Novinky V21-2 Build 10200

Všeobecně

 • Čas pro obnovu obrazu při přepínání podlaží a přepínání jejich viditelnosti byl značně zrychlen. Podlaží, která již byla přepočtena a nemají mezitím žádné změny, nepotřebují žádný obnovovací čas.
 • Integrace Hyperlinkových odkazů jako editovatelné pole Vlastností standartních byla upravena. Nyní je možné zadat propojení na internetové strany (URL), Dokumenty (Files) nebo Adresáře (Directories) do libovolné volně editovatelné kolonky např. ML- nebo IFC záložek. Zobrazený bude tento odkaz se současně stisknutou klávesou mezerníku a kliknutím myši. U Dokumentů a Adresářů je provedeno ověření, zda data nebo adresář existují. Pouze v případě, že je tento odkaz při současně stisknuté klávese a tlačítku myši modře podtržen, bude odkaz otevřen. Cesty, které jsou definovány zástupnými symboly, jsou také vyhodnoceny při stisknutí klávesy Ctrl. V případě odkazu na Dokument lze i pomocí kliknutí pravým tlačítkem otevřít odpovídající adresář. Otestování pro Web-Link (URL) je ohraničeno na Prefix „www.“, „http://“ nebo „https://“. Neexistuje žádná kontrola, která by určila, zda web existuje nebo je bezpečný.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Hřebíkovací kontura byla vylepšena za účelem zrychlení přibíjení bednících desek. Tato kontura automaticky rozpozná všechny hrany desky a vytvoří jednotlivé body hřebíkování. Tento druh kontury lze vytvořit za pomocí MCADu v následujícím formátu:
  3DBEARB 0 250 3
  P04 = 4
  P20 = 40
  P21 = 10
  P22 = 20
  P23 = 1
  Parametry 20, 21, 22 a 23 jsou zcela nové.
  Parametr P20 definuje maximální šířku, při které se vytváří pouze 1 bod hřebíkování. Všechny desky s vyšší hodnotou dostávají automaticky 2 hřebíky.
  První vzdálenost ke hraně desky je definována pomocí P21. Pokud je MCAD linie kreslena zleva doprava, tak to bude vzdálenost levé hrany desky.
  Druhá vzdálenost ke hraně desky je definována pomocí P22. Pokud je MCAD linie kreslena zleva doprava, tak to bude vzdálenost pravé hrany desky.
  Uživatel může rozhodnout pomocí P23 jaká vrstva bude použitá jako výchozí pro určení přibití.
  P23 = 0 znamená Vrstvu 0, P23 = 1 znamená L1, P23 = 2 znamená P1. Pokud není parametr P23 zadán bere se jako výchozí vrstva, v níž je MCAD osazen. <Důležitý vývoj detailů>
 • Po vytvoření kótovací čáry lze nyní rovnou vložit Bod kótování, Kótování oblasti a Kótování bodu průsečíku. Je z toho důvodu přidána do spodní lišty při vytváření kótovací čáry možnost (Alt + 1). Po vytvoření bodů, bodů průsečíku nebo oblasti kótování se program automaticky přepne zpět do zadávání kótovací čáry. Příkaz může být ukončen jako obvykle pomocí Esc.
 • Pomocí automatického textu „SCHICHTDICKEH0“ lze automaticky vyhodnotit tloušťku vrstvy Dřevo / Zeď. (Fi. Zimmermann)
 • Kótování oblasti je nyní umožněno i v případě obrázků.
 • Při mazání dostupných bodů kotvení je nyní zobrazeno pořadí, při kterém byly kotvící body zadány.
  <Důležitý vývoj detailů>

Krov

 • S jednou vztažnou vaznicí lze nyní Záklopová prkna vytvořit i na více střešních ploch. (Fi. Röhrig)
 • Přechod na průhledné 3D zobrazení střešních ploch dal základ pro možnost osazovat prvky krovu ve všech 3D pohledech a stejně tak ve vertikálních a horizontálních řezech.
  Ve verzi 21-2 lze nově jako dodatek ke stávajícím vaznicím, krokvím a kleštinám ve 3D náhledu a řezech osadit i Nárožny, Úžlabny, Úžlabní fošny a Záklopová prkna.
 • Obvyklé příkazy jako ve 2D zobrazení jsou nyní dostupné k použití při vkládání ve 3D.
 • Vkládání prvků je podpořeno interaktivním náhledem. <Osazení prvků ve 3D zobrazení>

Stěny a Stropy

 • Výpočet místností byl detailně vylepšen. (Fi. Dittus)
 • Příkaz „řezat“ je nyní zpřístupněn u stěn ve 3D zobrazení i v řezech. Toto umožňuje v těchto náhledech řezat na střechu/strop/originál a stejně tak na výšku.
 • Od nyní lze popis prvků pro Stěny aktivovat i ve 3D zobrazení pro všechny OpenGL zobrazení. Je proto připraveno v Nastavení zobrazení (F7) pod Stěny, Všeobecně a Forma stěny záložka „3D“ . Zde lze tak jako obvykle popis individuálně uzpůsobit. U venkovního pohledu je 3D popis umístněn na levé spodní straně Stěny. Pomocí Volného popisu prvků lze ale uzpůsobit text i na jinou pozici. Aby bylo označení komponentu vždy viditelné, je vždy umístěno na vnější nebo vnitřní vrstvu stěny. U odsazeného zobrazení vrstev lze definovat, že rozteč vrstev ovlivňuje všechny vrstvy. Je k tomu potřeba aktivovat nastavení „Odstup vrstvy od první vrstvy“. (Fi. Scheidt) <Důležitý vývoj detailů>

Pokrytí Stěna Strop

 • Na hranu desek lze nyní vkládat Pero a drážku s odpovídajícím rozměrem. Jsou z toho důvodu v první záložce vlastností daného materiálu pod „Provedení hran“ integrovány čtyři nové kolonky. Zde lze proi pravou a levou stranu desky, stejně tak jako pro začátek a konce desky přiřadit provedení hrany. Ve standartních datech je pod záložkou „Pokrytí“ nová složka „Provedení hran“. Pod „Typ“ lze rozhodnout zda se jedná o Pero, Drážku nebo volné provedení. To lze použít k určení parametrů hrany, která se později také přenese do stroje.
  <Pero a drážka>
  Pokud je vytvářeno opláštění pomocí příkazů Pokrytí/Latě, Oblast všeobecně, Rozmístnit v oblasti nebo Rozmístnit mezi 2 body, obdrží desky zvolený typ hrany. Mimo to lze každou hranu desky dodatečně změnit – stačí k tomu požadovanou hranu označit a příkazem „Změnit“ požadované hodnoty upravit. Pro kontrolu jaká hrana je nastavena lze pod Nastavením zobrazení (F7) pod Pokrytí zaškrtnout „Informace o hraně od šířky“. Pokud jsou všechny strany korektně nastaveny, budou informace o Peru či drážce i korektně přeneseny na CNC stroje. (Fi. Stark)
 • Od verze 21-2 lze na deskách vytvořit i bez použití MCAD opracování libovolné otvory. Lze tedy desky libovolně příkazem Razit upravovat, případně je otvor vytvořen automaticky po spuštění automatiky opláštění v prostoru oken a dveří. Dodatečně je ještě u příkazů „Pokrytí/Latě“ a „Oblast všeobecně“ zvolit nastavení „Sledovat vybrání (Alt+2. Samozřejmě vytvoří tento otvor odpovídající opracování hrany pro CNC stroj.
 • MCAD opracování na hraně vrstvy může být nyní automaticky rozděleno, pokud Makro, Okno nebo Oveře do tohoto opracování zasahují. U dveří ležících na podlaze tak není nutné odpovídající opracování spodní pásnice ručně dělit. Pokud je tato vlastnost přednastavena v Nastavení programu (Alt+F7) pod Stěna/Obrys, v záložce „Automatika“. Zde je integrováno nastavení „Oddělení opracování na obrysu hrany od:“. Pomocí volně zadané hodnoty lze určit, od jaké šířky bude MCAD opracování rozděleno. <Důležitý vývoj detailů>

Dřevo Stěn a Stropů

 • Pro dřevěné prvky je nyní z prvků vyhodnocován Netto-objem a to včetně zohlednění všech koncových typů a opracování. Tento výsledek tak vede k např. přesnému určení hmotnosti (kg/m³).
 • Velikost vybrání od Oken, Dveří a Maker lze nyní ovlivnit v menu Přesahy vrstev pod vrstvy Stěna/Dřevo. Podmínkou k tomu je, že ve vlastnostech stěny je pod „Dodatečné informace“ zadána informace VOLLHOLZ / WANDUMRISS / ENDE.
 • Pokud je u stěny pracováno s bodem tíhy (těžištěm), je nyní automaticky v Kontrolním centru záznam, pokud pozice makra neodpovídá bodu Těžiště. Kliknutím pravým tlačítkem na vytvořený symbol je možné aktualizovat makro těžiště. <Důležitý vývoj detailů>

Nesting

 • V Manažeru seskupení lze přidat k dosavadním „Typ“, „Název“ a „Info“ nové sloupečky. Uživatel má možnost „Vložit nový sloupec na konec“ kliknutím pravým tlačítkem myši na horní řádek. Tím se otevře okno „Dosadit proměnnou“. Po zvolení dané hodnoty se sloupec objeví v manažeru seskupení. Seřazení sestupně nebo vzestupně lze spustit kliknutím pravým tlačítkem myši na horní řádek. Stejně tak může být provedeno smazání nebo přejmenování sloupce. Pořadí sloupců může být upraveno levým tlačítkem myši. Díky tomu je práce v Manažeru seskupení jednodušší a pohodlnější. Prvky mohou být seřazeny podle předdefinovaných kritérií během pár kliknutí. Například při seřazení podle délky budou nejdelší prvky vypsány první. Manuální řazení většinou začíná těmito prvky, dokud je dostatek místa na velké prvky. Změněním řazení se poté na začátku objeví krátké prvky, kterými lze doplnit volné místo.

Elementace

 • Po vytvoření střešního nebo stropního panelu už není přiřazení automatizace dělení ve třetí záložce neaktivní. To znamená, že automatizace dělení může být elementu přiřazena i zpětně. Všechny kolonky pro automatické osazení dřeva ve druhé záložce zůstávají aktivní. Navíc všechny prvky ze střechy nebo stropu a ty vytvořené v rámci panelu jsou obsaženy v FHP exportu

FHP Automatika

 • V automatice stěny/elementu (F10) je zařazena nová kolonka do výběru vrstvy – Vrstva 0. To znamená, že je nyní jednodušší přepočítání pouze izolace pouze ve vrstvě 0.

Materialové listy

 • Možnost Ascii export z Listu materiálu byl rozšířen. Nyní je možné exportovat současný seznam dílů, přednastavené seznamy dílů a všechny seznamy dílů najednou. Vlastnosti byli v záložce Všeobecně rozšířeny o část Ascii export. Při zaškrtnutí „Exportovat přednastavené seznamy exportujte tento podřízený seznam“ se tento seznam dílů bude exportovat funkcí „Exportovat přednastavené seznamy“.
 • Ascii export lze spustit pomocí „Soubor“ – „Export materiálový list-Data – Ascii soubor“. Otevře se okno, kde lze vybrat „pouze aktuální dílčí seznam“, „přednastavené listy dílů“ a „všechny listy dílců“.
 • V závislosti na výběru se vyexportuje buď současný, přednastavené nebo všechny seznamy dílů. Ascii soubor bude vytvořen pro každý dílčí seznam. Naposledy použité nastavení se ukládá pro příští použití. Cestu pro ukládání souboru lze nastavit v Alt F7 pod „Výpisy / Jednotlivé prvky“ v části „ASCII – Export“. Uživatel si může nastavit proměnou v názvu souboru @Z-TEILLISTENNAME@ aby vždy dostal název podle dílčího výpisu.

DXF rozhraní

 • Pokud si uživatel přiblíží náhledovou grafiky v okně importu DXF, může se ujistit, že daná oblast zůstane i po vypnutí některé z vrstev. Proto byla přidána možnost „zachovat aktuální oblast zvětšení“ v pravé části dialogového okna.
 • Od teď může být do půdorysu importováno až 255 vrstev DXF. V návaznosti na to lze nyní v nastavení zobrazení F7 vypínat a zapínat dané vrstvy pomocí jednoho kliknutí. Navíc byl navýšen počet volných CAD vrstev v přednastavení (ALT F7) z 15 na 20.
 • Pokud DXF- nebo DWG-Data obsahují neviditelné vrstvy, obdrží uživatel při importu hášení o počtu těchto vrstev. Samozřejmě lze tyto vrstvy libovolně označit a zahrnout do importu.

IFC Import/Export

 • SEMA projekt může být nyní vytvořen přímo pomocí IFC souboru. Pokud není otevřený žádný SEMA projekt, je možné otevřít IFC soubor pomocí Soubor Import – IFC import nebo pomocí přetáhnutí souboru do okna SEMA softwaru. To otevře dialogové okno import IFC s náhledem. Naimportováním nebo vytvořením odkazu se automaticky založí SEMA projekt. Název IFC souboru se stane i názvem SEMA projektu ve jeho vlastnostech.
 • Souřadnicové body projektu, terénu a budovy mohou být zneviditelněny v okně importu. Občas se stávalo, že souřadnice terénu a projektu byly nepřiměřeně vzdáleny a znemožňovalo to správný náhled importovaného souboru. Body jsou vypnuty pouze v náhledu pro přehlednost, ale jsou stále importovány do projektu. Schováním těchto bodů je práce v okně importu například nastavení volného souřadnicového bodu výrazně zjednodušena. <Důležitý vývoj detailů>
 • Import byl rozšířen o klasifikaci „IfcGrid“. Definicí jsou zde rastrové a osové linie. Při importu jsou linie převedeny do půdorysu, a tudíž viditelné ve 3D.
 • Export byl rozšířen o vlastnost „Barvy prvku“. Do nastavení exportu byli přidány „SEMA barvy“ a „Standartní barvy“. S nastavením „SEMA barvy“ dostanou prvky barvu podle globálního nastavení. A jako obvykle to lze změnit u každého prvku v záložce „O“. S nastavením „Standartní barvy“ jsou barvy prvků stejné jako doposud podle interního nastavení. Jednotlivé prvky tak díky tomuto nastavení lze barevně odlišit od ostatních a tím je například v prohlížeči zvýraznit nebo barevně rozlišit různé skupiny prvků
 • Typy prvků Okno a Dveře jsou v importním dialogu rozšířeny o další záložku. Vedle prvního Checkboxu, který vypíná nebo zapíná Typ prvku, je nyní k dispozici i druhý Checkbox. Pokud je tato volba zahákována, není tento typ prvku automaticky převeden na SEMA standartní data a je převeden na 3D Objekt. Checkbox je možné zaškrtnout jen u těch prvků, které jsou automaticky převoditelné na SEMA prvky. <Důležitý vývoj detailů>
 • Přímé přiřazení standartních dat v nastavení Importu je rozšířeno o „Otvory“. Díky této nové funkci lze přiřadit Standartní data ze skupiny Makro a Makro Plus IFC Objektům „IfcOpeningElement“. Tak lze například otvory stěn, instalační otvory nebo statické sloupky přímo při importu vytvořit ve stěně na požadované pozici.
 • Export „pouze viditelných prvků“ byl v části Střešní a stropní elementy přepracován. (Fi. Strüby)
 • Pro export byla opravena rutina, která je založena na inherentně nestabilní rutině Gaussova řešení. (Fi. Gauthier, Fi. Keller & Heinrich)
 • Import speciálních geometrií schodů byl přepracován. (Fi. Zieglerhaus) <Důležitý vývoj detailů>
 • Exportní nastavení jsou rozšířena o nastavení „Dřevo s opracováním“. Pokud je toto nastavení zaškrtnuto, jsou dřevěné prvky exportovány s opracováním jako „IfcOpeningElement“:
  Vrtání, Řezy, Kontury, Venkovní kontury a průchozí kvadratické pláty.
  To umožňuje tato pracování např. předávat i pro ostatní programy přes formát IFC. Pokud je obsaženo nějaké opracování, které nelze aktuálně exportovat jako „IfcOpeningElement“, pak toto opracovní exportováno není. Jedině tak můžeme garantovat zachování geometrického tvaru součásti. Generálně není žádný rozdíl mezi „s opracovním“ a „bez opracování“ rozeznatelný. Rozdíl je pouze v Geometrické definici a opracování, která jsou jako IfcOpeningElement připojena k prvku.

Standartní data, Makra, Údržba dat

 • V SEMA data storu je pod záložkou „Spojovací prvky“ nový odkaz na standartní data „X-fix Verbinder 1-01“. Tato data obsahují hotové spojovací prvky Dřevo-Dřevo C a L -spojení firmy X-fix pro masivní panely.
  X-fix C spojka se používá při montáži masivních stěnových stropních panelů. Výhodou oproti standartním prošroubováním s vloženým perem je to, že patentovaná X-fix C Geometrie elementy doražením prvků X-fix C vzájemně stáhne k sobě a tvarově spojí. Náročné a často komplikované stažení např Stropních elementů pomocí deskových stahováků odpadá!
  Dále je umožněn statický přepočet X-fix C pomocí inteligentního výpočtového softwaru pro výpočet zatížení s Modulem T11 podle ETA-18/0254 od firmy Ingtools.
  Spojovací prvek X-fix L je liniová spojka Dřevo-Dřevo speciálně koncipovaná pro L-, T- a podélné spoje CLT panelů. Sestává se ze dvou rybinových prvků klínového tvaru s délkou do maximálně 3 m.
  Příprava frézování připojených stěn je vytvářena současně s osazením prvků a je orientována od horní části. Potom se vloží druhá část a zatluče se asi 30 cm kladivem. Spojení je dokončeno!
  Výhodou X-fix L spojení je především krátký montážní čas a i to, že se montuje z vnitřní části stavby a tím pádem není potřebné stavět venkovní lešení.
  Oproti dosavadně používaným šroubům a ocelovým spojkám spojuje X-fix L spojka pomocí Dřevo-Dřevo, liniovou formou a tvarově a je tak až o 300% vyšší pevnost spoje ve srovnání s šroubovými spoji <CLT dřevostavby s X-fix spojovacími prvky>

Plech

 • Nově je pro verzi 21-2 vytvořena aplikace S-Bend. S touto aplikací lze přímo na stavbě nakreslit a zadat potřebné profily. Není k tomu potřeba žádný počítač s předinstalovanou SEMOu. Dostačuje tato S-Bend Aplikace na Smartphonu nebo Tabletu. Díky tomu lze přímo na stavbě Hranové profily zaměřit a zadat a data následně v kanceláři předat do programu SEMA.
  Aplikace je dostupná na Google Play Store a v Apple Store ke stažení. Stačí zadat do vyhledávače S-Bend.
  Pokud aplikaci otevřete poprvé, máte možnost se přihlásit jako host nebo si vytvořit vlastní účet. Ten obdržíte po dotazu na firmu SEMA. Pokud jste přihlášeni jako host, můžete kompletně využívat aplikace ale bez možnosti načtení dat do programu SEMA. Můžete se přihlásit jako host a později zadat přihlašovací informace. Přes 3 vodorovné čárky v pravém horním rohu se dostanete do základního menu. Na výběr jsou Projekty, Předlohy, Konto, App Informace a nastavení. Pod nastavením lze změnit jazyk aplikace. Aktuálně jsou k dispozici němčina a angličtina. Další možnosti nastavení se týkají výkresů. Nastavit lze v jakém rastru se bude vykreslovat úhel a délka a kolik je standartní velikost přehybu.
  Pod Informace jsou dostupné informace k aplikaci. Přes vlastní Konto se lze přihlásit a například se přihlásit do jiného profilu. Mimo to je zde možnost přejít do předloh, které odpovídají SEMA standartním datům. Tím si lze vytvářet vlastní katalog profilů. Pod „Předlohy“ je k nalezení přehled všech hranových profilů které jsou v katalogu k dispozici. Tyto předlohy jsou do aplikace převzaty ze softwaru SEMA. V aplikaci nelze předlohy vytvářet.
  Pod Projekty lze kliknutím na „+“ v pravém spodním rohu založit nový projekt. Podobně jako v programu SEMA lze zadat informace o projektu. K dispozici jsou tyto možnosti: Název projektu, Datum dodání, Zpracoval, Komentář, Dodací adresa/místo stavby: Jméno, Ulice a číslo popisné, Směrovací číslo, Město, Stát, Telefon a E-Mail. Dále je zde ještě datum vytvoření, které je generováno automaticky. Po zadání libovolného datumu lze kliknutím na „Dále“ (v pravém horním rohu) přejít do Správy profilů a přes „Data projektu“ (v levém horním rohu) do Správy projektů. Ve Správci projektů jsou vypsány všechny vytvořené projekty. Přes malé ikonky lze zadat Data, jako Místo stavby, Zákazník, Datum dodání a datum Uploadu. Kliknutím an tři body (u Projektu), je možné přejít na data projektu, Projekt načíst nebo smazat. Po zadání Projektu se přejde do Správce profilů. Pomocí „+“ (v pravém spodním rohu) lze zadat nový profil. Lze přejít do předloh kde jsou již dostupné profily, nebo lze rovnou vytvořit profil nový. Následně lze specifikovat název Profilu. Dále lze definovat Délku a Počet kusů. K profilu lze připojit i komentáž a odpovídající Material jako např. Měď, Pozink nebo hliník. Po ukončení nastavení lze kliknutím na „Dále“ (v pravém horním rohu) přejít do vytvoření profilu.
  Následně lze konstruovat Profil nebo případně některý z dostupných modifikovat. Standartně jste v modulu kreslení. Přes 3 symboly (v pravém horním rohu) lze přepínat různé modifikace. První varianta, „Oko“, je režim prohlížení. Zde si lze Profil prohlédnout a zobrazeny jsou délka a úhel. Druhý Symbol je modus kreslení. Zde lze prstem nakreslit požadovaný profil. Body se uchopují v rastru dle nastavení. Základem jsou dva body v kreslícím okně. Zeleně zadaný bod je ten aktivní a ten další je pak další hrana která bude vytvořena. Kliknutím se tento bod aktivuje. K dispozici jsou další ikony (v pravém spodním rohu). Horní je „Smazat“, tím je aktivní Linie (zobrazená zeleně) smazána. Druhá ikona umožňuje vytvořit oblouk. Třetí ikona přepíná na pohledovou stranu profilu a čtvrtá ikona profil centruje. V modusu kreslení funguje i zoomování pomocí dvou prstů. V kreslicím modusu lze konstruovat i přehyby. Je k tomu potřeba zůstat s prstem na displeji déle a posunout ho k poslední linii. Přes třetí symbol (v pravém horním rohu), se uživatel přepne do režimu editace. Zde lze s pomocí klávesnice uzpůsobit Délku a Úhel. Můžete to udělat buď klepnutím na délku nebo úhel, nebo můžete použít „dvojité šipky“ v pravém dolním rohu. S ním můžete přepínat délku a úhly doleva nebo doprava. Další dvě ikony mají stejnou funkci jako v režimu kreslení. Po vytvoření profilu se můžete pomocí šipky (vlevo nahoře v rohu) vrátit k přehledu profilu. Zde vidíte profil, který byl vytvořen. Zobrazí se počet kusů, délka a materiál. Tyto tři body můžete použít ke změně údajů profilu, kopírování nebo odstranění profilu. Pokud do profilu přidáte komentář, je to nad třemi tečkami označeno symbolem bubliny. Klepnutím na profil můžete upravit samotný profil. Pomocí „+“ můžete do projektu přidat další profily.
 • Pokud je vytvořen Řez přímo na hraně Plechového profilu, je na profilu zobrazeno vyplnění. (Fi. Ferisol)
 • V případě šikmého řezu Plošného profilu není již více v případě hrubého kótování vytvořen bod řezu Venkovní hrany. Konec plošného krycího profilu je nyní použit pro hrubý rozměr. (Fi. Borchert)
 • Dělení jednotlivých šablon bylo vylepšeno. V případě dvou vyrovnávacích šablon (Vpravo a Vlevo) je nyní vytvořeno s pomocí celého dílce. To znamená, že bude celá šablona rozdělena na dvě samostatné šablony, pokud nebudou širší než specifikovaná šířka šablony. (Fi. Kreß/ Fi. Kling)

Schody

 • Přepočet ražených prvků byl detailně přepracován. (Fi. Fischer)
 • Chyba při prodloužení jednoho speciálního sloupku schodů byla odstraněna. (Fi Mougin)
 • Výškový přepočet spojovaných objektů byl detailně vylepšen. (Fi. Unterhuber)
 • Přepočet prvků od opracování, vznikajících z 3D Objektu, byl v jednom speciálním případě vylepšen. (Fi. Ambauen)
 • Přepočet schodů, které mají definován nástup a výstup hodnotou 0,00 m byl vylepšen. (Fi. Cagliani)
 • Pomocí nového přílazu „Prvek na linii“ je zadání prvků schodů ještě flexibilnější. V minulosti byly prvky schodů (schodnice, madlo, spodní pás a výplň) vždy založeny na zadaném výstupním elementu nebo polygonu schodiště. Prvky které neběžely paraelně k výstupnímu elementu nebo polygonu bylo pouze obtížné vytvořit. Příkaz tak poskytuje těmto prvkům novou úroveň svobody při vytváření.
  Aby bylo možné tento příkaz použít, musí být nejprve vytvořena CAD linie v požadované pozici. Poté lze ve volbě programu pod Schody vybrat prvek, např. Schodnici, a příkaz "Schodnice na linii". Otevře se zadávací okno s dotazem na volbu požadované linie. Pokud chcete vytvořit prvek pouze na jedné linii, postačí tuto linii označit. Pokud prvek chcete vytvořit na více linií, musí se při označovaní držet současně klávesa Ctrl, a tak označit všechny požadované linie. Jakmile jsou linie označeny, je dotazována délka prvku „od“ „do“. Jakmile je to potvrzeno, je Prvek vytvořen na příslušný tvar.
  Pokud připravujete vytváření prvků pomocí CAD linií, doporučujeme CAD linie vytvořit o něco delší, než je skutečně potřeba. To usnadňuje programu výpočet křivky průběhu. Délku prvku lze ohraničit „od“ „do“.
  Tento nový příkaz je k dispozici pro Schodnice, Madla, Spodní pásy, Výplně a zábradlí. <Prvky na linii>

3D Objekty

 • Ve spolupráci s Webovou platformou S4T.com je uživatelům k dispozici rozhraní pro přenos dat ocelových prvků. S4T.com je dodavatel, který vyrábí a dodává ocelové prvky všech možných druhů. Všechna relevantní data pro výrobu jsou jedním kliknutím předána na S4T.com. Výroba je provedena podle normy EN1090. Vytváření výrobních výkresů a export výrobních plánů tak kompletně odpadá.
  Pro tento přenos jsou připraveny dvě nová tlačítka. Na jedné straně lze ocelové komponenty přenášet přímo z aplikace prostřednictvím „Soubor“ - „Exportovat“ - „Webový obchod s ocelovými prvky“ a na druhé straně ze seznamu exportu CNC. V listu exportu na CNC je odkaz „Ocelové prvky-Webshop“ který přepíná přímo na „Data“. Z aplikace lze přenést jeden nebo více označených ocelových komponentů, pomocí výběru „aktuální prvek“, „označený prvek“ a „všechny prvky“.
  Před přenosem dat si musí uživatel nejdříve vytvořit uživatelský profil na S4T Webshop. Registraci lze udělat přímo na www.s4t.com nebo v dialogu exportu v programu SEMA kliknutím na tlačítko „Registrovat nového uživatele“. Pokud je uživatel úspěšně zaregistrován, může se pomocí uživatelského jména a hesla přihlásit. Pokud je zaškrtnuto „Uložit heslo“, dojde k automatickému nalogování po přihlášení do dialogu. Kliknutím na odkaz „Zobrazit obchod“ se otevřou stránky S4T Shop v SEMA-s prohlížecím oknem a uživatel vidí přímo své vytvořené projekty. Pokud je jeden nebo více ocelových prvků označeno, lze je pomocí „Odeslat prvky“ exportovat. Otevře se SEMA prohlížeč s výpisem prvků ke kontrole. Pomocí přepínače se lze přepínat mezi výpisem prvků a webovým obchodem. Pomocí tlačítka „Odeslat prvky“ jsou data předána Webshopu. V obchodě je automaticky vytvořen projekt se jménem ze SEMA Projektu a je otevřen pomocí Projektového asistenta. Následují ještě dodatečné dotazy, které jsou potřebné pro výrobu, např. možnost výroby jako volba „Kompletní výroba svařence včetně svaření, nebo „Výroba všech jednotlivých prvků bez svaření“. Pokud jsou tyto dotazy uřesněny, je projekt ve Webshopu uložen a je automaticky vytvořena cenová nabídka. Webshop nabízí různé funkce pro Projekty, Servis a Dodání a stejně tak i běžné metody platby. Díky této inovaci je uživatel ušetřen potřeby tvorby složitých podrobných výkresů pro ocelové prvky. Díky okamžité přípravě nabídek a typů služeb je využití ocelového webového obchodu variabilní, transparentní a časově nenáročné.
 • V průběhu integrace exportu do webového obchodu byla významně revidována a rozšířena standartní data SEMA pro ocelové prvky. Všechny standardní ocelové profily (profily L, - U, - T, - Z, - I) jsou nyní v plném rozsahu obsaženy v kmenových datech. Standartní data jsou uzpůsobena podle norem. V záložce Materiálového listu jsou v „Poznámce“ doplněny o odpovídající DIN, pod „Třída kvality“ Výrobní proces (válcovaný za tepla / za studena) a pod „Materiál“ jedinečné číslo materiálu a zkrácený název. Pod „Číslo artiklu“ je kód pro převod do webového obchodu s ocelovými prvky. Tato hodnota je volitelná - také pro přenos do webového obchodu - a slouží pouze k usnadnění identifikace profilů.
  Došlo k zásadnímu rozšíření oblasti i v části „Pravoúhlých profilů“. Protože obdélníkové profily obvykle nemají ostré hrany, je na kartě „El“ aktivována možnost „Radius 1“ a „Radius 2“. Nyní lze vytvořit obdélníkové profily se zaoblenými rohy, kde poloměr 1 je vnější poloměr a poloměr 2 je vnitřní poloměr. Standartní data „Pravoúhlý profil“ byla rozšířena o skupiny „Čtvercová trubka válcovaná za studena“, „Čtvercová trubka válcovaná za tepla“, „Obdélníková trubka válcovaná za studena“ a „Obdélníková trubka válcovaná za tepla“. Díky možnosti zadat poloměry obdélníkových profilů lze nyní správně rozlišit jasný rozdíl v typu výroby (válcované za studena / za tepla). I zde byla ve standartních datech vytvořena řada standartních velikostí podle normy. Ve skupině „Pravoúhlý profil volný“ jsou obsaženy původní užívané profily.
  Standartní data „Profil obloukový“ byla rozsáhle rozšířena o skupiny „Trubka“ a „Kulatá ocel“. Dříve dodané kulaté profily se nacházejí ve skupině „Obloukový profil volný“. Ve standartních datech profilu U byla skupina „UPN“ přejmenována na „UNP“. Možnost „Typ“ na kartě „El“ byla odpovídajícím způsobem upravena. Všechny standartní ocelové profily jsou v záložce „Ji“ ve statusu transferu exportu na CNC nastaveny na ANO. Díky tomu jsou tyto objekty exporotvány do listu výroby CNC a jsou tak připraveny i pro export do Webshopu.
 • Jelikož má 3D skupina standartně nastaveno pro přenos do seznamu materiálů a přenos do exportu na CNC ve výchozím nastavení „ne“, byla vytvořena vpravo dole ikona „Skupina bude transferována do CNC a materiálového listu“(Alt + F2) . Pokud je tento přepínač aktivní, obdrží vytvořená 3D skupina automaticky pro přenosu do seznamu materiálů a CNC opracování u všech obsažených prvků nastavení „ano“. Přepínač možností udržuje poslední použitý stav.