. Zadaný odstup je vztažen relativně k hraně stěny.
  Výškový vztažný bod „Čistá podlaha“: pro tento výškový vztažný bod je ve Správci podlaží v záložce Výška podlaží nová kolonka „HP (ČP)“=hotová/čistá podlaha. Výšku podlahy lze zadat u podlaží která mají použití „Stěna bez střechy“ a „Stěna se střechou“. Pokud je následně zadáno Okno, Dveře nebo Makro s výškovým vztažným bodem k Hotové podlaze, přepočítává si program výšku parapetu vzhledem k hodnotě zadané ve správci podlaží. Tento Výškový vztažný bod má tu přednost, že u různých výšek podlahy v jednotlivých podlažích lze použít stále stejná standartní data.
  Výškový vztažný bod „Absolutně“: Tato varianta mohla být do verze 19-1 aktivována ve Všeobecném přednastavení programu (Alt+F7) pod Stěna/Obrys, Výška stěny. Toto nastavení bylo z Všeobecného přednastavení (Alt+F7) smazáno a přímo přiřazeno objektu. Toto zadání tedy přepočítává tak jako dříve výšku od absolutní nuly Projektu.
  Výškový vztažný bod „Nad NN“: Zde jsou přepočítány elementy ve vztahu k Normální-Nule, která je předdefinována ve Správě výkresů v záložce „Podlaží“.
  Pokud jsou ve správě podlaží změněny hodnoty výšky podlahy, výšky od Normální nuly nebo výška podlaží a je nějaký element k těmto výškám vztažen, pak je automaticky jeho výška upravena. Konstrukce Oken, Dveří nebo Maker musí být eventuelně na tyto změny následně uzpůsobeny.
  Pod zadáním Výškového vztažného bodu je nově zařazena ještě další možnost nastavení – Výškový offset (odsazení). Tento výškový offset je k dispozici v první záložce u Oken, Dveří a Maker, Může být zadán jak s kladnou tak zápornou hodnotou. Díky tomu lze uzpůsobit výšku oken, dveří a maker např. u podlaží které obsahuje více výškových úrovní podlahy.
  Další možností nastavení v této záložce je „Prostup stěny dole“. V případě nastavení na „ano“ jsou všechny hrany výřezu pod tímto prvkem až ke spodní hraně opláštění zneviditelněny. Tak lze například u vnitřních dveří, které jsou osazeny na čistou podlahu ale vrstvy opláštění jsou až k hrubé podlaze, tyto čáry od vrstev v půdorysu zneviditelnit. Eventuelní společné MCAD opracování v kontejneru prvků se samozřejmě uzpůsobují na tyto hrany výřezu. Aby toto chování bylo zajištěno, je zařazena nová funkce u vlastností prvku opláštění v záložce MC. V dodatečném parametru lze pod „Vztažný bod“ určit, zda se MCAD opracování upravuje podle hrany výřezu anebo nově podle prvku. U nastavení „Prvek“ nejsou přesahy vrstev u Oken, Dveří a Maker zohledněny a MCAD se uzpůsobuje podle prvku.
  V nastavení zobrazení lze výšku parapetu a výšku nadpraží i odpovídajícím způsobem zobrazit. V rozbalovacím menu u každé hodnoty lze zvolit výšky Relativně ke stěně, se vztahem k čisté podlaze, absolutně k projektové nule, anebo vůči normální nule. Dodatečně je ještě u téma „Element“ k dipozici nový automatický text Výška parapetu od čisté podlahy a Výška nadpraží od čisté podlahy. Se všemi těmito novými funkcemi lze okna, dveře a makra lépe definovat a snížit tím počet potřebných základních dat. <Film - Zohlednění výšky čisté podlahy>
 • Od verze 19-1 lze v jednom podlaží vytvořit libovolné množství stropních konstrukcí. Stejně jako u stěn a střech obdrží každý stropní objekt samostatné číslo Střecha strop stěna (VNR). Pokud je vytvořen pouze jeden strop v daném podlaží, zůstávají všechny příkazy k vytvoření stropů stejné jako doposud. Jakmile je ale vytvořen druhý strop v tomtéž podlaží, rozpozná to program automaticky a uzpůsobí tomu odpovídajícím způsobem zadání. Toto uzpůsobení je potřebné z důvodu přiřazení prvků k danému stropu. Pokud je například zvolen příkazl „Dřevěné prvky stropu, Volný element“, dotazuje se nejdříve v levém spodním rohu program pro který element má být prvek osazen. Tím lze později ve výpisech materiálů i rozlišit který prvek kterému stropu patří. Přepínač vrstev stropu je uzpůsoben identicky jako je tomu u střechy. Pokud se zvolí například vrstva stropu „H0“, lze osazovat dřevěné prvky i prvky pokrytí do všech vytvořených stropů. Výběr stropu a příslušné vrstvy lze i provést ve výběrovém menu Výběr vrstvy a Skladbě stropu nebo Vztažném bodu stropu. Zpracování v případě více stropů je také uzpůsobeno. Umožněno je Hrany stropů i u více stropů najednou posouvat, případně i více stropů najednou upravit funkcí Razit.
  Mimo to lze ve vlastnostech stropu nastavit výškové odsazení (offset). Zadat lze jak kladnou, tak zápornou hodnotu a jednotlivé stropy tak výškově uzpůsoit. Samozřejmně lze díky této novince i v případě exportu IFC formátu více stropů s rozdílnou výškovou úrovní exportovat jako jedno podlaží. <Film - Více stropních konstrukcí v jednom půdorysu>
 • Přepočet ploch ve všeobecném přednastavení (Alt+F7) „Max půdorys“ pro stěny byl korigován. (Fi. Ettwein)
 • Úpravy a posouvání vrstev v řezu bylo přepracováno a upraveno. (Fi. DFH)

Dřevěné prvky Stěn a Stropů

 • Od verze 19-1 je umožněno dřevěné prvky Stěn, Stropů, Vazníků a Konstrukčních rovin ve 2D i 3D zobrazení zrcadlit.
  Zrcadlit lze dřevěné prvky včetně typů zakončení i úpravy kontur.
  U příkazu „Zrcadlit“ jsou k dispozici Instance „Zrcadlit vertikálně“, „Zrcadlit horizontálně“, „Zrcadlit volně“, „Zrcadlit paraelně“ a „Zrcadlit s cílovým bodem“.
  Tyto rozdílné možnosti přímo říkají v názvu co s nimi lze vytvářet; výsledek dané funkce je vždy rovnou zobrazován u kurzoru. Po označení prvků které mají být zrcadleny a volbě instance se zobrazí čárkovaná červená linie znamenající osu zrcadlení. Z důvodu jednoduchosti zadání se taktéž rovnou zobrazuje náhled zrcadlených prvků. Pomocí zadání přes kliknutím na mezerník lze tak jako obvykle zadat i relativní vzdálenost. Zadný odstup je ihned zohledněn jako odstup u nově zrcadleného prvku.
  Pokud jsou zrcadleny objekty s vloženou MCAD Formou nebo objekty s ukotveným 3D objektem jako např. spojovacím prvkem, jsou tyto prvky zobrazené v Kontrolním Centru. Tyto prvky lze pak jako obvykle v kontrolním centu zkontrolovat a dále upravovat.
  Další možnosti u příkazů zrcadlení jsou dvě nové ikonky nastavení vpravo dole. První umožňuje zachování nebo smazání originálních zrcadlených prvků.
  Druhá umožňuje natstavit zda Typy zakončení dřevěných prvků budou také zrcadleny nebo nikoliv.
  Ve stěnách, stropech, konstrukčních rovinách a vazbách přinášejí tyto příkazy zrcadlení rozsáhlé možnosti rychlého a komfortního vytváření symetrických konstrukcí. <Film - Zrcadlení dřevěných prvků>

Plech

 • Pro plechové prvky jsou nově zpřístupněny ve 3D příkazy úprav "Pozice" a "Kopírovat". Pomocí této novinky lze plechové prvky posouvat přímo ve 3D pomocí příkazu "Pozice", nebo příkazem "Kopírovat" následně duplikovat. Pokud je ve 3D plechový prvek označen, je možné zvolit příkaz Pozice. Prvek je nyní možné pomocí instancí "v rovině posunout od bodu do bodu", "v rovině posunout libovolně v jakémkoliv směru", "posunout zadáním vzdálenosti v rovinách X, Y, a Z“, "prvek posunout rovnoběžně" a "posunout prvek libovolně ve směru jeho osy" libovolně posouvat. Stejné instance jsou k dispozici u příkazu "Kopírovat" ve 3D. Díky této novince lze plechové prvky ještě komfortněji a přehledněji ve 3D upravovat. <Film - Novinky pro plechové prvky>

FHP Automatika

 • Dělení sloupků s Bodem dělení s negativní hodnotou lze nyní u typů dělení „Stěna Fix levá“ a „Stěna Fix pravá“ také využít. Je k tomu v Přednastavení programu (Alt+F7) pod Stěny/Obrys připravena nová záložka „Automatika“. Zde jsou k nalezení možnosti „První vyplňovací sloupek u negativního fixního dělení variabilní“. Pokud je toto nastavení aktivováno, vypočítává se první plný sloupek od negativně posunutého Bodu dělení a ne od hrany stěny. Mimo to jsou pak nastavení „Neaktualizovat nulový bod výkresu u čistého hřebíkování“ a „Vytvoření MCAD opracování na obrysové hraně desky“ přesunuty ze záložky „Jiný“ do záložky „Automatika“. (Fi. Sonnleitner)

Schody

 • Pomocí nového příkazu "Řezat" - "Zkosení Prkno/Sloupek" lze nyní Sloupek seříznout na zkosení s Madlem, Bočnicí, Schodnicí nebo Spodním pásem. Po označení sloupku a zvolení příkazu "Zkosení Prkno/Sloupek" se následně označí prvek, jež má být seříznut na zkosení - například Madlo. Následně jsou prvky seříznuty na zkosení. Na spojovací ploše lze jako obvykle umístnit spojovací prvky.
 • V automatice výstupu schodů je nyní umožněna optimalizace na rastr. V menu "Parametru pro optimalizaci" lze u Déky desky (X) zadat rozměry od minimální /do maximální délky včetně kroku rastru. Pokud je následně optimalizace lepení spuštěna a vygenerována tabulka s výpisem optimalizace lepení, jsou tam uvedeny počty desek s jejich rozměry. <Film - Novinky pro schody>
  Zde je příklad výpisu:
  V následující tabulce je zobrazeno, které Stupně jsou optimalizovány na jaké desce.
   

    Deska č.    Délka   Šířka   Tloušťka     Sch. č.
    1/1   0,960 m    0,272 m    0,042 m    DG1/1 15
    1/2   0,960 m   0,937 m   0,042 m   DG1/1 14,13,12 
    1/3   0,960 m   0,937 m   0,042 m   DG1/1 11,10,1
    1/4   0,980 m   0,631 m   0,042 m   DG1/1 2,9
    1/5   1,028 m   0,640 m   0,042 m   DG1/1 3,8
    1/6   1,118 m   0,662 m   0,042 m   DG1/1 4,7
    1/7   1,366 m   0,767 m   0,042 m   DG1/1 6,5


  V následující tabulce je pak zobrazeno kolik desek daných rozměrů je potřeba a které optimalizace jsou ve kterých obsaženy.

    D-č.    Rozměr desky   Počet    Deska č..
    1   1,000 m x 1,000 m x 0,042 m    4   1/1, 1/2, 1/3, 1/4 
    2   1,200 m x 1,000 m x 0,042 m   2   1/5, 1/6
    3   1,400 m x 1,000 m x 0,042 m   1   1/7

 • U podstupňu je v záložce „Spoj“ připraven nový typ spojení „Stupeň s podstupněm budou spojeny na seříznutí“ který je k dispozici jak u „Horního spoje“ tak i u „Dolního spoje“. <Film - Novinky pro schody>
 • U celkového rozvinutí schodů je od verze 19-1 k dispozici nové autokótování. Pokud se uživatel nachází v celkovém rozvinutí schodů, lze pod kótováním ve standartních datech zvolit pro příkaz „Autokótování“ variantu „Schody celkové rozvinutí“ a potvrzením tohoto příkazu kótování vytvořit. U tohoto Autokótování jsou vytvořeny tyto kóty: „Délka sloupku“, „Vzdálenost sloupku od spodní hrany k podlaze“, „ Místa napojení ke sloupkům“ , „Délky šprušlí“ a „Celková výška schodů“. Jedno zvláštní okótování je pak vytvořeno například u zábradlí kde je Spodní pás menší než 2 cm. V tomto případě pak není kótována horní a spodní hrana na sloupku, ale Osa napojeného prvku. Vytvořené automatické kótování lze kdykoliv označit a upravit. <Film - Novinky pro schody>

Statika

 • Dřevěné prvky s rozdílným statickým materiálem lze nyní převést do statického programu MDBat a tam je přepočítat. (Fi. E-Tech Bois)
 • Autotext pro Statické materiály je rozšířen o GL20c, GL22c, GL26c, GL30c, GL20h, GL22h, GL26h, GL30h a stavební Buk GL70 . (Fi. Bischkopf)
 • 3D-Statický Model nebylo možné v jednom speciálním případě přepočítat. To byl odstraněno. (Fi. Donner)

Standartní data, Makra, údržba obsahu

 • Standarní textura střešní krytiny je v Nastavení barev změněna na „Ergoldsbacher E 58 RS Rot“.
 • V originálních i pracovních standartních datech ve Vyšetření střechy/ Střešní nástavby“ je nastavena aktuálně střešní krytina „Ergoldsbacher E 58 RS“ a „Ergoldsbacher falcovka“ od firmy Erlus včetně příslušenství a všech barevných forem. Tato střešní krytina je nyní použita u všech střešních profilů i maker stavby v SEMA pracovních datech.

Výstup na CNC

 • V listu opracování lze nyní různá opracování změnit. Tak lze například kliknutím pravým tlačítkem myši na požadované opracování změnit jeho typ z Plátu na Drážku nebo Tašku, Drážku na Plát nebo Čelní drážku, Čelní drážku na Plát, případně Sedlo na Plát. Stejně tak lze opracování Tirolský zámek převést na Plát pravoúhlý + Spoj srubového domu. Díky této nové funkci může uživatel speciálně požadované Opracování zrušit a změnit jej na jiné, jím upřednostňované.
 • Změna Plátů na Drážky nebo Čelní drážky byla u BTL a BTLx-exportu rozsáhle přepracována. Tak lze úplně všechny Pláty dle požadavku změnit. Výjimkou jsou Pláty se zaříznutím a/nebo s úhlovým řezem.
 • BVX2 Export je rozšířen o možnost „Plát konvertovat na Drážku“. K nalezení je tato nová funkce ve Všeobecném přednastavení BVX2 Exportu pod opracováním „Drážka“. Pokud je aktivní, lze pod „Zápichen“ specifikovat na jaký Plát bude změněna.
 • K2 Export je rozšířen ve směru exportu opracování „Taška“. Takže nyní jsou i Tašky, obsažené v seznamu zpracování, přímo exportovány.

DXF rozhraní

 • Dialog pro import DXF/DWG Dat je rozšířen o další funkce. V okně importu pro DXF/DWG Data lze nyní pouze jedním kliknutím změnit importní dimenze dat. Na výběr jsou Milimetry, Centimetry, Metry, Palec, Stopa a Yard. Po zvolení potřebné dimenze se importovaná data automaticky upraví. Nadále je možné velikost uzpůsobit pomocí volného skalování. Jako další pomoc pro import je nyní u náhledu grafiky zobrazena horizontální a vertikální kóta ukazující maximální rozsah. Díky tomu lze rychle zkontrolovat zda faktor importu je korektně nastaven. Nové je i nastavení pro posunutí pozice nulového bodu DXF. Pokud je zvoleno "Neposouvat", je použit nulový bod z importovaného výkresu. Variantou "Posunout optimálně" pak program sám zvolí optimální Nulový bod. Toto nastavení lze využít například pokud je nulový bod importovaných dat hodně vzdálen od samotného výkresu. U poslední varinaty nastavení "Posunout jako posledně" použije program ten samý nulový bod který byl použit u naposledy importovaných Dat, případně použije nulový bod dat, který byl zvolen ve výběrovém menu. Navíc je možné okno importního dialogu velikostně přizpůsobit tak, aby se zvětšovalo okno náhledu a ne sloupec DXF vrstev.
  <Film - DXF Import / Export>
 • Ve verzi 19-1 je umožněno celkový plán se všemi pozičními rámci uložit jako DXF Data. Je na to připravena nová ikonka s názvem "Plán uložit jako DXF Data" která je umístěná v liště Poziční rámce.. Zvolením této funkce se otevře dialogové okno, ve kterém lze zadat Jméno ukládaných dat. Kliknutím na "Uložit" se pak zobrazená data uloží jako DXF data.
 • Exportní adresář a automatické jméno bylo možné přednastavit již dříve. Nyní lze navíc specifikovat, zda ukládaná DXF data budou uložena jako "Layout" (rozsah papíru) nebo jako "Model" (rozsah modelu). Zároveň je zohledněno, zda rozdílné prohlížeče DXF Dat tato data mohou otevřít pokud jsou uložena jako (rozsah papíru). Stejně tak je nově umožňeno u těchto výkresů s více pozičními rámy ukládanými jako celková DXF data včetně 3D pohledů zvolit zda budou společně exportována jako Grafika. Toto nastavení je opět k nalezení ve Všeobecném přednastavení programu (Alt+F7). Po aktivaci tohoto nastavení je vytvořen samostatný adresář s názvem shodným s DXF Daty do kterého je tato grafika uložena. V dalším kroku se upřesňuje, zda tento adresář bude zobrazen jako absolutní nebo relativní. Relativní znamená, že DXF data budou například společně s tímto adresářem odeslána emailem a adresát tato DXF data bude moci otevřít společně s Grafikou. Cesta Absolutní pak znamená to, že DXF data lze otevřít společně s grafikou pouze v případě, že má příjemce přístup do adresáře kde je tato grafika uložena. I zde je ale zohledněno, že ne všechny prohlížeče DXF Dat tuto grafiku mohou otevřít. I kvalitu obrázku je nově možné uzpůsobit ve Všeobecném přednastavení Alt+F7. Stejným způsobem lze i DXF data s obsaženou grafikou importovat do programu. <Film - DXF Import / Export>
 • DXF Import byl detailně vylepšen. Mimo to je od nyní umožněno importovat do SEMA programu DXF a DWG Data AutoCADu Verze 2018.
 • Od verze 19-1 je umožněno DWG Data i exportovat. Pod Soubor, Export musí být zvolena varianta „DXF/DWG 2D Export… (Alt+F2). Tím se otevře obvyklé menu Exportu dat. Nově je pod „Uložit jako typ“ možnost zvolit DWG Data Verze 2000 a 2004. Mimo to lze exportovat i formáty DXF 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 a 2018. Tyto nové formáty jsou stejně tak k dispozici i u nové funkce „Plán uložit jako DXF Data“. <Film - DXF Import / Export>

IFC Import/Export

 • Pro Ocelové prvky je u IFC exportu v Nastavení nová možnost „Ocelové prvky s opracováním“. Pokud je tato možnost aktivována, jsou Opracování, jako například Navrtání a Ražení, exportována současně s ocelovým prvkem. Opracování je pak v Prohlížečích IFC nebo po importu do různých jiných programů (např. HiCAD) odpovídajícím způsobem zobrazeno.
 • Rychlost exportu, velikost dat a IFC shoda u Importu/Exportu byly výrazně optimalizovány.

Zaměřovací sytémy

 • Modul Zaměřovací systémy byl rozšířen o možnost importu Linií a Bodů ve formátu DXF/DWG. Pokud je lišta symbolů „Systémy přeměření“ v Menu „Přizpůsobit“ v záložce „Lišty symbolů“ aktivována, lze pomocí funkce „Importovat body měření“ zvolit v podmenu import formátu DXF/DWG Dat. Navíc jsou zařazeny i další nové fukce. V importním okně pro DXF/DWG data lze nyní jedním kliknutím změnit importní dimenze. Na výběr jsou Milimetry, Centimetry, Metry, Palec, Stopa a Yard. Po zvolení potřebné dimenze se importovaná data automaticky upraví. Dále je ale i možné upravit velikost volným skalováním. Jako další pomoc pro import je nyní u náhledu grafiky zobrazena horizontální a vertikální kóta ukazující maximální rozsah. Díky tomu lze rychle zkontrolovat zda faktor importu je korektně nastaven. Nové je i nastavení pro posunutí pozice nulového bodu DXF. Pokud je zvoleno "Neposouvat", je použit nulový bod z importovaného výkresu. Variantou "Posunout optimálně" pak program sám zvolí optimální Nulový bod. Toto nastavení lze využít například pokud je nulový bod importovaných dat hodně vzdálen od samotného výkresu. U varinaty nastavení "Posunout jako posledně" použije program ten samý nulový bod který byl použit u naposledy importovaných Dat, případně použije nulový bod dat, který byl zvolen ve výběrovém menu. Navíc je možné okno importního dialogu velikostně přizpůsobit tak, aby se zvětšovalo okno náhledu a ne sloupec DXF vrstev.
  Pokud uživatel nyní importuje data, jsou načtené Body a Linie převedeny automaticky na SEMA 3D Linie a body. <Film - Import Orthofoto>
 • Orthofoto, tedy mapování povrchů odvozených od obrazů pomocí fotogrammetrických metod bez zkreslení ve skutečném rozměru lze nyní uložit pomocí funkce Import bodů, pokud se jedná o soubor DXF nebo DWG.
  <Film - Import Orthofoto>