Novinky V19-2 Build 9400

Všeobecně

 • SEMA data store byl změněn na přehlednější zobrazení dostupných standartních dat podle zaměření. V záložce „Spojovací prvky“ jsou zobrazena všechna standartní data výrobců spojovacích prvků, v záložce „Střešní krytiny“ pak jsou standartní data dodavatelů střešních krytin a v záložce „Jiné“ ostatní dostupná standartní data. <Film - Novinky Standartních dat a SEMA data storu>
 • Standartní data mohou nyní v SEMA programu obsahovat i Obrázek/Logo, datové přílohy a informace. Je k tomu rozšířena tabulka Základní pořadač vlastnosti/informace.
  Ve správě standartních dat – Vlastnosti lze nyní přiřadit Obrázek/Logo. Kliknutím na odkaz „Obrázek/Logo“ se spustí impotní dialog, přiřadit lze obrázky ve formátech „*.svg“, „*.ico“ a „*.png“. Pokud je požadovaný obrázek vybrán, je ihned po potvrzení zobrazen v náhledu. Obrázek lze pomocí ikonky koše kdykoliv odstranit. Pokud není zádný obrázek/logo přiřazen, bude použit a zobrazí se standartní Symbol standartních dat.
  Pod odkazem „Datová příloha“ lze připojit standartní přílohy jako např. SEMA Projekt, SEMA Nastavení, Office Dokument, PDF Dokument apod. Data lze následně kliknutím na odkaz otevřít/importovat.
  Záložka „Informace“ pak může obsahovat další potřebné informace. Například komentář autora, popis historie, různé změny, apod. V této části lze přiřadit i další internetové odkazy na které je možné pak se přímo kliknutím připojit.
  Obrázek/Logo standartních dat je zobrazeno v menu „Standartní data výměny“ ve správě standartních dat, a u příkazu vytváření. Tento Obrázek/Logo lze zobrazit u standartních dat v případě aktivace „Logo při změně dat zobrazit“, vedle standartní velikosti „Standard“ i jako „Velké“ nebo „Nezobrazovat“. Pokud je zvolena tato poslední varianta, bude zobrazen pouze název... <Film - Novinky Standartních dat a SEMA data storu>
 • Pro další zlepšení práce s „Poznámkami uživatele“, je od verze 19-2 integrována řada nových funkcí a možností. V první záložce poznámek uživatele, pod „Událost“, je vedle již dostupných variant (Informace, Varování, Novinka a Úkol) zařazena volba „Poznámka“. Pokud je vybrána tato varianta, lze do popisu zadat libovolný text. Aby bylo toto upozornění dobře rozlišeno, je v projektu odkaz zobrazen jako modré kolečko s „i“. Nový je i údaj „Autor“. Zde lze zadat jméno autora daného odkazu. Dále následuje nastavení „Termín splnění“. Kliknutím do prázdného políčka se automaticky otevře kalendář. Kliknutím na šipky v horní části tabulky se lze posouvat mezi jednotlivými měsíci. Pokud uživatel klikne v horní části na aktuální Měsíc/Rok, otevře se rychlý výběr jednotlivých měsíců. Dalším kliknutím na Rok se pak otevře rychlý výběr požadovaného roku. Pokud je zvolen požadovaný rok a měsíc, lze dvojklikem toto datum převzít k termínu splnění. Dále je integrován odkaz „Priorita“, v němž lze zadat libovolný volný text.
  I druhá záložka těchto standartních dat byla rozšířena. Historie je nyní rozdělena na dvě části. Pokud je ve spodní části zadán nějaký komentář a ten kliknutím na šipku potvrzen, přenese se automaticky do horního výřezu. Automaticky se k textu přidá i jméno uživatele jež text zadal, stejně tak jako datum a čas. Správu zadání této historie lze nastavit kliknutím na ozubené kolečko v levé spodní části tabulky. Změnit lze jak Jméno uživatele, tak barvu jeho zobrazení. Dodatečně lze nastavit i odsazení příspěvků a jiné barevné zobrazení odkazů zadaných jinými uživateli. Pokud jiný uživatel otevře toto upozornění a zobrazí si historii, jsou pod jeho jménem zobrazeny všechny jím přidané komentáře. Díky tomu je tedy snadno rozlišitelné, kdo zadal jaké upozornění a kdy.
  Pokud je poznámka uživatele v projektu vytvořena, lze k ní nyní přiřadit i požadované 3D zobrazení. Díky této možnosti lze nyní ukládat různé náhledy perspektivy a ty opakovaně kdykoliv otvírat. Tento pohled se definuje tak, že nejdříve v kontrolním centru zvolíme stávající poznámku uživatele. Na ni klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme příkaz „Definovat pohled uživatele“. Ve spodní části kontrolního centra je pak pod „Dodatečnými informacemi“ v záložce „Náhled“ vytvořen náhled uložené 3D perspektivy. Mimo to lze kliknutím pravým tlačítkem myši na danou poznámku změnit její jméno. Pomocí dvojkliku na uložený uživatelský pohled se program SEMA automaticky přepne do tohoto 3D zobrazení a zobrazí perspektivu přesně tak, jak byla uložena.
 • Chcete-li zachovat rozsah zoomu po změně podlaží, lze to nyní dosáhnout pomocí kombinace kláves Ctrl + Obrázek nahoru / Obrázek dolů. Stejně tak lze této funkce dosáhnout stisknutím klávesy Ctrl při přepínání podlaží.
 • Poznámky uživatele lze nyní exportovat a importovat jako BCF Data. Kontrolní centrum je z tohoto důvodu rozšířeno na horní liště o ikonku BCF Import a Export. Mimo to je k dispozici tento export i kliknutím pravým tlačítkem na uživatelskou poznámku. Aktuálně lze BCF Data exportovat ve Formátu 2.0 a 2.1. Od verze 2.1 lze například tyto poznámky exportovat včetně pevně stanoveného data splnění. Přes tento BCF Formát lze předávat Kolizní informace, Úkoly a Upozornění mezi různými programy a výrobními závody spolupracujícími na projektu přes IFC.

3D zobrazení, Vizualizace

 • Pro ještě lepší optické zobrazení vizualizace v Sema Programu jsou od verze 19-2 integrovány nové textury dřeva. Standartní data v záložce Vizualizace/3D Objekty, Textury, jsou v části „Dřevo“ rozšířeny o tyto textury:
  Textura „Smrk 01 SEMA“ a „Smrk 01 SW SEMA“ perfektně zobrazuje hoblované smrkové dřevo. Pro horní i spodní stranu, stejně jako pro pravou a levou jsou použity rozdílné textury, garantující mnohem realističtější zobrazení. Opakování zobrazení suků je maximálně eliminováno, díky čemuž každý prvek vypadá texturově jinak. SW je určeno pro zobrazení černo/bílé. Díky těmto texturám lze lakované dřevo dokonale vizualizovat nastavením požadované barvy. Dále jsou integrovány textury „Smrk 02 SEMA“ a „Smrk 02 SW SEMA“, ty perfektně zobrazují klasické smrkové řezané dřevo.
  Texturami „Masivní dřevo 01 SEMA“ a „Masivní dřevo 02 SEMA“, jsou perfektně zobrazeny masivní stěny a prkenný záklop.
  „BSH 01 SEMA“ a „BSH 01 SW SEMA“ jsou realistické textury pro lepené dřevo. V tomto případě jsou jak boční, tak čelní textury uzpůsobeny tak, že směr vlákna a lepení vrstev dřeva spolu perfektně ladí.
  V záložce „Pobití“ jsou nově zařazeny textury pro Pero/Drážku „Drážka pero 01 SEMA“ a „Drážka pero 01 SW SEMA“. Pro realističtější zobrazení řezaného prkenného záklopu je také zařazena textura „Hrubě řezané 01 SEMA“.
  SEMou dodávaná Standartní data a Textury jsou nově uzpůsobeny tak, že jsou tyto nové textury použité u všech odpovídajících prvků. Aby bylo možné pracovat s těmito novými texturami ve stávajících stavebních projektech, mohou být textury v nastavení barev jednoduše načteny pomocí tlačítka "Standard". Díky novým texturám jsou dřevěné komponenty ve 3D pohledech nyní ještě více realistické. Díky fotorealistickému zobrazení lze Projekt vizualizovat nyní opravdu perfektně. <Film - Novinky Standartních dat a SEMA data storu>

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Automatické kótování stěnových pohledů a střešních a stropních elementů v oblasti dřevěných prvků je také rozšířeno. Dříve bylo možné v první záložce automatického kótování pod „Dřevo“ zvolit pouze horizontální kótování. Od verze 19-2 lze zvolit, zda má být kótováno dřevo i horizontálně, případně vertikálně i horizontálně dohromady.

Krov

 • Příkaz úprav "Razit" je od základu nově přestavěn a optimalizován pro všechny prvky krovu, stěn, stropů i 3CAD dřevo.
  Všechny dřevěné prvky tak lze nyní razit v konstrukční rovině, pohledu nebo řezu ve všech libovolných rovinách. Jako obvykle jsou k dispozici varianty „Schránka“, „Volná forma“ a „Objekt“ s různými instancemi zadání.
  Ražení vytváří na dřevěném prvku opracování, které je pod „Označit detaily objektu“ zobrazeno a v případě potřeby ho lze označit a smazat.
  Tato nová opracování působí vždy na všechny označené prvky a razí je kompletně v daném směru. Tím lze i více označených objektů takto razit najednou v jednom kroku.
  Pokud jsou prvky dodatečně změněny ve směru tloušťky, uzpůsobí se i v tomto směru toto vytvořené opracování. Vzhledem k tomu, že jsou tato opracování navázána na tyto prvky, jsou i s těmito prvky posouvány v případě úprav „Pozice“, „Kopírování“ nebo „Zrcadlení“.
  Aby se zabránilo zbytečnému nepotřebnému zvětšování projektu, automaticky se vymažou všechny úpravy které nenarazí na obrys prvků.
  Toto „nové“ Ražení vytváří automaticky Řezy, Pláty, Sedla, Tašky, Kontury a Vrtání, která je dále možné exportovat a vyrábět na CNC strojích.
  Předchozí metody Ražení lze změnit pomocí Ikony nastavení „Razit s opracováním / Razit s konturou (Alt+2)“. Zde lze razit prvky pouze pravoúhle k vytvořené rovině. Vytvářena je Venkovní kontura, která je, pokud je to možné, při exportu na CNC převedena na Sedla a Pláty. Dále je k dispozici možnost „Vyříznout tvar (Alt+1)“. Dodatečně lze aktivovat a tím i zadat „Zadání rozměru odsazení“.
  Alternativně k 3CAD Opracování lze těmito novými příkazy Ražení velmi komfortně vyříznout z prvků libovolné tvary, ze kterých je, podle možností, vytvořena Forma opracování dále použitelná pro výrobu na CNC strojích. Snadno a intuitivně tak mohou být vytvořeny dodatečné průchody, zářezy, děrování, díry nebo dekorativní tvary na dřevěných součástech. <Film - Ražení dřeva ve všech rovinách>

Stěna, Strop

 • Z důvodu dalšího zjednodušení vytváření plánů elektra v SEMA Programu byla vytvořena nová možnost kombinací elektra. Díky tomuto novému příkazu lze nyní jednoduše a rychle vytvářet a osazovat různé kombinace prvků elektra jako Krabičky, Vypínače, Zásuvky nebo Termostaty. Ve standartních datech jsou k tomu připraveny různé standartní typy. Ty obsahují nejenom perfektní zobrazení pro plány ale i pro 3D zobrazení.
  Tyto Elektrokombinace se skládají ze dvou nových standartních dat – Elektro-objekty a Elektro-kontejner:
  Elektro-objekty jsou odpovědné pro Vrtání, Symboly pro půdorys a pohled a 3D zobrazení jednotlivých krabiček.
  V první záložce Elektro-objektů je definováno MCAD-opracování. Je tam k dispozici možnost zadat až 10 variant které jsou pak společně kombinovány. Pod odkazem lze tak jako obvykle otevřít další nastavení pro MCAD opracování. Díky tomu lze pro jednotlivá MCAD Makra přiřadit libovolné vztažné body. K dispozici jsou Horní a Spodní strana Horní/Spodní pásnice a 9 bodů samostatného objektu elektra. Například pro vrtání pro elektrokrabičku je potřeba u MCAD opracování zvolit středový bod krabičky. Na pravé straně, tak jak je obvyklé, lze zadat Jméno a Parametr pro zvolené makro. Nové je nastavení „Závislé na vedení“ které určuje, zda MCAD opracování, podle nastavení v kombinaci elektra, bude zrcadleno nahoře nebo dole, nebo bude stranově zachováno. Jako příklad můžeme uvést Zásuvku pro síťové připojení, které vytváří frézování v horní pásnici, nebo po přepnutí se pak místo toho frézování vytváří ve spodní pásnici. Dále, tak jako dříve, jsou k dispozici nastavení pro optickou kontrolu díky kterým lze obsah MCAD makra kontrolovat. I zde je nově kontrola pro obsah toho, zda vedení jde nahoru nebo dolu.
  Ve druhé záložce lze zadat až deset odkazů pro půdorysnou symboliku. Díky 15 různým vztažným bodům lze půdorysný Symbol definovat tak, že leží až na nejvnitřnější nebo nejvenkovnější vrstvě stěny.
  Ve třetí záložce se přiřazuje symbolika pohledu. Analogicky k první záložce je k dispozici 21 různých vztažných bodů.
  Ve čtvrté záložce „3D“ lze připojit až deset 3D Objektů. Program umisťuje tyto 3D Objekty vždy na středový bod objektu elektra na poslední venkovní nebo vnitřní vrstu stěny. Ve standartních datech pod „Vizualizace/3D Objekty“ v záložce „Jiné 3D Objekty“, „Elektro“ v podsložce „Prvky“ jsou k dispozici různé předdefinované objekty. Naleznete zde Vypínače, Pohybová čidla, různé zásuvky, Termostat a další potřebné 3D Objekty.
  V páté záložce „Optika“ se určuje typ stěny na které bude objekt zobrazen. Tato zobrazovaná stěna zjednodušuje umístění opracování a volbu vztažných bodů pro Pohled a Půdorysnou symboliku.
  V poslední záložce „ML“ lze zadat údaje relevantní pro materiálové výpisy.
  Elektro-Kontejner je odpovědný pro celkové opracování kompletní elektrokombinace, stejně tak pro zobrazení rámečků, do kterých jsou elektroobjekty automaticky umístěny. Samozřejmě lze i Elektrokontejneru přiřadit pohledovou a půdorysnou symboliku. První tři záložky Elektrokontejneru jsou identického provedení jako Elektro objektů. Pokud chceme například vytvořit kombinaci zásuvky a vypínače včetně profrézování spodní pásnice, musíme to nadefinovat v první záložce. Ve druhé a třetí záložce lze zadat symboliky pro náhled a půdorys.
  Ve čtvrté záložce lze zadat až 24 MCAD opracování a ty vzájemně kombinovat. Rozdíl oproti první záložce je ten, že nelze zadat žádné volné vztažné body, které MCAD opracování na přesahu hrany Elektrokombinace vytváří. Zde lze například přiřadit „uzamčenou plochu“ pro celkovou Elektrokombinaci pro výrobu na stěnovém centru.
  V páté záložce „3D“ lze přiřadit až 10 3D-Objektů a ty vzájemně kombinovat. V náhledu je zde 3D Objekt Ráměčku, do kterého jsou později samostatné 3D Elektroobjekty automaticky umístněny. Samozřejmě i pro toto jsou připraveny 3D-Rámečky ve standartních datech - pod „Vizualizace/3D Objekty“ ve složce „Jiné 3D Objekty“, „Elektro“ v podsložce „Rámečky“.
  V poslední záložce Optika je, stejně jako u Elektroobjektů, definovaná stěna pro zobrazení Kontejneru.
  Třetí nová standartní data jsou Elektrokombinace, které jsou k nalezení v programu pod Stěny a Půdorys stěn. V Elektrokombinacích jsou předefinováné Elektro-objekty a Elektro-kontejnery sloučeny a mohou tak být osazeny na stěny.
  V první záložce Elektrokombinací musí být nejdříve zvolen počet Elektro-objektů (1-5) a jejich směr umístění (vodorovně nebo svisle). Tyto obě hodnoty pak určují, které Objekty a ve které pozici Elektrokontejneru z druhé záložky budou kombinovány.
  Ve druhé záložce musí být nejdříve zadán odstup elektro-objektů, který je měřen jako odstup os sousedních prvků. Nakonec je zde k dispozici až 5 možností přiřazení jednotlivých Elektro-objektů. Lze tam osadit prvky jako například Stmívač, Vypínač a 3 zásuvky. Pokud je v první záložce zvolena varianta 3 objektů, lze použít pro osazení prvků pouze odkazy jedna, dva a tři. Tedy kombinaci například Stmívač, Vypínač a Zásuvka. Pokud je nastaven počet 4, osadíme například kombinaci Stmívač, Vypínač a 2 Zásuvky. U počtu 2 pak třeba kombinaci Stmívač a Vypínač.
  Ve třetí záložce pak se nastavují odpovídající možnosti provedení dle nastaveného počtu prvků. Zde je dodatečně k počtu objektů ještě nadefinováno provedení a tedy rozlišeno mezi vodorovným a svislým osazením. Toto rozlišení má tu výhodu, že u svisle provedené elektrokombinace lze osadit jiné opracování než u vodorovné varianty. Jeden příklad – u vodorovné kombinace 4 prvků je potřeba jiné opracování ve spodní pásnici než u svislé varianty 2 prvků. U „1-násobné kombinace“ není mezi vodorovným a svislým provedením potřeba rozlišovat. U obou případů je použita varianta (1-násobné kombinace).
  Dále se v první záložce nastavení specifikuje „Výška osazení“, „Výškový vzt. bod“ a „Výškové odsaz.“ pro pozici elektrokombinace. Uvažována je výška k ose výškového osazení výchozího Elektro-objektu. Který objekt je tedy tím výchozím lze specifikovat v kolonce Zadání-vztažný bod. Pokud má být například u svislé kombinace výška určena na druhý objekt, zvolí se nastavení 2. Zvolený objekt je z důvodu optické kontroly v náhledu zobrazen červeným bodem. Pomocí nastavení „Pozice“ je specifikováno, zda elektrokombinace bude osazena na pravé nebo levé straně stěny. Nastavení „Vedení“ nám umožňuje změnit pozici MCAD opracování na Spodní pásnici, Horní pásnici, případně na obě. Dále lze ještě určit, zda bude Elektro-kombinace v dílčích stěnách automaticky zobrazena nebo ne. Poslední nastavení „Typ“ definuje strukturu kótování ve stěnovém pohledu. Dříve byly k dispozici pouze 4 typy (A, B, C a D) nyní je pro lepší rozlišení tot doplněno o 4 další typy (E, F, G a H). Samozřejmě i Autokótování je odpovídajícím způsobem o tyto 4 typy rozšířeno.
  Ve čtvrté záložce lze tak jako obvykle zadat přesahy vrstev Elektrokombinace pro jednotlivé vrstvy. Nové je to, že MCAD opracování ze záložky „MC“ (Mcad makro) Elektro-kontejneru je vytvořeno, i pokud je v záložce „Vytvářím“ (vybrání) zvolena varianta NE.
  V záložce Optika lze přiřadit opět stěnu ze standartních dat, na které bude elektrokombinace v náhledu znázorněna. V „Dod“ (Dodatek) lze zadat doplňující komentáře a v poslední záložce „ML“ pak informace pro výpisy materiálů. Při transferu do materiálového listu obdrží Elektrokombinace nebo jednotlivé Elektroobjekty či 3D objekty odpovídající Číslo Střecha-Stěna-Strop (VNR) a odpovídající jméno místnosti.
  Při osazování elektrokombinace je nutné specifikovat Vkládanou stěnu, Vztažný bod a Vzdálenost. Pokud je potřeba změnit pozici strany stěny vkládané elektrokombinace, lze k tomu využít ikonku vpravo dole (Vyměnit půdorysnou symboliku a působení (Alt1)).
  Samozřejmě lze i u Nastavení zobrazení (F7) pod Stěny a podsložkou „Elektro“ dále nastavit požadované zobrazení. Zapínat a vypínat lze nastavení hodnot Elektrokombinace a zobrazení pro půdorys a pohled.
  I Autokótování pro půdorysný i čelní pohled stěny bylo rozšířeno o nastavení „Elektro“. Nastavit lze zda má být zakótován rozměr šířky, středu, vztažného bodu nebo všech os elektrokombinace. I ručně lze Elektrokombinace i manuálně rychle díky zobrazeným osám a hranám prvků zakótovat. Připravena je k tomu i nová kótovací čára „Elektro“.
  Díky této novince lze nyní elektroinstalace rychle vytvořit, konstrukčně jednoduše uzpůsobovat, redukovat množství potřebných standartních dat a vše perfektně pak zkontrolovat ve 3D. <Film - Kombinace prvků elektra konstruktivně a vizuelně>
 • U Makra - a Elektro-kontejneru je v záložce „MC“ od nyní zobrazena vrstva, ve které MCAD působí. Není třeba tedy z tohoto důvodu extra otvírat nějaká další nastavení. (Fi. Lutter)

Pokrytí stěna a Strop

 • U Stěn, Stropů a Stropních elementů a opláštění lze od nyní v záložce „Jiný“, předdefinovat detaily pro výrobu. Lze určit, zda venkovní kontura jednotlivých vrstev a celkového obrysu má být ve výstupu na CNC opracována nabo ne. (Fi. Gumpp & Maier)

Dřevo stěn a stropů

 • Je umožněno posunutí strany nebo čelní symboliky u dřeva pomocí příkazu „Posunutí hodnoty“. (Fi. PCL)
 • Čelní i boční symboliku dřevěných prvků lze nyní pomocí příkazu „Přesunutí hodnoty“, posunout nezávisle jak v půdorysu, tak v pohledu. (Fi. PCL)
 • Kopírování a vložení Půdorysné a Stěnové symboliky v obrázku bylo vylepšeno. (Fi. PCL)

Plech

 • Pro všechny plechové prvky je nyní zpřístupněn příkaz „Rozdělit“. Díky této novince lze plechové díly ve 2D a 3D dělit. Pokud je plechový prvek označen a zvolen příkaz „Dělit“ (Ctrl+T), jsou v nabídce 4 varianty možností úprav. Ty lze zvolit ve výběrovém menu. První varianta je „Délka spoje“. Zde lze přímo v zadávacím okně zadat vzdálenost kde se bude dělit, případně přímo kliknutím myší určit libovolný bod. Délka spoje je vždy uvažována od začátku prvku.
  Druhá varianta „Maximální délka“ rozdělí prvek na zadaný počet stejných dílů, jejichž délka nepřesahuje zadanou hodnotu (maximální délku).
  Třetí varianta „Fixní délka“ umožňuje nadělit prvek tak, že jsou jednotlivé délky dle zadané hodnoty a na konci je pak prvek zbytkové délky.
  Poslední varianta „Počet dílů“ rozdělí prvek na uvedený počet stejných dílů.
  Příkaz „Dělit“ tak přináší další potřebné možnosti úprav. <Film - Novinky pro plechové prvky>
 • Plechové prvky lze nyní uložit jako Makro. Pokud je označeno více plechových prvků z jedné konstrukční roviny, lze je nyní uložit do společného makra pomocí příkazu „Makro“ – „Definovat“. Pokud je takto tento prvek uložen do standartních dat, lze jej pomocí příkazu „Makro“ – „Vložit“ vkládat libovolně často a do libovolného projektu. Makra lze, v závislosti na způsobu jejich uložení, i variabilně v délce a šířce osazovat. Pro vytváření a vkládání maker jsou k dispozici běžně známé příkazy. Do společného makra lze uložit jak plošné, tak i hranové profily. Dále je možné, do makra zakomponovat i dělení. Za tímto účelem nesmí být označeny jednotlivé součásti dělení, ale musí být označena referenční přímka dělení. Makra lze definovat jak ve stěnách, Střešních vrstvách, tak i konstrukčních rovinách. Příkladem tohoto makra může být makro plechových dílů u obložení okna nebo oplechování komínu. Nejdříve musí být vytvořeny všechny potřebné prvky, např. okno se všemi ořezáními, přesahy i zkráceními. Následně označíme všechny prvky které mají k oknu patřit, a zvolíme příkaz „Makro“ – „Definovat“. Pomocí instance „Routa“ zvolíme 3 body šířky a výšky okna a potvrdíme kliknutím an„OK“. Otevřou se standartní data ve složce „Pokrytí“ – „Makro plechový prvek“. Makru následně zadáme požadované jméno. Makro lze nyní použít u různých velikostí oken. Délka se přizpůsobuje automaticky. Ořezání a přesahy zůstávají konstantní.
  Upozornění: Plechové komponenty mohou být použity pouze ve vrstvě, ve které byly nadefinovány. Pokud bylo například makro definováno v Konstrukční rovině, lze jej zase osadit pouze do konstrukční roviny. Pokud je ve stěně definováno makro zasahující do více vrstev, např. Do vrstvy R3, R4, R5, lze jej opět osazovat pouze do stěny obsahující vrstvy R3, R4, R5. Pokud nebude některá vrstva k dispozici, zobrazí se upozornění. <Film - Novinky pro plechové prvky>
 • Rozšířením této funkcionality i na plechové prvky je snadné různé součásti plechů, např. Oplechování otvorů, jednoduše a opakovaně osazovat.
 • Pro plechové prvky a např. Číslování montážního plánu jsou taktéž zpřístupněny příkazy „Automatické číslování“ a „Postupné číslování“. Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být označen jeden prvek. Následně se zvolí tato funkce pod „Jiný“ – „Automatické číslování“ nebo „Postupné číslování“ a příkaz se odstartuje v levé spodní části.
  U varianty „Automatické číslování“ se zadá startovní číslo číslování. Toto „Automatické číslování“ vygeneruje automatické číslo prvku (F7, Střech/Strop/Stěna, Pokrytí, Všeobecně, Číslo prvku). Toto číslo mohou získat i textové elementy. Důležité je, že poslední textový element musí být číslo. V dalším políčku se specifikuje „Délka kroku“. Velikost nastavené hodnoty kroku se potom připočítává k dříve definované hodnotě. V posledním okénku se definuje startovní hodnota. Ve výběrovém menu lze zvolit mezi „vlevo“ a „vpravo“. Podle tohoto nastavení začíná číslování zprava nebo zleva. Pokud je tato hodnota potvrzena entrem, jsou všechny plechové prvky aktuální vrstvy dle přednastavení automatiky nezávisle na dělení očíslovány.
  Pro volbu „Postupné číslování“ musí být nejdříve ve výběrovém okně „Výběr“ zvoleno, co má být skutečně manuálně číslováno. Zde je k dispozici vedle „Čísla elementu“ i „Označení“, „Poznámka“, „Popis“, „Číslo artiklu“, „Paket“, „Volně 1–15“, „Typ1“ a „Typ2“. Tím lze vedle „Čísla elementu“ automaticky zadat v materiálovém listu záložky ML Reiter další informace. Pokud je například zvoleno „Číslo prvku“, lze v dalším okně zadat novou hodnotu. Zde lze zadat jak číslo, tak i text s číslem. Důležité je to, že poslední údaj musí být hodnota. V posledním okénku se definuje Délka kroku. Velikost nastavené hodnoty kroku se potom připočítává k dříve definované hodnotě. Nakonec se postupným klikáním označují prvky v libovolném pořadí. U kurzoru se automaticky zobrazuje hodnota příště kliknutého prvku.
  <Film - Novinky pro plechové prvky>
 • V Editoru profilu je zařazena nová položka „Forma“ s volbou „otvor“ nebo „dotyk“. Pokud je v editoru profilu zadán „Přehyb“ s Formou „otevřeno“, lze zadat hodnotu tohoto „otvoru“. Zadaný rozměr otvoru udává vzdálenost mezi oběma plechy.
 • Pro plechové prvky je v záložce „Optika“ pod „Vyplnění / Mustr vyplnění“ zpřístupněn odkaz pro přidělení vyplnění v pohledu. Zde lze nyní přiřadit Šrafuru/Vyplnění. Standartně je tato Šrafura/Vyplnění zobrazena v rozvinutí. Nastavení k tomuto zobrazení nalezneme pod Nastavením zobrazení (F7) pod „Střecha/Strop/Stěna“ – „Pokrytí“ – „Oplechování“. V části „Zobrazení“ je nová možnost „Plechové prvky šrafovat“. Ve výběrovém menu lze rozhodnout, zda Šrafura/Vyplnění je zobrazena pouze v Uspořádání, Konstrukci nebo Uspořádání i konstrukci. Díky těmto možnostem nastavení lze individuálně rozhodnout, zda toto Šrafování/Vyplnění bude zobrazeno v té dané variantě zobrazení. Ve standartních datech verze 19-2 jsou dodávány prvky již s odkazem na Šrafování/Vyplnění.

Schody

 • Podstupně jsou rozšířeny o pravoúhlé napojení u „Hrana vlevo“ a „Hrana vpravo“. Díky tomuto novému ukončení je výroba popdstupňů zjednodušena, neboť se vytváří jen pravoúhlé řezy a není potřeba vytvářet řezy pod úhledm. Podstupnice tak lze nařezat na standartní pile jen na požadovanou délku.
  V záložce „Podst“ (Obecná data pro podstupnice), jsou nyní ke znamým variantám „ostrý“ a „vydlabáno“ zařazena nová ukončení „pravoúhl. min“, „pravoúhl. osa“ a “ pravoúhl. max“. Pokud je tedy podstupeň zadlabán do nějakého protiprvku jako např. Bočnice, určuje zadaná hodnota „Hloubky zapuštění“ u každého prvku hloubku zapuštění. Hodnota je v tomto případě měřena kolmo k protikusu.
  S nastavením „pravoúhl. min“, je Podstupeň minimálně, a s „pravoúhl. max“ maximálně o tuto hodnotu zapuštěn.
  U varianty „pravoúhl. osa“, je zohledňována hloubka na ose podstupně.
  To stejné platí pokud je u Podstupně zadané nějaké zkrácení - pak se vypočítává Podstupeň od protikusu kolmo zpět. <Film - Detaily připojení>
 • Díky možnosti přiřadit k podstupni Typ zakončení jsou nyní k dispozici různé možnosti připojení mezi stupněm a Podstupněm. V tabulce vlastností Podstupně v záložce „Spoj“ (Typ spojení podstupnice a stupně) jsou k dispozici na společné zadání části „Horní spoj“ a „Dolní spoj“ a „Typ zakončení“. „Horní spoj“ a „Dolní spoj“ se odkazuje vždy na spojovanou plochu a příslušný typ spoje mezi stupněm a podstupněm. „Typ zakončení Celkově“ je myšlen pro spojovací systémy, které jsou závislé na výšce stupně a tloušťce stupně, tak jak je požadováno např. u harmonikových schodů“. <Film - Detaily připojení>
 • V celkovém rozvinutí schodů je nově pod změnou Pozice mimo již známé instance „Spline prkna změnit“ nově i možnost „Změnit průběh prkna“. Tato funkce zajišťuje možnost změnit v částečném rozsahu bočnice hranu prvku na „přímou“ variantu. Tak jako obvykle se otevře dotazovací část kde se zadává „Od“ kterého bodu „Do“ kterého bodu bude hrana upravována. U kurzoru je pak znázorněno zda se bude jednat o úpravu horní nebo spodní části bočnice. Prvním kliknutím myši (Od) se zadává začátek prostoru, druhé kliknutí (Do) pak určuje konec prostoru kde má být kontura upravena.
  Pokud je specifikován rozsah úprav od začátku do konce prvku (v celé délce), dotazuje se program zda se bude upravovat pomocí bodu „Střed“, „Počátek“ nebo „Konec“. Požadovanou variantu lze zvolit v zadávacím okně v dolní části programu, případně i kliknutím myši v požadovaném místě. Rovná hrana se následně naváže ke kurzoru a tak lze tento bod libovolně umístnit.
  Další dvě možnosti nastavení zajišťují možnost tento změněný průběh převzít na další nebo stejný prvek.
  Nastavení „Vypočítat rovnoběžnou protistranu“ přenáší úpravu této hrany na protilehlou hranu prvku. Zde je zajištěno zachování paralelnosti ve změněném prostoru.
  Nastavení „Připojené prvky/ohyby přizpůsobit“ může tento tvar přenést i na připojené prvky (Madlo a Spodní pás zábradlí). Důležité zde je to, že u těchto prvků musí být v jejich parametrech nastavena u výpočtu průběhu správná vztažná hrana jako např. Bočnice horní hrana. Pokud je tento výpočet průběhu nastaven např. na Stupeň PH (přední hrana), nemá tato funkce žádný účinek.
  Pro vrácení původního originálního tvaru průběhu prvku je ve spodním okně připravena ikonka „Spodní hranu vrátit na originální hodnotu“ a „Horní hranu vrátit na originální hodnotu“. Pro využití této funkce musí být prvek nejdříve označen a následně kliknuto na tuto ikonku.
 • Příkazy úprav "Razit" lze nyní použít pro všechny prvky schodů. <Film - Detaily připojení>
 • Razit lze jednotlivé prvky schodů jak v celkovém rozvinutí schodů, tak v řezech nebo pohledech. Jako obvykle jsou na výběr instance „Schránka“, „Volná forma“ a „Objekt“. Mimo to lze v nastavení i zvolit jak bude vyříznutí provedeno a zadávat i relativní odstup.
  Ražení vytváří na prvku opracování, které je zobrazeno v „Označit detaily objektu“ jako 3D-opracování a tam ho lze případně i označit a smazat.
  Tyto nové procesy obrábění vždy ovlivňují všechny označené součásti a opracují je v celé délce. Tím lze tedy razit společně najednou i více prvků. Pokud jsou prvky dodatečně změněny v hodnotě tloušťky, uzpůsobí se opracování v tomto směru také.
  Pokud zasáhne ražení venkovní konturu prvku, je opracování pro export na CNC stroje integrováno do venkovní kontury prvku. Pokud je ražení umístěno uvnitř prvku, pak je pro CNC exportováno jako Taška nebo Vrtání. <Film - Ražení prvků schodů ve všech rovinách>

Standartní data, Makra, Program

 • Standartní data jsou v části ocelových prvků rozšířena o UPE-Profily. Jsou k tomu ve standartních datech profilu U-Profil v záložce „El“ připraveny 2 varianty nastavení „Typ“. Zde lze nastavit, zda UPN-Profil je se stoupajícími bočními plochami nebo UPE-Profil s paraelními bočními plochami. Jedná se tedy o označení UPE-Profil a UPN-Profil. Standartní data lze naimportovat z Originálních standartních dat.

Výstup na CNC stroje

 • Export na WALL-Master (WAM) od Hundegger je nyní nově k dispozici v menu „Export tesařské CNC“. Je vytvořeno i vlastní „všeobecné přednastavení“ pro tento stroj.

IFC Import/Export

 • IFC Importní Dialog je rozšířen o grafický náhled, rozšířený koordinační systém, barevné zobrazení podle typu komponentů a IFC propojení. Pokud jsou IFC Data importována, případně pomocí Drag & Drop vložena do SEMA Programu, otevře se tento Importní Dialog. Okamžitě se vygeneruje náhled importovaného IFC souboru. Průběh generování náhledu se zobrazuje v dolní části dialogu pomocí ukazatele průběhu. Pomocí obvyklých funkcí Zoomování lze 3D Modell ještě před Importem zkontrolovat. V náhledu je zobrazen počáteční bod (písmeno O) a nulový bod projektu (písmeno P). Díky okótované světle modré ploše je přehledně znázorněno natočení projektu. Na pravém okraji Importního menu jsou vypsána jednotlivá podlaží obsažená v IFC Modelu. V části „Typ prvku“ jsou vypsány všechny IFC typy prvků projektu a jejich skutečné množství. Pokud je zde u některé z položek odebráno zaškrtnutí, automaticky se zaktualizuje i náhled projektu a tyto prvky jsou z náhledu automaticky odstraněny a i odebrány z Importu. Pro lepší přehlednost v náhledu projektu jsou jednotlivé Typy prvků barevně rozlišeny. Tak jsou například všechny dřevěné prvky (IfcBeam, IfcColumn, IfcMember) zobrazeny světle hnědou barvou, Střešní plochy (IfcSlapRoof, IfcRoof) jsou zobrazeny červeně, všechny prvky vzduchotechniky (IfcDistributionElement, IfcFlowFitting, IfcEnergyConversionDevice, atd.) jsou zobrazeny modře. Po importu si tyto elementy zachovají své barevné nastavení, mimo to jsou ale převedeny přímo na SEMA prvky.
  Ve spodní části Importního Dialogu jsou zobrazeny Koordináty. K dispozici jsou 3 základní systémy: „Koordináty projektu“ (P), „Koordináty terénu (S)“ a „Koordináty stavby (B)“. Podle toho, který z koordinačních systémů byl u objektu definován, jsou tyto pak aktivní s možností jejich označení a výběru. Pokud žádný z těchto koordinátů nevyhovuje, lze pomocí „volné koordináty“ nadefinovat vlastní nulový bod. Pokud je zvolen Volný koordinát, musí být kliknutím myší nadefinován nulový bod. Následně musí být definována Vztažná rovina kliknutím na nějakou plochu v projektu. Nakonec se zadává směr (zleva-doprava nebo zprava-doleva) a potvrdí se stisknutím Entru. Tím se ve výkresu zobrazí nový vztažný bod (F). V případě více vztažných bodů v projektu se ten aktuálně vybraný zobrazí fialově. Neaktivní koordinační body jsou zobrazeny bíle. Počátek a referenční rovina mohou být vždy posunuty stisknutím "mezerníku" a zadáním úhlu a vzdálenosti, případně hodnotami X a Y. Pokud je tento soubor exportován ze SEMA, volně nastavený referenční bod se vrátí zpět do referenčního bodu projektu. Tímto způsobem může být referenční bod pro práci v SEMA optimálně přizpůsoben.
  Na spodní části Dialogového okna lze kliknutím na odkaz „Vlastnosti“, stejně tak jako v předchozí verzi, globální IFC vlastnosti přiřadit odpovídajícím kolonkám Materiálového listu ML. Pomocí ikonky „Impotovat objekty“ je import spuštěn. Průběh importu je opět graficky zobrazen na spodní části okna importního dialogu. Po importování lze kliknutím na tu samou ikonku otevřít Protokol importu. Ikonka „Určit ukotvení“ zajišťuje to, že IFC Data nejsou importována jako jednotlivé objekty ale jako 3D Objekt. IFC ukotvení je rozděleno na Podlaží a je možné jednotlivá podlaží následně zviditelnit nebo zneviditelnit. Jakmile je IFC ukotvení v SEMA vytvořeno, je pod Nastavením zobrazení (F7) pod „3CAD“ zobrazeno „IFC Propojení“. Výpis IFC propojení pod F7 je variabilní a odpovídá počtu propojených IFC. Ta lze jako obvykle vypínat a zapínat pro Půdorys, Pohled a 3D zobrazení.
  Správa výkresů je rozšířena o „IFC propojení“. V této záložce jsou zbrazena všechna importovaná IFC propojení. Co jsou importovaná data a co jen propojení, je znazorněno symbolem v prvním sloupci. Ve sloupci „Název“ je zobrazen název projektu zvolených dat. Ve sloupci „Název projektu“ je zobrazen Adresář a název dat. Sloupec „Datum“ a „Změna“ zobrazují Datum a čas importu a jeho aktualizace. U Propojení je aktivní odkat „Aktualizace“. Pokud je na toto tlačítko kliknuto, připojí se program do tohoto adresáře aktuálně označeného IFC propojení a toto propojení je aktualizováno. Informace o datumu ve sloupci „změna“ je automaticky přizpůsobena. Pomocí „Smazat“ lze IFC Data nebo propojení vymazat. U importovaných dat zůstanou zachována všechna podlaží. Pokud je vymazáno „Propojení“, jsou všechny příslušné 3D Objekty odebrány. Podlaží zůstanou zachována v případě, že již uživatel do nich vytvořil nějaké další prvky. Dále lze pomocí odkazu „Import“ a „Export“ přímo ze Správce plánů spustit IFC Importní/ Exportní dialog. <Film - BIM se SEMA>
 • Ukotvené 3D Objekty jsou automaticky exportovány jako IfcElementAssembly.
 • U příkazu „Makro – seskupit“ je integrován odkaz „Makro s Ifc-Typem „Makro“ (IfcElementAssembly). Pokud je tato ikona aktivní, získá tato 3D skupina automaticky Ifc-typ prvku „IfcElementAssembly“.

Zaměřovací systémy

 • Díky importu Mračna bodů a jejich správě nastavuje Sema nový standard při zpracování digitálních 3D dat a jejich dalším využití v CAD softwaru. Výhodou Mračna bodů je zejména minimálních odchylka měření, přesné změření deformace, měření ploch a vzdáleností, vytvoření inventarizačních plánů, vizualizace objektů a jejich virtuální inspekce. To vše lze ideálně použít pro projektování a konstruování.
  V době, kdy se hodně debatuje o využívání půdy a tím pádem vstupují do popředí opravy a renovace stávajících budov, nabízí SEMA atraktivní nástroj pro každého, kdo se chce podílet na tomto vývoji.
  Pomocí ikonky „Importovat mračno bodů“ v liště symbolů „Zaměřovací systémy“ lze importovat nejobvyklejší formáty Mračna bodů (e57, 3d, csv, pts, ptx, xyz). Po výběru dat Mračna bodů se otevře menu pro konvertování mračna bodů.
  Vzhledem k tomu, že množství dat u Mračna bodů je značně veliké, používá SEMA metodu dynamické hustoty. Z tohoto důvodu je Mračno bodů konvertováno na SEMA Mračno bodů (*.spw). To lze provést se všemi potřebnými informacemi buď v popředí, nebo na pozadí (program SEMA bude během konverze uzavřen). Toto rozhodnutí se definuje v menu konverze mračna bodů v možnostech konverze. Dále se v „Výběr dat mračna bodů“ určuje složka originálních dat. V záložce „Určení TEMP dočasného adresáře“ se stanoví, kde bude proces konvertování prováděn. Zde SEMA doporučuje zvolit adresář na nejsilnějším, lokálním SSD disku. V „Určení cílového souboru a cesty“ se určuje adresář pro uložení výsledného souboru. Do tohoto adresáře SEMA přistupuje v průběhu práce a načítá aktuálně požadované informace ze souboru SPW. Ve všeobecných programových možnostech (Alt F7) lze pod Data Import / Export v záložce Mračno bodů, tyto adresáře potřebné ke konvertování předdefinovat.
  Pokud jsou adresáře nastaveny, zobrazí se informace „Informace pro úložný prostor“ udávající potřebný volný prostor. Pokud není k dispozici dostatečný úložný prostor, nemůže být konvertování spuštěno. Pokud je konvertování spuštěno, zobrazí se ukazatel průběhu, příprava originálu a vytvoření souboru SPW. Po ukončení konvertování se zobrazí odpovídající hlášení.
  Mračno bodů se zobrazí ve 2D půdorysném zobrazení s hustotou bodů 1% a jedním 3D rámem objektu. Pokud se uživatel přepne do 3D, je mračno bodů zobrazeno v uvedeném 3D rámu. Hustota mračna bodů je závislá na volné grafické paměti a na nastavení zobrazení v projektu (F7). Detailní informace k mračnu bodů jsou zobrazeny ve statusové části programu. Uživatelská informace "Informace mračna bodů" poskytují údaje o hustotě bodů, celkovém počtu bodů které mají být zobrazeny, procentní viditelnosti bodů a využití grafické paměti. V nastavení zobrazení (F7), je nastavení pod „Všeobecně“, „3CAD“ v rubrice „3D Mračno bodů“. Viditelnost mračna bodů lze odděleně nastavit pro Půdorys, Řez a 3D. Dále lze přednastavit „Hustotu mračna bodů“. Pokud je nastaveno „nízký“, zobrazuje se maximálně 10 Miliónů bodů, pokud to grafická paměť umožňuje. Pokud je grafické úložiště pro 10 Miliónů bodů malé, rozpozná to SEMA automaticky a zobrazí pouze nejvyšší počet možných bodů. Stejný význam odpovídá i nastavení „normálně“ se 40 Milióny bodů a „vysoký“ se 100 milióny bodů. U nastavení „maximálně“ bude zobrazeno tolik bodů, kolik zvládne grafická karta zpracovat.
  Pomocí Velikosti bodu je předdefinováno, s jakou hustotou pixelů bude Bod z Mračna bodů zobrazen. Nastavení „1“ je pro každý bod zobrazen 1 Pixel, u „2“ čtyři Pixely, u nastavení „3“ osm Pixelů a u nastavení „4“ je pro každý bod zobrazeno 16 Pixelů.
  Pokud uživatel označí Mračno bodů a zvolí příkaz „Změnit“, otevřou se další informace k mračnu bodů. V Záložce „Pr“ se zobrazuje místo uložení Mračna bodů.
  Pokud chcete projekt poslat ke kontrole na dalšího partnera na další dopracování nebo kontrolu, není Mračno bodů v projektu automaticky obsaženo. Uživatel ale může partnerovi zaslat Mračno bodů ve formátu *.SPW. Partner pak může tyto SPW mračna bodů uložit do libovolného adresáře v dialogu nastavení v záložce „BTL“ tato SPW-Data znovu připojit. V záložce „Inf“ jsou informace o jménu Mračna bodů, délce, výšce a šířce 3D Objektu ohraničujícího a zobrazujícího celovou skupinu mračna bodů.
  Pokud se importované mračno bodů nenachází v požadované Z-výšce, nechá se tato Z hodnota změnit. Nejdříve se uživatel musí přepnout do 3D zobrazení nebo Řezu. Dále se označí toto Mračno bodů a klike na příkaz „Změnit výškovou polohu mračna bodů“ (Lišta symbolů Systémy přeměření) a následně se pokračuje k hodnotě posunu Z-výšky. Otevře se zadávací pole dotazu „Výšková poloha vztažné roviny“. Nejdříve je dotazován vztažný bod mračna bodů, jakmile je vybrán, určí se nová „Výška“ tohoto bodu. Jakmile je tato hodnota potvrzena, je celková skupina mračna bodů posunuta do nové výškové úrovně.
  Mimo to je liště symboly Systémů přeměření i nová ikonka „Změnit výškovou polohu stávajících podlaží a vytvořit nové podlaží“. Tento příkaz je možné mimo 3D zobrazení použít i v Řezu. Pokud se např. Uživatel nachází v řezu a zvolí tento příkaz, otevře se zadávací pole s dotazem na název nového podlaží. Na výběr jsou k dispozici všechny podlaží již vytvořená ve správci podlaží a i možnost „Vytvořit nové podlaží“. Pokud je označeno a potvrzeno již některé z dostupných podlaží, lze zadat výšku manuálně, případně posunout myší výškovou linii do požadované pozice.
  Pokud je zvoleno nastavení „Založit nové podlaží“ musí se zadat Jméno nového podlaží a to následně potvrdit. Nabídnuta je i Zkratka podlaží a musí se zvolit „Použití“ a vše entrem potvrdit. Nakonec lze manuálně zadat výšku nebo kliknutím myší výškovou linii posunout do požadované pozice. Tímto systémem tak lze podlaží velmi komfortně a rychle jak upravit, tak založit nové.
  Pokud uživatel v nastavení zobrazení (F7) aktivuje „Zobrazení půdorysu – horizontální řez“ (Všeobecně, Obrázek + 3D, Autořez, všeobecně) a Půdorys deaktivuje (Všeobecně, 3CAD, 3D Mračno bodů), jsou zobrazeny pouze ty body, které se nacházejí v konstrukční rovině 3D parametru řezu. Ve spojení se zobrazením podlaží tak lze relevantní body komfortně zobrazit nebo zneviditelnit. Pomocí 3D parametru řezu (Ikonka na standartní liště symbolů) lze nastavit na které výšce, a v souvislosti na jaké podlaží je řez vytvořen a jakou má hloubku.
  Na tomto základě lze využít data dále a pokračovat v konstruování v SEMA Programu. <Film - Mračno bodů v SEMA programu>