Novinky V21-1 Build 10000

Všeobecně

 • Verze 21-1 je nově vytvořena jako výkonná 64-Bitová verze.
  Systémovým požadavkem pro instalaci a používání programu SEMA je 64-bitový operační systém. Doporučení je tedy Windows 10 64 bit. Program SEMA bude od nyní k dispozici výhradně jen jako 64-bitová verze.
  Největší výhodou 64bitové verze je, že program SEMA může využívat celou dostupnou paměť počítače. 32-bitový software může z operačního systému přijímat a využívat maximálně 4 gigabajty paměti.
  Nároky na dřevěné konstrukce se v posledních letech ale neustále zvyšují a konec není v dohledu. Projekty jsou stále větší a větší. Bytové domy, vícepodlažní kancelářské budovy, školy a další veřejné budovy se stále častěji staví ze dřeva.
  Kromě toho jsou projekty rozpracovávány stále detailněji. Pro vizualizaci a prezentaci projektu je věrně znázorněn terén, budovy jsou doplněny o vnitřní vybavení. Terén, rostliny a další 3D objekty detailně rozšiřují stavební projekt. Přesně tak, jak to chce zákazník vidět.
  Stěny, stropy a střešní prvky a všechny další komponenty konstrukce jsou v programu SEMA vytvořeny do maximální detailnosti a jsou vyráběny s milimetrovou přesností na CNC strojích a stěnových automatických CNC linkách. Ocelové spojovací prvky, ocelové díly a plechy jsou plánované do posledního detailu a jsou kresleny komplexně v programu ve skutečné podobě.
  Požadavky na paměť počítače u velkých a detailně naprojektovaných projektů jsou díky tomu skutečně enormní.
  Projekty, které se kvůli své velikosti dat a složitým operacím v programu vždy blížily k limitu využitelné paměti, nyní běží stabilně. Upozornění, že dochází dostupná paměť (zpráva: „out of memory“) by se proto měla vyskytovat jen extrémně zřídka a pouze v opravdu extrémních případech.
  Byl také vylepšen celkový výkon programu. Sekvence příkazů jsou znatelně plynulejší a aritmetické operace (automatika, převody, exporty atd.) jsou zrychleny.
  64bitová Verze 21-1 tak přináší mnohem větší „projekční“ sílu ...
  <Film - 64 Bitová verze>
 • Správa plánů je rozšířena o funkcionalitu „Plan-Sammlung“. Díky této nové funkci lze vytvořená PDF-, DXF/DWG-Data plánů vyhledávat a seskupovat. Předpokladem je, aby generované soubory PDF, DXF / DWG byly propojeny s plány v programu SEMA. Výběr plánu lze provést pomocí funkce filtru (pouze aktuální revize), nebo případně stisknutím klávesy Shift nebo Ctrl. Pokud je libovolné množství plánů označeno, aktivuje se „Seskupení plánů“ a lze ho dále použít. Po potvrzení se otevře dialogové okno „Nastavení seskupení plánů“. V tomto okně lze na začátku definovat, zda budou zvolená data uložena do samostatné složky nebo přímo jako ZIP-Data. V další volbě lze zvolit mezi variantou „všechna data“, „pouze PDF-Data“, „pouze DXF/DWG-Data“ nebo „vlastní“. Volbou „všechna data“ jsou z označených plánů vyselektována PDF a DXF/DWG Data. Ta lze následně volbou „PDF- a DXF-/DWG-Data rozdělit do podsložek“ odpovídajícím způsobem roztřídit. Volba „vlastní“ otevře automaticky výběrové menu označených plánů. Zde jsou vypsána PDF- a také DXF/DWG-Data. Ta lze zaškrtnutím aktivovat nebo odškrtnutím deaktivovat. Lze vybrat i z variant „vše“, „pouze PDF“, „pouze DXF/DWG“ nebo „žádný“. Textový přehled pak ukazuje, kolik dat je celkem vybráno a kolik z nich je PDF a DXF/DWG Dat. Použitím uživatelského nastavení „vlastní“ lze tak vše individuálně selektovat. Pokud je volba nastavena, lze pomocí tlačítka „výběr plánů“, zjistit aktuální počet souborů, které se mají shromáždit. Následně se otevře dialogové okno Windows a data jsou způsobem odpovídajícím volbě a nastavení uložena. Zde je systémem Windows nabízena vždy naposledy použitá složka. Zvolené plány nejsou znovu tištěny, ale je vytvořena kopie z těchto PDF-, DXF-/DWG-Dat a ta je uložena do dané složky nebo jako ZIP-soubor. Díky této inovaci lze generované soubory PDF, DXF / DWG spravovat nad rámec programu SEMA.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Příkaz pro úpravy „Změna měřítka“ byl podrobně vylepšen. Při změně měřítka byl zatím vždy upraven pouze mnohoúhelník grafiky. Od této chvíle se již celá grafika přizpůsobuje nové velikosti. (Fi Leix)

Krov

 • Převedením 3D zobrazení střešních rovin jako průhledných povrchů byl ve verzi 20-1 položen základ pro vytváření příkazů pro polohu krokve ve všech 3D pohledech i ve svislých a vodorovných řezech.
  Jako další součásti krovu lze nyní vytvářet ve 3D zobrazení a v řezech pomocí příkazů „Načíst z profilu“ a „Umístit do volné výšky“ jsou i Kleštiny.
 • Správné zadání a osazení je podpořeno interaktivním zobrazením těchto prvků.
 • Byl vylepšen automatický průnik tvrdých / středních / měkkých konstrukčních dřevěných prvků. <Film - Konstruujte Kleštiny ve 3D>
 • Pro zjednodušení práce s Uzlovými body je v případě aktivního módu uzlových bodů integrována možnost nastavení velikosti jednotlivých uzlů. (Fi. Röhrig, Fi. Sebalex, Fi. Zobl a další)

Stěny, Stropy

 • Ve verzi 21-1 lze nyní přiřadit každým standartním datům stěny Makro těžiště. Nově vyvinutá funkce je k nalezení ve druhé záložce vlastností stěny. Odpovídající makro plus lze přiřadit do „Makro těžiště“, které se automaticky generuje ve středu těžiště pomocí automatiky stěny (F10). Tímto způsobem lze například současně plně automaticky generovat otvory pro zavěšení stěny. Pokud se těžiště posune v důsledku změny uvnitř zdi, lze makro označit a poté spustit pomocí editačního příkazu „Vypočítat (F5)“. Makro Plus, včetně veškerého opracování, je poté umístěno opět podle aktualizovaného bodu těžiště. Je důležité, aby se komponenty, které jsou součástí makra těžiště, nepodílely na stanovení hmotnosti (hmotnost těžiště). Tato inovace podstatně zrychluje a usnadňuje umístění opracování pro zavěšení panelu.
 • Možnosti určení vztažného bodu pro elektrokombinace byly rozšířeny a nyní je lze také změnit během zadání. U elektrických kombinací s počtem 2 nebo 4 prvků lze nyní vybrat jako vztažný bod střed celé kombinace. Rozšíření se týká vertikálních i horizontálních elektriokombinací. Kromě toho lze referenční bod rychle a snadno změnit při nastavení elektrické kombinace pomocí možnosti „Změnit referenční bod (Alt + 2)“. Tato funkce je samozřejmě k dispozici také při přesunu objektu elektro- kombinace. (Fi. IKB)
 • Stropy lze nyní přečíslovat pomocí příkazu úprav „Jiný“. K dispozici je automatické, manuální a postupné číslování. <Film - Důležité detaily v dřevostavbách>
 • Bylo uzpůsobeno zobrazení dveří s nastavením „Šířka / Výška - Osa“, které lze provést v nastavení zobrazení (F7). Délka osové čáry je nyní pouze maximálně do délky 90 cm. (Fi. Mundl)
 • Od této verze je MCAD-opracování na jednotlivých obrysových hranách vrstev možné využít i pro vrstvu H0. Je k tomu v záložce „Vrstvy“ připravená nová složka „MC“. Zde lze tak jako obvykle zadat pro jednotlivé obrysové hrany různá MCAD opracování. (Fi. Zimmermann)
 • V přednastavení (Alt+F7) pod Stěny/Obrys je pro vytváření MCAD opracování a dřeva rozšířena varianta o „Protilehlá strana“. Díky tomu lze MCAD opracování a dřevo vytvořit i na protilehlé straně vrstvy stěny. Dodatečně je tam integrováno i nastavení „MCAD/Dřevo na obrysu stěny na „největší polygon“. Tímto nastavením se orientují Dřevo a MCAD makra vždy na najvětší polygon vrstvy. (Fi. Zimmermann)

Vyšetření střechy

 • Na základě několika zákaznických projektů byl revidován návrh střechy s ohledem na velmi krátké a nepřesné hrany střechy. (Fi. Weiss, Fi. Unionbau, Fi. Fischer, Fi. Delaubert, Fi. Tommervag, Fi. Sanktjohanser, Fi. Kreiseder, Fi. Wiehag, Fi. TCB, Fi. Priovano, Fi. Comolli u.a.)

Opláštění Stěna Strop

 • U stěn a stropů se opláštění v nich obsažené také už automaticky zrcadlí. Samozřejmě je také umožněno zrcadlit jednotlivé prvky opláštění v pohledu na stěnu nebo ve 3D. Různé formy zrcadlení jsou snadno pochopitelné; budoucí výsledek zvolené varianty zrcadlení je vždy rovnou zobrazen u kurzoru. Po zvolení prvku který se má zrcadlit a instance varianty zrcadlení je zobrazena osa zrcadlení jako čerchovaná červená linie u kurzoru myši. Zároveň je pro zjednodušení zadání zobrazen i náhled ozrcadleného prvku. Pomocí mezerníku lze tak jako obvykle zadat relativní vztažný bod. Zadaná vzdálenost určuje vzdálenost k nově vytvořenému zrcadlenému komponentu. <Film - Důležité detaily v dřevostavbách>

Plech

 • Příkaz úprav „Kopírovat“ je u Plechových prvků přepracován. Pokud je plechový prvek kopírován, lze u každé instance zadání „vlevo“, „střed“, „vpravo“ změnit vztažný bod. Nyní zůstáváte stále v příkazu kopírování a nemusíte v případě vícenásobného kopírování příkaz pokaždé opakovat. <Film - Novinky pro plechové prvky>
 • Automatický výstup plánů je nyní zpřístupněn i pro plechové prvky. Díky této funkci lze všechny plechové díly z listu pro CNC opracování buď vytvořit s příslušným výrobním výkresem (Rozvinutí, Profil, 3D šikmý pohled) nebo více prvků seskupit na jeden plán. K dispozici jsou předpřipravené předlohy plánů ve formátu A1, A3 a A4. Předlohy lze tak jako obvykle individuálně přizpůsobit.
  <Film - Novinky pro plechové prvky>
 • Plechové prvky se zrcadlí analogicky jako u Pokrytí stěn. U pokrytí plochy plechovými prvky je k dispozici jedno nové dodatečné nastavení. Pomocí ikonky nastavení „Boční Falcy prvku budou zrcadleny (Alt+F3)“ lze zvolit, zda se tyto falcy mají zrcadlit , nebo má být zachován předchozí směr. <Film - Novinky pro plechové prvky>

Elementace

 • Dřevěné prvky střechy nebo stropu se nyní v případě odsazeného zobrazení stěnového pohledu současně zrcadlí. (Fi. Jäger)

FHP Export

 • Pokud bylo u dřevěných prvků v záložce „Doplňující data“ cokoliv zapsáno, bylo to u exportu na Weinmann zapsáno do samostatné řádky. Pokud je nastavení „Doplňující data prvku zapsat do datové řádky“ ve všeobecném přednastavení (Alt+F7) pod „FHP-Import / Export“ v záložce Weinmann aktivováno, jsou tato data zapsána do stejné řádky jako koordináty dřeva. (Fi. Stark)

Schody

 • Příkaz dělení pro dřevěné prvky (Madlo, Spodní pás, Bočnice, Schodnice) je rozšířen o možnost „Rozdělit s odstupem“. Tím lze v případě tohoto aktivního nastavení (ikona vpravo dole), rovnou při rozdělení vložit i odstup mezi oběma prvky. Požadovanou velikost odstupu lze definovat zadáním hodnoty v zadávacím okně. Pomocí „Pozice odstupu“ lze určit, kde bude vložený odstup prvků vytvářen.
  U pozice odstupu „přední“ je odstup vytvořen před zadaným vztažným bodem. Pozice odstupu „vzadu“ je odstup vytvořen za zadaným vztažným bodem. Pozice odstupu „střed“ vytváří odstup na 50% před a 50% za zadaným vztažným bodem.

Místnost

 • Od verze 21-1 lze nově zrcadlit i Místnosti. Různé formy zrcadlení jsou snadno pochopitelné; budoucí výsledek zvolené varianty zrcadlení je vždy rovnou zobrazen u kurzoru. Po zvolení prvku který se má zrcadlit a instance varianty zrcadlení je zobrazena osa zrcadlení jako čerchovaná červená linie u kurzoru myši. Zároveň je pro zjednodušení zadání zobrazen i náhled ozrcadleného prvku. Pomocí mezerníku lze tak jako obvykle zadat relativní vztažný bod. Zadaná vzdálenost určuje vzdálenost k nově vytvořenému zrcadlenému komponentu.
  <Film - Důležité detaily v dřevostavbách>

Standartní data Makra Program

 • S automatickým pojmenováním kmenových dat v „systému 2x4“ bylo u nemetrických dat vytvořeno zaokrouhlování z 1/8 palce na nejbližší palec. (Fi. Prowood)

Standartní data Makra Obsah

 • Pod Vizualizace/3D Objekty, Zařízení/Nábytek, Lidé/Zvířata, Lidé jsou doplněny 4 moderní postavy s nízkým počtem polygonů. Jedná se o ženu, dívku, chlapce a muže.

Výstup na CNC

 • U BTL- a BTLX-Exportu lze nyní exportovat i odlehčovací zápich u srdcových sedel. Pod Všeobecná přednastvení a BTL-Export je v rubrice Sedlo vytvořena možnost, Odlehčovací zápich pro srdcové sedlo. Pokud je tato volba aktivní, je toto opracování exportováno s funkcí RECESS: AUTOMATIC.

IFC Import/Export

 • Import a Export je rozšířen o IfcOwnerHistory. IfcOwnerHistory definuje všechny informace o průběhu a identifikaci projektů až po jednotlivé objekty. V IfcOwnerHistory jsou seskupeny tyto informace: „Stav“ zobrazuje aktuální stav přístupu k objektu. „Změnit akci“ ukazuje hodnotu akcí spojených se změnami objektu. Položky pod „Vlastnit“ zobrazuje původní program, se kterým byl soubor vytvořen. „App jméno“ zobrazuje jméno softwaru, se kterými byl projekt naposledy zpracován. „App version“ zobrazuje číslo verze softwaru, s nímž byl projekt naposledy upraven. „Person family name“ zobrazí editor původního souboru. „Date“ zobrazuje datum exportu původního souboru; údaj pod „Modified“ zobrazuje, podobně jako v oblasti vlastnictví, informace, s jakým softwarem atd. byl soubor změněn.
  IfcOwnerHistory byla začleněna do všech oblastí programu SEMA. To lze nyní zobrazit pod vlastnostmi projektu na nové kartě „IFC“ (IfcOwnerHistory Projekt). Ve správě výkresů na záložkách Půdorys (IfcOwnerHistory Gebäude), IFC (IfcOwnerHistory importovaná Data) a Podlaží (IfcOwnerHistory Podlaží) je integrována volba „IFC vlatnosti“, ve které lze IfcOwnerHistory zobrazit. Importované objekty obdrží v záložce „Ifc“ automaticky IfcOwnerHistory v souladu se sadami vlastností. Pokud je Export spuštěn, obdrží SEMA prvky automaticky IfcOwnerHistory nebo bude ta stávající informace aktualizována v části „Modified“.
  Díky informacím v IfcOwnerHistory lze sledovat původ a změny projektů až k jednotlivým prvkům. Kvalita dat je díky tomu opět vylepšena. <Film - IFC>
 • IFC Import je rozšířen o přímé přiřazení standartních dat. Tato nová funkce ve vlastnostech importu byla původně implementována pro přiřazování stěn, stropů, oken a dveří SEMA. Během přiřazení jsou kmenová data SEMA přiřazena na základě hodnoty v komponentě Ifc a generována přímo během importu. Zde je třeba zadat příslušnou hodnotu Ifc. Ve výběrovém menu jsou k dispozici tyto Ifc-Parametry (Jméno, Označení, Značení, Typ objektu, Jméno, Popis, Označení, Typ elementu) a Property Set. Při výběru Ifc-Parametru musí být hodnota Parameteru souhlasit se jménem ze standartních dat SEMA. Pro možnost přiřazení individuální varianty lze zadat i individuální hodnotu z libovolného Property Set. Za tímto účelem je pro „relevantní hodnotu ifc“ vybrána „sada vlastností“. Složky „Property Set Name“ a „Property“ jsou aktivní. Ve složce „Property Set Name“ se zadává jméno Property Sets, ve složce „Property“ jméno vlastností v Property Set. Hodnota vlastností musí také odpovídat hodnotě standartních dat, pouze tak budou standartní data korektně zobrazena.
  Dále je pro okna a dveře umožněno, že dané moduly ze standartních dat budou odpovídajícím způsobem přiřazeny. Tím se nezobrazí pouze standartní data Oken nebo Dveří, ale také obsah v závislosti na designu. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko „...“ ve vlastnostech importu. Otevře se přiřazovací dialog z Property Sets. Zde lze pro Okna/Dveře vyplnit referenční pole „konstrukce“ a šest dalších polí kontejneru dat. Ve výchozím nastavení nahradí přiřazení standartních dat. Pokud nejsou standartní data pro přiřazení nalezena, zústává původně předdefinovaná varianta.
  Importní protokol je rozšířen o přiřazení standartních dat. Pokud nejsou standartní data nalezena, vytvoří se ve standartních datech zpráva s názvem kmenových dat pro příslušnou komponentu.
  Nastavení v nastavení importu lze uložit jako obvykle pod uživatelem definovaným názvem. Pole pro výběr bylo integrováno přímo do dialogového okna pro import. Uložený výběr lze tedy provést přímo bez vyvolání nastavení importu.
 • Dialog pro import byl rozšířen o „Automatické ořezání stěn“. Pokud je toto zaškrtnuto, budou se importované stěny ořezávat odpovídajícím způsobem podle nastavení Alt + F7 „Automatické ořezání stěn“. <Film - IFC>
 • Další novinkou v části IFC je konvertování Ifc-Elektro-Objektů na SEMA Elektrokombinace. Z tohoto důvodu je 3D konvertor prvků rozšířen o novou funkci „Elektro z Objektu“. Aby bylo možné generovat elektrokombinace z určitých předmětů, jsou vyžadovány určité požadavky. IFC Data s Elektro Objekty musí být importována jako odkaz. Pokud jsou například k dispozici IFC Data celé stavby včetně Elektro-Objektů, lze je snadno během importu podle typu prvku vybrat a propojit s konkrétními typy elektro objektů. Pokud je zvolena nová fukce „Elektro z Objektu“, je v dotazovacím poli požadováno zadání odkazu na IFC. Pokud je toto IFC propojení zvoleno, je analogicky k přiřazení kmenových dat je v nastavení importu nastaven parametr Ifc nebo sada vlastností, jejichž hodnota musí opět odpovídat názvu kmenových dat elektro-kombinace. Tlačítkem „…“ lze dále – pokud je to v IFC Datech definováné – přiřadit jednotlivé objekty elektroinstalace (zásuvky, vypínače apod.). Otevře se Dialog, ve kterém lze pomocí hodnoty Property Sets zadefinovat/přiřadit objekty 1-5. Standardní přiřazení lze navíc definovat prostřednictvím referenčního pole. Toto použití vstupuje do hry, pokud nebylo v kmenových datech nalezeno odpovídající použití. Jako Standard je zde přichystán červený vypínač „IFC Standard“ s červenou půdorysnou symbolikou. To umožní okamžitou vizuální kontrolu v půdorysném zobrazení i ve 3D. Pokud pracujete s jednotlivými objekty, je vhodné prodiskutovat dopředu s tvůrcem vstupních dat vlastnosti Property Sets. Pokud jednotlivé objekty nehrají žádnou roli, nemusí být vůbec přiřazeny. Pokud má být ale opracování na příslušných místech, lze například elektrokombinacím přiřadit alespoň podomítkovou krabici. Po potvrzení pomocí „OK“ je na každém objektu vytvořena odpovídající elektrokombinace. Dialog ukazuje, kolik prvků bylo převedeno. Příslušnost ke stěně, straně stěny a výšce vložení jsou automaticky rozpoznány. Pro vytvoření a zobrazení Elektrokombinací není potřeba žádná automatika stěn, opracování ve vrstvách i dřevě jsou automaticky vytvořeny. Díky extrémně flexibilním SEMA Elektrokombinacím není potřeba pro každou kombinaci vytvářet samostatná standartní data, pouze stačí jedna kombinace která bude díky odpovídajícím IFC Datům odpovídajícím způsobem vyplněna.
  Exportní nastavení jsou v části Střešní a stropní elementy se dřevem a pokrytím také rozšířeny . Je pro to - analogicky ke Stěnám- nyní umožněno, Střechy, Střešní elementy, Stropy a Stropní elementy exportovat bez 3D geometrie. Díky tomu lze Export mnohem individuelněji nastavit a uzpůsobit. <Film - IFC>

Zaměřovací systémy

 • Od verze 21-1 lze uhrazením jednorázového poplatku zpřístupnit Mračno bodů na libovolné množství pracovních stanic.
  Pomocí Data, Import se označí požadované Mračno bodů. Následně lze v „SEMA konvertování mračna bodů“ v „Dočasná data pro konvertování“, určit, ve kterém adresáři probíhá proces převodu a pomocí možnosti „SEMA mračno bodů“ určit adresář, ve kterém bude uloženo Mračno bodů. SEMA v každém případě doporučuje zvolit lokální vysoce výkonný adresář úložiště. Kliknutím na „Start“ se spustí konvertování. Jakmile je provedeno, otevře se dialogové okno „Aktivace mračna bodů“.
  V levé části Menu, je zobrazen náhled zvoleného mračna bodů. Nad grafikou náhledu Mračna bodů jsou ikony pro ovládání náhledu: „Zobrazit nový výkres uprostřed“, „Zobrazit celý výkres uprostřed“, „Funkce lupy“, „Přesunout výkres“ a „Otočit budovu v prostoru“, umožňující Mračno bodů ovládat a prohlížet v náhledové grafice.
  Pravá polovina obsahuje informace o adresáři, do kterého bude Mračno bodů uloženo, počet bodů které obsahuje, a rozsah (délka, šířka, výška) mračna bodů. Pokud je obsaženo více mračen bodů, zobrazují se také informace o jejich vlastním počtu bodů a rozsahu (délka, šířka, výška) mračna bodů. Aktivací nebo deaktivací příslušného mračna bodů lze jednotlivá Mračna zviditelnit nebo zneviditelnit. Informace o procesu platby jsou v pravé dolní polovině. Zobrazí se čistá částka, DPH a celková hrubá částka pro aktivovavání Mračna bodů.
  Chcete-li zahájit proces platby, je třeba přečíst všeobecné obchodní podmínky a přijmout je zaškrtnutím. Kliknutím na „Zahájit proces převodu / platby ...“ se otevře standardní platební proces PayPal. Jakmile je dokončen, SEMA hlásí, že aktivace Mračna bodů byla úspěšně provedena. Zároveň je automaticky odeslána na e-mailovou adresu registrovanou u Pay Pal faktura. Kliknutím na „Hotovo“ je proces ukončen a Mračno bodů se zobrazí v programu SEMA.
  Mračno bodů je vykresleno ve 2D půdorysu s hustotou bodů 1% a rámem 3D objektu. Pokud se přepneme do 3D, je Mračno bodů zobrazeno Rámem objektu. Hustota mračna bodů závisí na volné grafické paměti a nastavení zobrazení (F7). Podrobné informace o mračnu bodů jsou zobrazeny na stavovém řádku. Uživatelské proměnné pro „Informace o mračnech bodů“ poskytují údaje o hustotě bodů, celkovém počtu bodů které se mají zobrazit, viditelnosti bodů v procentech a využití grafické paměti. V nastavení zobrazení (F7), je pod „Všeobecně“, „3CAD“ v rubrice „Mračno bodů“. Mračna bodů v nich obsažené jsou zobrazeny níže. Viditelnost mračen bodů lze přepínat samostatně pro půdorys, řez a 3D. Můžete také přednastavit hustotu mračna bodů. Pokud je nastaveno „nízké“, zobrazí se maximálně 10 milionů bodů, pokud to grafická paměť umožňuje. Pokud je grafická paměť příliš malá na 10 milionů bodů, SEMA to automaticky rozpozná a zaznamená pouze nejvyšší možný počet bodů. Stejné chování platí pro nastavení „normální“ se 40 miliony bodů a „vysoké“ se 100 miliony bodů. Při „maximu“ se zobrazí maximálně tolik bodů, které může grafická karta zpracovat. Velikost bodu se používá k předdefinování počtu pixelů, s nimiž je vykreslen bod v mračnu bodů. S nastavením „1“ je nakreslen jeden pixel na bod, s nastavením „2“ čtyři pixely, „3“ osm pixelů a „4“ 16 pixelů na bod.
  Pokud označíte mračno bodů a vyberete příkaz „Změnit“, otevře se další informace o mračnu bodů. Umístění mračna bodů se zobrazuje na kartě „BTL“.
  Pokud chcete poslat projekt partnerovi k dalšímu zpracování nebo kontrole, mračno bodů není automaticky zahrnuto do projektu. Mrak bodů můžete partnerovi poslat samostatně ve formátu * .SPWX. Partner pak může uložit mračno bodů SPWX do libovolného adresáře a znovu přiřadit propojení SPW dat prostřednictvím dialogu pro výběr souborů na kartě „BTL“. Na kartě „Inf“ je zobrazen název mračna bodů, délka, šířka a výška celkového 3D objektu a celkový počet bodů v mračnu. Pokud uložené mračno bodů není na požadované výškové souřadnici Z, můžete změnit výšku mračna bodů. Chcete-li to provést, přepněte na 3D nebo na řez. Poté můžete změnit výšku mračna bodů označením mračna bodů a zvolením příkazu „Pozice“, „Výšková úroveň mračna bodů“. Ve vstupním řádku se otevře dotaz na „Výšková pozice vztažné roviny“. Nejprve budete požádáni o zvolení požadovaného referenčního bodu mračna bodů. Pokud je vybráo, lze zadat novou „výšku“ referenčního bodu. Potvrzením hodnoty, je celkové mračno bodů posunuto do nové výšky.
  Pokud vytváříte řez mračnem bodů, můžete k vytvoření podlaží v řezu použít příkaz „Změnit výškovou polohu stávajících podaží a vytvořit nové podlaží“ (ikona nalevo od správy výkresu. Pokud jste v zobrazení řezu a zvolíte tento příkaz, otevře se vstupní řádek s dotazem na název podlaží. Na výběr jsou všechna dostupná podlaží a nastavení „Založit nové podlaží“. Pokud je zvoleno a označeno jedno ze stávajících podlaží, lze manuálně zadat výšku nebo ji jizadefinovat pomocí kliknutí myši do libovolné pozice. Výška podlaží i jméno jsou zobrazeny u kurzoru.
  Pokud je zvoleno nastavení „Založit nové podlaží“, otevře se odpovídající tabulka. Zde lze zadat Název podlaží, Podlaží. Zkratka podlaží je nabídnuta a její použití je nutné případně změnit a potvrdit. Nakonec lze ručně zadat výšku anebo ji kliknutím myši zvolit v libovolné pozici. Tímto způsobem lze podlaží měnit nebo vytvářet nové, a to velmi intuitivně a pohodlně.
  Na těchto základech lze následně začít s konstruováním v programu SEMA.
  <Film - Mračno bodů - Platba podle využití>