Novinky V20-2 Build 9800

Všeobecně

 • Čas přepočtu prvků a jejich opracování je díky rozdělení přepočtu až do osmi Threads (Multithreading) extrémně zkrácen. Stejný přepočet s více Threads přináší v určitých konstalacích úsporu času až 50% ve srovnání s předchozí verzí.
 • Zrychlení je i při načítání projektů. Průměrná časová úspora až do vykreslení plochy je zde v rozmězí 15% až 20%.
 • Správa výkresů je v části „Plány“ rozšířena o volnou kolonku atributů. Pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru záložek je možné, vedle Sloupců automatických odkazů vytvořit maximálně 20 dalších Sloupců atributů plánů. Pokud je vložen nový atribut plánu, zadává se nejdříve Jméno (Popis sloupce) atributu. Následně je vytvořen nový sloupec s daným názvem napravo od sloupce, na kterém byl tento příkaz zadán. V této editovatelné složce atributů lze zadat libovolný text, případně pravým kliknutím myší přiřadit automatický odkaz.
  Pro sloupec atributů plánů jsou ve správě automatických odkazů v rubrice „Správa plánů“ vytvořeny nové automatické odkazy „@PL-FREI01@“ až „@PL-FREI20@“. Díky těmto automatickým odkazům lze tyto atributy například integrovat do rohového razítka.
  Tyto atributy plánů jsou uloženy globálně a tak jsou i kdykoliv ve všech projektech k dispozici.
  Díky této novince je kódování plánů v různých směrech a zadáních bezproblémově možné. <Film - Důležitý vývoj detailů>
 • Doba vykreslení obrázku se zobrazenými vodorovnými řezy byla výrazně urychlena. To je zvláště důležité pro velké projekty s velkým počtem podlaží, které leží ve stejné výšce.
 • Instalace standartních dat byla urychlena. Díky tomu se zkrátila doba instalace Verze 20-2 v závislosti na použitém hardwaru až o 25%.
 • Pro možnost rychlého a jednoduchého vyhledávání automatických odkazů je v menu Dosadit proměnnou v pravé horní části tabulky nově vytvořeno okno vyhledávání. Díky tomu zde lze napsat libovolný název proměnné a tu tak přímo vyhledat. Pokud například hledáme název "Brutto", jsou vypsány všechny automatické odkazy které tento název obsahují a snadno z nich pak vybereme např. Brutto plocha. Hledání je možné provádět jak v seznamu "(všechno)", tak i ohraničit rozsah hledání pro odkazy např. "Stěna". Další novinkou je to, že velikost tohoto okna lze velikostně uzpůsobit a zároveň i zobrazit Záložku i Popis v jednotlivých sloupcích najednou. Dále je v horní liště symbolů pod "Extra" integrován odkaz "Přehled automatických odkazů". Tím lze velmi rychle zkontrolovat, které automatické odkazy jsou v programu SEMA k dispozici.
  <Film - Důležitý vývoj detailů>
 • Od Verze 20-2 je nově integrována ikona pro nastavení viditelnosti podlaží. Díky této funkci lze libovolnou viditelnost podlaží uložit a kdykoliv znovu načíst. K dispozici jsou nyní varianty: Všechny neaktivní podlaží skrýt , Všechna neaktivní podlaží zobrazit šedě, Všechna podlaží zobrazit normálně. Nejdříve musí být ve Správci podlaží nastavena jednotlivá podlaží na požadovanou viditelnost (zneviditelnit, šedě, normální). Následně se toto nastavení viditelnosti podlaží uloží kliknutím na ikonku v horní části "Uložit nastavení viditelnosti podlaží". Potvrzením kliknutím na tuto ikonku lze následně zadat a uložit libovolné Jméno přednastaveného zobrazení. Stejně tak je možné uložit viditelnost speciálních podlaží. Například lze vybrat více Podlaží se jménem "DXF" a tyto pak uložit jako Neviditelné. Nejdříve tato podlaží vyselektujeme pomocí hledání ve správě podlaží. Pokud je nyní tato viditelnost uložena, vztahuje se pouze na podlaží s označením DXF. Dále lze v tomto Menu již předešlé uložené Nastavení smazat nebo přejmenovat. Pomocí druhé ikony lze lze toto uložené nastavení viditelnosti znovu načíst. Pokud jsou v průběhu kreslení dodatečně vytvořena další podlaží, stanou se součástí těchto přednastavených zobrazení pouze v případě, že je aktuálně nastavený nový stav znovu uložen pod daným názvem. Nová ikonka s rychlým výběrem nastavení Viditelnosti podlaží je nově zahrnuta i v liště ikon pro správu podlaží na hlavní pracovní ploše. Díky tomu lze v průběhu práce v programu rychle a jednoduše načíst a zobrazit uloženou viditelnost podlaží. Uložené nastavení viditelnosti podlaží je uloženo v předloze projektu a není tak potřeba při každém novém projektu vše znovu nastavovat.
 • Na horní liště ikon pod „Upravit“ je k nalezení nový příkaz „Zobrazení exportovat jako obrázek“. Pokud je tato funkce zvolena, otevře se dialog pro uložení kde lze zadat jak název, tak i zvolit formát dat (Bitmap, JPEG, PNG nebo WMF). Následně je aktuální zobrazení, a je jedno zda půdorys nebo 3D pohled, uloženo jako obrázek. Naposledy použitý adresář pro uložení obrázku je zapamatován a při příštím ukládání je znovu nabídnut. Tím lze dané zobrazení rychle a bezproblémově uložit. <Film - Důležitý vývoj detailů>
 • Od této verze lze Stěny, Vazby, Konstrukční roviny, 3CAD dřevěné prvky, Terén, Řezy i Kótování zrcadlit. U Stěn, Vazeb a Konstrukčních rovin jsou současně zrcadleny i obsažené objekty jako Dřevěné prvky, CAD objekty i kótování. I smysl otvírání Oken, Dveří a Maker je při zrcadlení odpovídajícím způsobem upraven. Různé formy zadání při zrcadlení jsou jasně srozumitelné. Výsledek zrcadlení je hned znázorněn u kurzoru pomocí aktuálního náhledu. Po výběru prvků a požadované instance zadání je u kurzoru zobrazena červená čerchovaná linie. Současně pro zjednodušení zadání se zobrazuje náhled zrcadlených objektů. Pomocí mezerníku lze vyvolat i rozšířené okno pro relativní zadání odstupu. Zadaná hodnota odstupu je zde vztažena k novému zrcadlenému objektu. Pokud jsou zrcadleny dřevěné prvky s přiřazenou MCADovou formou nebo ukotvenými 3D objekty jako např. Spojovacími prvky, jsou ozrcadlené prvky vypsány v kontrolním centru. Tyto prvky tak mohou být následně zkontrolovány v kontrolním centru a jako obvykle dále zpracovány. Zrcadlení všech uvedených součástí funguje také ve 3D. <Film - Zrcadlení stěn>

Prohlížeč

 • Nově je umožněn současný přístup do projektu. Pomocí SEMA Prohlížeče lze Projekty otvírat bez možnosti úprav.
  Pokud je vytvořen projekt se statusem Prohlížeče, může nyní libovolné množství uživatelů tento projekt v prezenteru současně otevřít, a to i v případě, že na něm někdo aktuálně pracuje. Prohlížeč otevře aktuální stav projektu, který byl uložen u posledního uzavření projektu. Pokud je potřeba otevřít nejnovější stav, stačí projekt ukončit a pomocí Prohlížeče znovu otevřít. Podmínkou pro tuto novou funkci je práce v Modusu projektů 2 nebo 3.
  Je jedno zda na stavbě, nebo ve výrobě či přímo u zákazníka - pomocí SEMA Prohlížeče je aktuální projekt vždy k dispozici. <Film - Důležitý vývoj detailů>

Tisk & Plotrování

 • Výstup PDF ve Správě výkresů a složce „Plány“ byl rozšířen o výstup vícestránkového PDF. Pokud je označeno více plánů, je pod „Výstup plánů“ nová možnost „vícestránkové PDF“ aktivní a může být zvolena. Potvrzením kliknutím na „OK“ se otevře dialogové okno „Uložit jako…“ a lze zvolit libovolné místo pro uložení. Zde je vždy nabídnut naposledy použitý adresář. Následně jsou všechny označené plány uloženy do jediných PDF dat. <Film - Důležitý vývoj detailů>

3D zobrazení Vizualizace

 • Zobrazení textur ve 3D zobrazení bylo dále vylepšeno. Např. Střešní plochy s texturou krytiny jsou i z velkého odstupu zobrazeny ostře a bez zkreslení. Nedochází k žádnému tzv. Moaré efektu.

Půdorys, CAD, BEM, MCAD

 • Zrcadlení CAD-Objektů bylo přepracováno a nabízí teď stejnou funkcionalitu a možnosti jako je tomu i u zrcadlení dřevěných prvků. Navíc lze nyní CAD objekty i dřevěné prvky zrcadlit spolu najednou.
 • U MCAD Linií lze nyní například pracovat s klíčem „NETTOFL = FLAECHE“. Pokud obdrží Line Délku a v nastavení pak přiřadíme Šířku, přepočítá program automaticky Netto plochu. Forma zadání vypadá takto:
  MATERIAL
  POS = MCAD
  STK = 1
  BEZEICHNUNG = Plocha_omítky
  LAENGE = LANG
  BREITE = ? 0.25 (Šířka:)
  NETTOFL = FLAECHE
  ENDE
  V této variantě je délka Linie automaticky vyhodnocena z jejího nakreslení a Šířka je odpovídajícím způsobem zadána. Ve výpisu materiálu je pak automaticky znázorněna Netto Plocha. (Fi. DFH)
 • V MCAD Formulaci lze teď u klíče „SCHICHTDICKE“ pracovat s tloušťkou. Základní aritmetické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení jsou povoleny (+, -, *, /). Pokud například nechcete poškodit folii pod sádrokartonem, můžete použít následující vzorec:
  WEINMANN
  SCHICHT = AKTUELL
  BEZUG = WAND
  TXT ***Bohrung_Steckdose***
  BOZ x1,y1,68,Schichtdicke-1;
  ENDE
  Díky tomu nebude vrtání do sádrokartonu průchozí ale bude končit o 1mm dříve a neprořízne tak folii. (Fa. Elk)
 • Kótování přesahů vrstev ve stěnovém pohledu je u Automatického kótování vylepšeno. (Fa. Zeh)
 • MCAD Forma: I u klíčů „BREIT“, „BREITE“, „NEIGUNG“, „LANG“, „RADIUS“, „DURCHMESSER“, „FLAECHE“ a „UMFANG“ jsou nově umožněny standartní výpočtové funkce (+, -, *, /).

Krov

 • Kompletně novým typem spoje pro délkové napojení je Japonský čep (Srpový čep). Ve standartních datech je ve složce Typy zakončení zřízena nová skupina ve které jsou vloženy odpovídající příklady spojů. Jako vždy jsou všechny změny nastavení okamžitě aktualizovány v náhledu spoje a zobrazeny v pomocném obrázku. Nejdříve se ve vlastnostech nastavuje Typ - tedy zda se jedná o Čep nebo Dlab.
  Dále zde zadat další vstupní parametry jako jsou různé šířky a hloubky, jakož i středové zploštění, odsazení a konus. Hodnoty lze zadávat jak v procentuelních hodnotách, tak přímo požadovaným rozměrem.
  Aby bylo možné čep správně umístnit na prvek, je k dispozici možnost nastavení "Směr čepu" a "Odstup vztažné hrany".
  Dodatečně lze Japonský čep definovat i včetně "Plátového odsazení".
  <Film - Nové typy zakončení>
 • Typy zakončení jsou rozšířeny i ve složce "Zapuštění" a to o další novou variantu tohoto provedení. Toto zapuštění se nazývá "Oboustranné odsazení šikmé pravoúhlé" a lze ho vybrat i pomocí náhledového obrázku v nastavení Typu. U tohoto zapuštění vstupuje dřevo na čelní straně do protiprvku pravoúhle, na patní straně pak pod polovičním úhlem, s volně nastavitelnou hloubkou zapuštění.
 • Stejně jako u ostatních typů zapuštění lze nastavit provedení protikusu jako Profrézované nebo Důkladné. Konstrukce s čepem a navrtáním je také možná, v základních datech jsou opět připraveny odpovídající příklady. (Fa. Veron Diet)
 • Dalším novým typem je Francouzský rohový spoj (známý také jako Tlačený plát). Ten se používá hlavně u rohových spojů tradičních konstrukcí hrázděných staveb. <Film - Nové typy zakončení>
 • Aby bylo možné zobrazit správně toto spojení, musí být spojované prvky shodného průřezu.
  Ve druhé záložce lze přiřadit rohovému spoji i vrtání. Konstrukční detaily tohoto propracovaného rohového spojení jsou přehledně zobrazeny v Pomocném obrázku. Jeden příklad tohoto koncového spoje je připraven ve skupině Rohové spoje. (Steinbeisschule, u.a.)
 • U spojení pomocí rybinového spoje a lepšímu přenosu zatížení přes boční plochy , je nově možné u zadání spoje definovat toleranci mezi spodní hranou Dlabu a spodní hranou Čepu. Ve standartních datech typového zakončení je toto nastavení k nalezení ve druhé záložce u “Tolerance pod“. (Fi. Leiz, u.a.)
  <Film - Nové typy zakončení>

Stěny, Stropy

 • Od verze 20-2 je umožněno kopírování stropních korpusů.
 • U Elektro-prvků a Elektro-kontejneru je v první záložce „Opracování“, integrováno nastavení „Přes osu stěny“. Pokud je elektroinstalace změněna z pravé strany na levou, lze tím nastavit, zda se má MCAD opracování také změnit nebo ne.
 • Do verze 20-2 byl nově vytvořen Manažer nakládky. Tento nový nástroj nabízí komfortní umístnění Elementů do flexibilních nakládacích prostorů s automatickým výstupem plánu. Mimo Stěny lze vkládat i Střešní a Stropní elementy, Vazby, 3D-objekty a vaznice.
  Pro upřesnění, zda má být prvek zařazen do nakládky, je v záložce „Ji“ integrován nový odkaz „Plánování nakládky“. Pod tímto statusem jsou k nalezení následující možnosti.
  Do nakládky: Pokud prvek obdrží toto nastavení, může být transferován do nového Manažera nakládky. Toto nastavení mohou získat Stěny, Stropy, Střešní a stropní elementy, Vazby, 3D objekty a Vaznice.
  Irelevantní: Pokud je toto nastavení zvoleno, nebude odpovídající prvek do manažera nakládky transferován. Jako příklad lze uvést třeba zděnou zeď nebo okno ve stěně, které bude montováno až na stavbě.
  Prvek nakládky: Toto nastavení získají nejčastěji okna a dveře. Lze tím předdefinovat, že budou do manažera transferovány, pokud je současně nakládán i korpus stěny. Toto nastavení je potřeba, pokud jsou okna a dveře předmontovány do stěny již ve výrobě.
  Aby bylo možné umístit komponenty do nákladového prostoru co nejrozumněji, byla integrována Posloupnost nakládky. Toto číslo lze použít k určení pořadí, v jakém budou stěny později montovány. To může zabránit tomu, aby stěny byly umístěny do úložného prostoru tak, že nebudou při montáži včas dostupné. Toto číslo lze předem definovat libovolně, nebo je lze pomocí manažera poloautomatického systému rychle a snadno přiřadit.
 • U velkého množství stěn lze pomocí Výrobního čísla optimalizovat průběh výroby. I toto číslo lze volně stanovit dopředu nebo později specifikovat v manažeru nakládky podle pozice v nakládacím prostoru. Pokud je požadavek, aby prvek později v Manažeru neobdržel žádné číslo, lze to v nastavení „Výrč Manager“ předdefinovat. Pokud je tam nastaveno „ne“, nebudou prvky při číslování v manažeru nakládky součástí tohoto číslování. U posloupnosti výroby se jedná o kolonku s volně definovaným obsahem. Díky kombinaci Automatického odkazu lze zde posloupnost ve výrobě určit ještě detailněji. Příkladem může být kombinace Automatického odkazu Projektu (@BV-FELD2@), Podlaží (@B-GESCHOSS@) a Výrobního čísla (@B-TRFI-PRODNR@). Další kolonky Prostor nakládky, Číslo, Označení, Auto, Pozice a Zóna jsou po naložení prvků automaticky zpětně k originálnímu prvku doplněny a nelze je dopředu volně definovat.
  Pro Balení/ochranný rám lze u Elementů na všech 6 stran volně definovat odstup, protože ne všechny součásti Ellementu jsou vždy nakresleny (modelovány) nebo nemají přesné původní rozměry. Příkladem může být Okno a Parapet, Dveře s francouzským zábradlím nebo ochranné rámy viditelných prvků na stěně.
  Jakmile jsou všechny prvky korektně předdefinovány, spustí se manažer nakládky pod „Extra“ na horní liště symbolů. Manažer nakládky je samostatné okno a může tak být libovolně velikostně uzpůsoben a umístněn. Horní ikony v manažeru nakládky mají tyto funkce:
  Pomocí první ikony lze importovat do manažera Označené prvky, Všechny prvky z aktuálního podlaží nebo Prvky ze všech podlaží. Zároveň uživatel obdrží hlášení o množství prvků nakládky, kolik prvků již je v nakládacím prostoru nebo Manažeru umístněno a počet kolik jich bylo vloženo. U obou těchto funkcí je Objekt pro nakládku automaticky generován do 3D zobrazení. Tím je zajištěno, že budou později prvky do nákladního prostoru umístněny co nejpřesněji jak je to jen možné.
  Další čtyři možnosti nastavení umožňují všechny prvky v manažeru označit, přepnout se do originálního prvku, prvek změnit nebo jej z manažera dostranit.
  Dvě následující ikony umožňují změnit zobrazení prvku v manažeru a zobrazit dodatečné informace k danému prvku.
  Poslední funkce umožňuje zadat mauální číslování parametrů nakládky. Ve spodní zadávací části musí být nejdříve specifikováno, zda se jedná o Číslo vykládky nebo Výrobní číslo. Následně musí být zadána hodnota a délka kroku číslování. Nyní lze prvky postupně přečíslovat. Postup je prakticky identický ke stávajícímu číslování „Postupné číslování“.
  Pokud jsou všechny požadované prvky umístněny v manažeru, jsou zobrazeny v horním výřezu. Pokud pohybuje uživatel myší nad jednotlivými prvky, jsou tyto odpovídající prvky v půdorysném zobrazení označeny. Pokud klikne uživatel pravým tlačítkem myši do části s názvy sloupců (varianta zobrazení Detaily), získá možnost nastavit třídění, vložit nový sloupec, Sloupec přejmenovat nebo smazat. S drženým levým tlačítkem myši lze sloupce i libovolně přesouvat a měnit jejich posloupnost.
  Pod částí s prvky pro nakládku je k nalezení část kde se specifikují Odstupové prvky pro nakládku. Tyto prvky lze později při nakládce použít a například přesahy u oken a dveří tím sjednotit. Tyto odstupové prvky lze volně velikostně i do různé formy uzpůspobit. 3D Objekty musí být dopředu vytvořeny ve standartních datech, ve skupině Vizualizace/3D objekty „Odstupový prvek“. Uloženy mohou být nejenom samostatné 3D Objekty ale i skupiny více objektů. Důležité je pouze, aby byl objekt uložen ve správné skupině.
  V části „Prostor nakládky“, lze zadat a spravovat nové Prostorry pro nakládku. Pomocí první ikony může uživatel vytvořit jeden, nebo pomocí šipky u ikony, více nákladových prostorů. Druhá ikonka umožňuje zobrazit jen jedno náhledové okno „oblíbeného“ nákladového prostoru. U „stojících“ prostorů nakládky je předdefinovaný favorit Půdorysné zobrazení a u „ležících“ varianty pak Boční pohled. Další ikonka umožňuje nákladové prostory označit, změnit nebo smazat.
  Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do části s názvy sloupců (varianta zobrazení Detaily), získá možnost nastavit třídění, vložit nový sloupec, Sloupec přejmenovat nebo smazat. S drženým levým tlačítkem myši lze sloupce i libovolně přesouvat a měnit jejich posloupnost.
  Číslo aktivního prostoru nakládky je pro lepší přehlednost vždy zobrazeno „tučně“. Po kliknutí na první ikonu „Vytvořit nový prostor nakládky“ se otevřou standartní data. Ve skupině „Prostor nakládky“ lze zvolit požadovaný prostor nakládky. Na výběr jsou varianty jak pro uložení svislé, tak ležaté. Ležaté prostory jsou nejčastěji používané pro nakládku Střešních a Stropních elementů, pro stěny jsou pak převážně určeny varianty stojaté. Samozřejmě může uživatel libovolně zvolit, zda bude stěny nakládat naležato nebo nastojato. Dále jsou v nabídce prostory nakládky s různým počtem nakládacích zón. Nejčastěji je v praxi využíván nakládací prostor s dvěma zónami a stojanem uprostřed. Tato varianta odpovídá standartním datům „Stojící se stojanem uvnitř“. U prostorů nakládky s více zónami je dále varianty „Venku“ a „Uvnitř“. U prostorů nakládky s označením „Uvnitř“, jsou objekty nakládky umístňovány od stojanu směrem ven. U prostorů nakládky s označením „Venku“ jsou nakládány od venkovní strany směrem dovnitř. U varianty „Venku“ lze zajistit, že stěny které budou nejdříve potřebné pro montáž jsou uloženy zvenku a tím posloupnost montáže byla zachována.
  U prostoru nakládky „Naležato“ je k dispozici možnost nakládky od spodu nebo od shora. I zde lze s variantou „shora“ zajistit, že stěny které budou k montáži potřeba jako první budou uloženy nahoře a posloupnost montáže pak bude zachována.
  K přesnému popisu prostoru nakládky slouží záložka „Auto“ a složky výpisů materiálů. Pomocí nulové výšky je specifikována výška nákladové desky návěsu měřená k její horní části. Tato hodnota spolupůsobí s nastavenou výškou prostoru nakládky a určuje tak správnou transportní výšku. U každého prostoru nakládky mohou být zadány rozdílné Délky, Šířky, Výšky a názvy Zón. Pokud obsahuje prostor nakládky více nákladových zón, lze určit, zda později bude Plán nakládky vytvořen pro celkový prostor (Nastavení Celkově) nebo samostatně pro jednotlivé zóny (Nastavení Skupina zón).
  V záložce Materiálového listu SM lze tak jako obvykle zadat informace pro výpisy materiálů. V kolonce „Hmotnost“ je definovaná hmotnost prázdného prostoru nakládky. Ta má později spojitost s hmotností naložených prvků, které se v daném prostoru nachází.
  Jakmile je prostor nakládky zvolen, otevřou se v aktivním okně tři další okna případně favorizovaný pohled. K dispozici je pohled na nákladový prostor v 3D pohledu, půdorysném a bočním zobrazení. Do těchto pohledů lze nyní prvky libovolně umístňovat. V levém horním výpisu stačí pouze požadovaný objekt označit. Pokud je zvolen prostor nakládky pouze s jednou zónou, uchytí se objekt přímo ke kurzoru myši a může být rovnou osazen. U prosotru nakládky s dvěma zónami se musí nejdříve specifikovat zóna do které má být nakládáno (vlevo nebo vpravo). Potvrzení klávesou „Enter“ umístní prvek nakládky automaticky na začátek zóny. Při osazování dalších prvků je automaticky nabídnuta vztažná rovina. U prostoru nakládky „Svisle“ uchopí program automaticky horní hranu prvního prvku. U svislé nakládky je to venkovní hrana prvku. S nastavením „zadání roviny zpět“ (Alt+2) a „zadání roviny dopředu“ (Alt+3) lze rychle přepínat mezi rovinami vztaženými na předchozí prvek. Potvrzením na „Enter“ analyzuje program automaticky geometrii předchozího prvku a osadí další prvek automaticky za první. Pokud je potřeba zadat odstup mezi oběma prvky, lze tak učinit zadáním hodnoty v zadávacím poli dole nebo umístnit kliknutím myši. Mimo to lze každý objekt pomocí příkazu „Otočit o 180°“ (Alt+1). Dodatečně lze změnit i vztažné body nakládaných objektů (Alt+4 až Alt+6) případně prvek rotovat (Alt+7 až Alt+9). Odstupové prvky lze stejně jako u prvků nakládky umístnit volně podle potřeby v prostoru nakládky. Pokud je element z nákladového prostoru vymazán, přesune se automaticky zpět do listu Manažera nakládky. Samozřejmě lze odstupové elementy i nakládané elementy v prostoru nakládky dodatečně posouvat. Element musí být označen a posléze použit příkaz „Pozice“. Při nakládce prvků lze samozřejmě zohlednit i postup vykládky. Nicméně je zcela na uživateli, který komponent je umístěn na kterém místě. Jakmile jsou všechny prvky naloženy, lze stanovit výrobní číslování prvků v prostoru nakládky.
  V nejspodnější části manažera nakládky je automaticky generována tabulka vypisující všechny prvky, nacházející se v aktivním prostoru nakládky. Toto je tzv. nákladový list, který lze později použít k naložení návěsu. Posloupnost v listu lze pomocí ikonky otočit, originální prvek změnit nebo prvek zde smazat. Při smazání prvku se tento opět automaticky přesune do Listu nakládaných prvků. Mimo to lze uzpůsobit i kliknutím levého tlačítka myši. Dále lze přidat i další sloupce, změnit jejich jméno nebo je vymazat. Při tisku Prostoru nakládky lze tento list i dodatečně později zařadit do plánu. Je proto důležité zajistit, aby byly k dispozici všechny potřebné informace a popisy.
  Aby byl Plán nakládky převeden na plán, musí být odpovídající prostor nakládky označen a pomocí poslední ikonky k němu vytvořen plán. Samozřejmě lze označit a rovnou vytisknout najednou i více prostorů nakládky , uložit je jako PDF či zobrazit v jednom nebo více oknech. Lze vytvořit i vícestránkový PDF-soubor nebo PDF-Data po uložení rovnou z důvodu kontroly otevřít. Pokud je zvolena varianta „Plány zobrazit v okně“, otevře se jako obvykle tiskový náhled. U prostoru nakládky s uložením ležícím je na tomto plánu zobrazen Boční pohled, čelní a 3D pohled. U uložení stojícího je v plánu namísto bočního pohledu půdorysné zobrazení prostoru nakládky. Které pohledy se budou v pozičních rámech otvírat, lze v nastavení pozičních rámů předdefinovat. Mimo to lze každému prostoru nakládky přiřadit předlohu plánů. Tím je zajištěno, že při tisku bude vždy použit správný plán s požadovanými pohledy. Za tímto účelem byl vytvořen odkaz v části „Nastavení stránky“, který propojuje plán s prostorem nakládky. Do ložného prostoru lze samozřejmě uložit i několik šablon rozvržení. Výběr plánu se provádí přímo ve standartních datech nákladního prostoru na druhé záložce „Plán“. Za účelem automatického vyplňování plánů různými informacemi bylo v rámci tématu „prvek“ vytvořeno několik automatických odkazů.
  Nastavení zobrazení (F7) je v části „Všeobecně“ rozšířeno o nastavení „Nakládka“. Pod „Všeobecně“ lze nastavit viditelnost všech prvků ochranného obalu/odstupových elementů v konstrukci, mimo to zde lze definovat, zda budou prvky zobrazeny barevně nebo texturovaně. U nastavení „Barevně“ program využívá přednastavených barev v nastavení barev. U nákladového prostoru a prvků nakládky lze nechat zobrazit Délky, Hmotnost, Nulovou výšku a další hodnoty.
  Pod Prvek nakládky, lze nastavit zobrazení Stěn, střešních a stropních elementů. Na výběr jsou možnosti „Auto (Materiál nebo Vrstva)“ a nebo „Pouze vrstvy“.
  Pro vizuální návrh nakládacích prostor a nakládacích komponent bylo nastavení barev rozšířeno o kartu „Nakládka“. Toto barevné nastavení je u prvků nakládky použito tehdy, když je v nastavení zobrazení (F7) pod Prvek nakládky, Zobrazení, použita varianty „Vrstvy“.
  Materiálové listy jsou v listu „Seznam materiálů a schodů“ rozšířeny o další část „Prostor nakládky“. Zde jsou všechny prostory nakládky s jejich obsahem vypsány. Kromě toho byla rozšířena následující pole masky pro seznam materiálů: Posloupnost vykládky, Výrobní číslo, Výrobní posloupnost, Číslo nákladového prostoru, Vozidlo, zóna a umístění zóny.
  S tímto výkonným nástrojem lze vytvářet perfektní plány nakládky a současně optimalizovat produkci. <Film - Plánování nakládky>
 • Přepočet těžiště, který byl dříve nastaven u hmotnosti na kartě Seznam materiálu, byl pro plánování nakládky začleněn do záložky Jiné. Pokud prvek obdrží status „Do nakládky“ nebo „Prvek nakládky“ bude využit do výpočtu těžiště.

Plech

 • Plošné plechové prvky (Šablony a Panely) lze nyní razit do kónického tvaru. Tím automaticky obdrží na ražené hraně této straně přiřazený falc. Jako Kritérium pro toto stranové zobrazení falcu na ražené hraně je rozsah úhlu ražení od -45 do +45 stupňů. Pokud je úhel větší, je automaticky přiřazen Falc na Počátek/Konec. Díky této novince je hračkou např. opláštit šablonami kulatou věžovou střechu. Pokud je krov vytvořen tak, že okapní hrana není větší než přednastavená krycí šířka šablony, nechá se velice jednoduše jen s pomocí několika kliknutí na střešní plochy tyto kónické šablony vytvořit. <Film - Kónické šablony>
 • Přepracován byl i systém u osazení falců na hranách Prvek-počátek/konec, kónicky ražené hrany šablon a na raženích, která zasahují do venkovní hrany prvku. Ty lze nyní ve 2D/3D v modusu „Detaily objektu“ označit a pomocí příkazu „Změnit“ upravit. Tím lze nejen přiřadit nové falcování ale i původní uravit. Pokud tam zatím není žádný ohyb nebo falc nadefinován, lze hranu přímo označit a požadovaný falc nebo ohyb přiřadit. <Film - Kónické šablony>
 • Pro plošné plechové prvky je nově zpřístupněn i příkaz úprav „Vypočítat“. Pokud je plechový prvek označen a tento příkaz použit, jsou všechny manuální úpravy a přiřazené falcy a ohyby u tohoto prvku vyrušeny. Řezy a ražení zůstávají zachovány.
 • U plechových prvků je v „Nastavení zobrazení“ (F7) rozšířena varianta zobrazení „Zobrazení dodatečných hran ohybu“. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, je ve výkresu rozvinutí čárkovaně zobrazena linie začáteční a koncové hrany ohybu. Nastavení naleznete v Nastavení zobrazení (F7) pod Střecha/Stěna/Strop – Pokrytí – Oplechování / v části „Zobrazení“.
 • Pro rozvinutý tvar plechových prvků je nově vytvořeno automatické kótování. Všechny plechové prvky díky tomu obdrží automaticky kótovaný výkres rozvinutého tvaru. Je na to připraven ve „Všeobecném přednastavení“ (Alt+F7) pod „Všeobecně“ v záložce „Kótování“ nový odkaz „Rozvinutí plechových prvků“. Stadartně je zde přiřazeno nově vytvořené autokótování „Plech rozvinutí“. Tato standartní data obdrží v závislosti na kótovací linii a Datovém bloku standartní popis „Data rozvinutí“. <Film - Kónické šablony>
  Automaticky vytvořené kótovací linie specifikují obrys a ražené či připojené části opracování a zohledňují zkrácení ohybem. Datový blok „Data rozvinutí“ vypisuje dodatečně i zadané hodnoty jako např. ohyby a falcy přímo ve výkresu. Tím nalezne uživatel své zadané hodnoty přímo ve výkresu a má hned výsledné rozměry se zohledněním zkrácení ohybem na kótovací čáře. <Film - Kónické šablony>

FHP stroje

 • Pro CNC stroje pouze s jedním frézovacím agregátem bude optimalizováno opracování frézováním na obvodu vrstev. Je k tomu v nastavení vrstev v záložce „MC“ integrovaná nová záložka „Obrys“. Zde lze přiřadit frézovací polygon, který je určen pro opracování na dané vrstvě. Tím získá program v programu uloženou formu z MCADu a tu použije následně při exportu. Polygon frézování má tu přednost, že nezávisle na počtu zadaných obrysů frézování vrstvy je vytvořeno jedno celkové opracování pro FHP-Export. Díky tomu nemusí agregát při opracování prvků vícekrát vyjíždět a najíždět a může celý obrys opracovat jedním krokem. Protože řezací nebo frézovací linie mají pouze vždy jeden počáteční a koncový bod, nelze zde tyto operace takto použít. U opracování v odkazu „Obrys“ je mimo jiné rozlišeno, zda jsou ve vrstvě výřezy. Pokud tento případ nastane, je frézovací polygon v místě výřezu automaticky vyražen. Tím jsou i výřezy automaticky integrovány do Obrysu a i bez odjetí agregátu automaticky vyrobeny. (Fa. Höfle)

Schody

 • Díky nové funkci „3D opracování s DXF+ Informací“ lze u 3CAD Plátu nastavit, s jakou geometrií opracování bude exportován do CAM-Systému.
  V datové informaci 3D Plátu, v záložce „Obr“ je nová Kategorie „Export CNC schody“ a tam nastavení „Opracování vyrobit pomocí“. Na výběr je „Fréza“, „Pila“, nebo vlastní „ID“.
  S informací „Fréza“ bude opracování exportováno jako „Taška“.
  S informací „Pila“ budou, v závislosti na nastavení INI souboru, exportovány rozdílné linie geometrie. V INI souboru je k dispozici 15 různých informací k Liniím na vytvoření Tašky pomocí pily nebo falcovou hlavou. Podle toho, jaký je nastaven parametr linie, je např. vnitřní strana, venkovní strana anebo střed plátového opracování exportovány jako jedna linie s informací plátu.
  Pomocí informace „ID“ lze 3D plátu přiřadit vlastní informaci ID (ID-číslo). Díky tomu lze v INI souboru všech 15 exportních variant specifikovat podle ID- čísla a tím zajistit přenos 3D plátu podle tohoto ID čísla. Tato novinka nabízí vyšší úroveň a flexibilitu při exportu na CNC. <Film - Důležité detaily pro schody>
 • Příkaz Spoj/děl v celkovém rozvinutí schodů je rozšířen o možnost „Na pokos“ a „Radius zaoblení.
  Pokud je hrana u plošných prvků (Bočnice, Schodnice, Madlo, Spodní pás zábradlí) v příkazu pozice „Změnit průběh prkna“ v celkovém rozvinutí schodů s vytvořeným zlomem, lze pomocí příkazu Spoj/děl vložit na tento spoj spojení na poloviční úkos. Pokud je požadavek to v tomto spoji i zaoblit, je možné to pomocí zadání rádiusu realizovat. <Film - Důležité detaily pro schody>

Místnost

 • Ořezání u jedné speciální místnosti bylo vylepšeno. (Fi. Holzbau Kreativ)

Výstup na CNC

 • Kolonku „Termín dodání“ v programu Hundegger K2 lze nyní vyplnit informacemi. Ve „Vše nastavení“ u K2-Exportu, je nyní v rubrice "00 Všeobecně" k dispozici nová kolonka pro Termín dodání. Zde lze zadat fixní informaci nebo použít automatický odkaz.
 • „Všeobecné nastavení“ pro BVX2 Export je rozšířeno o nastavení Zápich sedla nárožny a Zápich krytého sedla. Tato nová nastavení jsou k nalezení pod záložkou sedlo. U zápichu sedla nárožny jsou k dispozici varianty „žádný odlehčovací zápich“, „Zápich venku“ a „Zápich uvnitř“.
  U „Zápich krytého sedla“ jsou umožněna nastavení „Žádný odlehčovací zápich“, „v X-směru“, „v Y-směru“, „v Z-směru“ a „diagonálně“.

DXF rozhraní

 • Vrtání v prvcích u DXF-Exportu je exportováno správně jako „DXF-Circle“ a už ne více jako konvexní polygon. Pokud jsou například tato DXF Data přeposlána na železáře, lze je ve výrobě rovnou použít. <Film - Důležitý vývoj detailů>
 • Import DXF/DWG Dat je rozšířen a nabízí teď možnost importovat šrafury, a DXF/DWG Data importovat jako grafiku.
  Na pravé straně importního menu je nové nastavení „Importovat šrafůry“. Pokud je tato možnost aktivována, jsou importovány všechny v datech obsažené šrafury. Mimo to je v levém spodním rohu zobrazen počet linií šrafování. U importu šrafůr jako CAD je třeba mít na paměti, že mohou zpomalovat práci v projektu. Pro jistotu obdrží uživatel při importu více než tisíce dodatečných linií šrafování upozornění, zda chce skutečně takto šrafury importovat.
  Stejně tak je nové, že importní menu nabízí možnost DXF/DWG Data importovat jako Grafiku. Výhoda zde je ta, že DXF/DWG Data importována jako grafika potřebjí mnohem kratší čas pro vykreslení náhledu. Právě pokud je v projektu obsaženo hodně nebo více detailních DXF výkresů, je doporučeno to importovat jako grafiku. Vztažné body mohou být využívány; vrstvy mohou být povypínány, pouze úpravy jednotlivých elementů jako mazání linií a převzetí vrstev není možné. <Film - Důležitý vývoj detailů>

IFC Import/Export

 • IFC Import/Export je rozšířen o import formátu IFC 4. Při importu lze zvolit import IFC Dat s formátem IFC 4, nebo přímo pomocí Drag &Drop do SEMA Programu data přetáhnout a tím importovat. Exportní Dialog je rozšířen o nastavení „IFC-Verze“. Lze zvolit mezi formáty IFC 2x3 a IFC 4. Data IFC 4 lze tak jako obvykle uložit v dotazovacím okně jako formáty *.ifc, *.ifczip a také *.ifcxml a *.ifcxmlzip.
 • Nastavení Exportu je u stěn je rozšířeno o nastavení „s 3D Geometrií“. Pokud je tato volba zaškrtnuta, je stěna exportována jako dříve včetně korpusu stěny jako 3D Geometrie. Bez tohoto zaškrtnutí je exportována jen osa stěny jako 2D Geometrie. Toto poslední nastavení by mělo být použito v případě pokud jsou například exportovány CLT panely/masivní stěny. Tím je například v prohlížeči viditelné pouze dřevo stěny a není již znázorněn celý korpus. <Film - Důležitý vývoj detailů>

Zaměřovací systémy

 • Nastavení zobrazení (F7) je v části Mračno bodů rozšířeno. Pokud je importováno více mračen bodů jako například více skenů z jedné stavby (převzetí pozice měření), lze v tomto nastavení (F7) samostatně tato jednotlivá zaměření zneviditelnit/zviditelnit. Každé imporotvané Mračno bodů obdrží v Nastavení zobrazení / 3CAD / Mračno bodů, svoje vlastní F7 přepínání „Viditelnost v různých pohledech“ a jejich „Detaily“. Tam lze nastavit „Hustotu bodů“, „Velikost bodů“ a „Barvu mračna bodů“ pro každé jednotlivé mračno bodů zvlášť.
  Tato nová funkce přináší zvýšený výkon a přehlednost při konstruování s vícero mračnem bodů.
  Jako příklad zde může být uveden postup, že skenování budovy nebude provedeno jako jedno velké mračno bodů ale každé skenování bude uloženo jako samostatné mračno bodů. Samostatná mračna bodů lze importovat samostatně a tím získají samostatné F7 přepínání. Pokud se konstruuje nějaký detail, stačí si zobrazit jen Mračno bodů týkající se této části. Pokud tím bude zobrazeno jen málo bodů, může si uživatel zvýšit nastavením hustotu Mračna bodů. Pokud je pro lepší orientaci potřeba zobrazit i ostatní mračna bodů, může si uživatel pro to dané aktuální nastavit vyšší hustotu bodů a pro ty ostatní mračna bodů hustotu nižší. Díky tomu je zvýšena flexibilita při práci s Mračnem bodů.