Novinky V22-1 Build 10400

Všeobecně

 • Označení a odznačení prvků ve 2D je značně urychleno. Nejvíce výrazná je tato novinka u velkého množství prvků, jako například po importu DXF a tím pádem velkém množství CAD prvků.
 • Čas potřebný pro přepínání viditelnosti a neviditelnosti u Stěn, Střešních i Stropních elementů byl enormě redukován. (Fi. Renggli)
 • Půdorys, CAD, Kótování, MCAD
 • Rohy Polygonu lez od nyní dodatečně ořezat na fázi, zaoblit nebo zpětně provést jako ostrý roh. Je k tomu nutné označit Polygon a zvolit příkaz úprav „Řezat“. Následně lze ve spodní zadávací části zvolit mezi provedením „Rohový“ „Fáze“ a „Zaoblený“. U varianty „Zaoblený“ lze pomocí hodnoty zadat požadovaný rádius, nebo ho lze určit kliknutím myši. U varianty „Fáze“ lze definovat délku sražení nebo odsazení ramene. Po potvrzení příkazu jsou pak následně všechny rohy polygonu zaobleny nebo sraženy na Fázi. U varinaty „Rohový“ pak program automaticky změní všechny zaoblené rohy na ostré rohy. Pokud se neoznačí celý polygon ale pouze jednotlivé hrany polygonu, mohou být i tyto stejným příkazem upraveny.
 • CAD Texty jsou rozšířeny o nastavení „Horizontální prodloužení“. Díky tomu lze podle potřeby upravit horizontální odkazovou linii. U varianty „variabilní“ je horizontální odkazová čára prodloužena v závislosti na odstupu textu od startovního bodu. U varianty „konstantní“ udržuje linie stále stejnou nastavenou fixní délku. Nastavení „bez“ nevytváří žádné horizontální prodloužení. Dále lze dodatečně vytvořit jednomu Textu i další odkazové CAD linie. Pod příkyzy úprav „Jiný“ je k nalezení nový příkaz „Připojte odkazovou čáru“. Tyto odkazové linie jsou pak automaticky připojeny z pravé nebo levé strany textu. Pokud je text s nastavením „Odkazová čára u textu konstantní (Alt+2)“ posunut, uzpůsobí se odpovídajícím způsobem i odkazová čára. Pokud je tam vybrána varianta „Bez“, jsou odkazové linie smazány. Dále jsou uzpůsobeny rámečky textu a to tak, že vodorovná odazová čára je vždy korektně připojena k rámečku textu.
 • Pro CAD Texty, kótování, i hodnoty elementů je pod Nastavením zobrazení (F7) šest nových variant pozadí textu. Nově je na výběr Oblé, Oblé krycí, Kruh, Kruh krycí, Kosočtverec a Kosočtverec krycí. Díky tomu lze texty uzpůsobit ještě individuálněji.
 • Export do nového Web-prohlížeče byl v několika detailech vylepšen. 3D Objekty, Okna a Dveře, i Místnosti jsou nyní v rozloženém zobrazení seskupeny. Dále je v prvním odkazu jméno půdorysu korektně zobrazeno. Ovládání na dotykových obrazovkách bylo také vylepšeno.
 • Funkce „Posunout hodnotu“ v řezu nyní funguje i při zobrazených bodech Mračna bodů opět korektně. (Fi. Hörner)
 • Aktuální status smlouvy Péče o zákazníka je nyní zobrazen v horní liště symbolů pod otazníkem („?“)
 • Názvy v SEMA Webovém prohlížeči jsou nyní přeloženy do jednotlivých jazykových verzí.
 • I stromová struktura v SEMA Web Vieweru byla přepracována. Různé prvky jsou nyní seskupeny a mohou tak být skupinově zviditelněny nebo zneviditelněny.
 • Ve správě výkresů je nová záložka "Webové Modely". Pokud je spuštěn expoprt do webového modelu, spustí se dialogové okénko kde jsou požadovány Jméno souboru a Komentář. Jako Defaultní jméno je předvyplněn Název domukterý tak může být hned použit. Pokud je dialogové okno potvrzeno kliknutím na OK, následuje Upload Webmodelu. Po úspěšném Uploadu se automaticky otevřeSpráva výkresů v záložce "Webové Modely". Model je zde zobrazen včetně datumu, času, jména a dodatečného komentáře. Kliknutím na „otevřít“ nebo případně i dvojklikem na název se otevře Webový Model v SEMA Web Vieweru v internetovém prohlížeči. Kliknutím na "Změnit" lze změnit Název a dodatečné informace. Kliknutím na "Odeslat" se automaticky otevře Email s lInkem na tento Webový model. Pomocí "Kopírovat odkaz" se link odkazu na Webový model uloží do schránky Windows. Díky tomuto rozšíření Správy výkresů lze vytvořené Webové modely dokumentovat a zpravovat.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Ve verzi 22-1 je nadefinováno nové standartní provedení „Šipka“. Díky ní lze rychle a jednoduše vytvořit odkazy na různé detaily. Ve standartních datech pod CAD/MCAD – Šipka, lze tyto šipky individuálně přednastavit. Vytvořit lze šipky v programovém menu pod CAD – Šipka. V první záložce se nastavuje parametr provedení začátku a konce a velikost symbolu. V druhé záložce pod Optikou se individuálně přednastavuje rýsovací čára šipky. Vytvoření šipky je stejným způsobem jako zadání CAD linie a používá stejné možnosti zadání. Mimo to lze šipku v případě nastavení „Počátek a konec ukotvit na element (ALT+1)“ přikotvit na různé prvky.
  <Novinky v CAD>
 • Automatické kótování stropních elementů bylo detailně přepracováno. (Fi. Peinelt)

Krov

 • Opracování „Vrtání pro hřebík do sedla“ lze definovat samostatně pro každé opracování „Krokev-Vaznice“ a „Vaznice-Element“.
  U nastavení „automaticky“ je tak jako doposud vrtání pro export na CNC stroje vytvořeno.
  U nastavení „ne“ není u všech sedel krokví a elementů toto vrtání vytvářeno.
 • Příkaz úprav "Razit", který je k dispozici od verze 19-2 pro všechny dřevěné prvky krovu, stěnové i stropní dřevěné prvky a 3CAD dřeva, je rozšířen o možnost nastavení „Zadání hloubky ražení“. Jako obvykle lze tento příkaz využít ve variantách „Schránka“, „Volná forma“ a „Objekt“ a to v Konstrukčních rovinách, Řezu nebo Pohledu. Ražení vytváří na prvku opracování které je možné zobrazit pomocí funkce Detaily objektu a podle potřeby ho lze i označit a smazat.
  Toto opracování se vztahuje vždy na všechny označené objekty. Díky tomu lze razit i více označených objektů najednou. Vytvářeny jsou automaticky formy opracování Řez, Plát, Sedlo, Taška, Kontura a Vrtání, a ty jsou následně i exportovány v této formě pro výrobu na CNC.
  U příkazu „Razit“ lze tuto novou možnost „Zadání hloubky ražení (Alt+3)“ zapnout jako aktivní. Hloubku opracování lze zvolit od přední nebo zadní strany jako pevný rozměr, případně i jako procentuální hodnotu pomocí „Hloubky absolutní“ od roviny řezu.
  Pokud je například po zadání procentuální hodnoty daný prvek dodatečně změněn ve směru hloubky, uzpůsobí se toto opracování ve směru hloubky automaticky také. Vzhledem k tomu, že je toto opracování navázáno k elementu, je v případě změny pozice, případně příkazů kopírování nebo zrcadlení současně vytvářeno.
 • Jako další prvek, který je možné zadávat ve 3D zobrazení krovu a řezech je sloup. Využít lze příkaz „Na/Pod element“ a „Sloup volně vsadit“. Pro zadání jsou k dispozici všechny příkazy identické ze zadávání ve 2D zobrazení.
  Zadání ve 3D je podpořeno interaktivním náhledem budoucího prvku. <Novinky v krovu>

Stěna a Strop

 • Upozornění (Prvek upozornění nastavení) při práci s postupným číslováním bylo přepracováno. (Fi. Fischer)
 • Posouvání symboliky stěn funguje nyní správně. (Fi. 3D Scanwerk)

Opláštění stěna strop

 • Pro typ dělení „Optimální Zač/Kon“ je vytvořeno nové optimalizované dělení desek s odstupem. V programovém přednastavení (Alt+F7) lze toto rozšíření aktivovat pod Stěny / Obrys, Automatika a nastavení „Optimalizované dělení s otvorem u Oken/Dveří“. (Fa. DFH)
 • U odsazeného zobrazení Stěn, Stropních a Střešních elementů lze u přesahu vrstvy nyní rozhodnout, zda je zadaná hodnota vztažena od Dřeva nebo od Vrstvy 0. Nastavit to lze v Nastavení zobrazení (F7) pod „Pokrytí“ a „Přesahy vrstev vztažené na:“.
 • Aby byla izolace ve stěně přepočtena ještě přesněji, je v nastavení programu (Alt+F7) pod Pokrytí nastavení integrována volba „Detailní zobrazení izolace ve vrstvě 0“. U tohoto nového přepočtu je korektně zohledněna izolace u prvků které nejsou naplnou hloubku vrstvy 0. Aby bylo možné izolaci správně oddělit, je nutné, aby horní nebo spodní pás měl celou šířku vrstvy 0. Pokud to konstrukčně není možné, lze docílit následujícím záznamem v záložce doplňkových údajů pro dřevo, že izolace je správně oddělena:
  Dämmung
  Trennen = ja
  Ende
 • Od verze 22-1 je k dispozici nová varianta provedení hrany „Hrana špachtlování“. Tato informace je odpovídajícím způsobem přenášena při exportu na CNC ve formátu BVX2. (Fi. Stark) <Důležité detaily v dřevostavbách>

Dřevo stěn a stropů

 • Zlepšení výkonu při výrobě dřeva v dřevostavbách díky rychlejšímu určení po sobě jdoucího číslování komponentů.

Plech

 • Příkaz úprav „Razit“ byl vylepšen o jednu novou funkci. Základní funkce ražení „Schránky“, „Volná forma“ a „Objekt“ zůstávají k dispozici. Příkaz je rozšířen o nastavení „Zadání hloubky ražení“. Díky tomu lze u ražení pevně stanovit hloubku ražení. Aby tuto funkci bylo možno aktivovat, musí se zvolit jedna ze tří nabízenáých funkcí a pak vpravo dole nové tlačítko které aktivuje „Zadání hloubky ražení“. Nyní je pět možností jak s tím pracovat. Ny výběr je mezi „Přední strana“, „Zadní strana“ nebo „Hloubka absolutní“. U „Přední strana“ a „Zadní strana“ lze zadat hodnotu v mm nebo %. U „Hloubka absolutní“ je možné zadání pouze v mm. U funkce „Přední strana“ a „Zadní strana“ je vytvářeno ražení od venkovní hrany prvku. Buď dopředu nebo dozadu. Pokud je použito „Hloubka absolutní“ je ražení vytvářeno od aktuální roviny.
 • S novou verzí 22-1 přichází i možnost odeslat Plechové hranové profily přímo na Ohýbačku Jorns. Je k tomu potřeba stejně jako u ostatních ohýbaček přejít do Listu Samostatného elementu, zvolit výpis nebo označit prvky které mají být exportovány. Následně jít do odkazu Soubor, Export na Klempířské CNC stroje, SMX Export. V následném okně se pak zvolí „Volání programu“ ANO a nastaví se odkaz do políčka kde je Konverter umístněn. Kliknutím na seznam se nastaví kam mají být data exportována. Vpravo lze ještě nastavit možnosti exportu. Vytvořená data SMX- a XML- jsou uložena do nastaveného umístnění. Kliknutím na Start jsou data vytvořena. V nastaveném adresáři jsou tedy uložena data formátu SMX-, XML- a protokol převodu. Protokol obsahuje výpis všech exportovaných profilů a eventuelně i upozornění pro problematické prvky které mají ohyb větší než 145°.

Schody

 • U schodů bez rohového sloupku je od Stupně a Podstupně vytvářeno opracování které zasahuje do čelní strany bočnice. Od verze 22-1 je toto opracování přepočteno a je k dispozici i pro export pro CNC stroje. V INI-souboru schodů, který je potřeba pro export na CNC stroje, lze zvolit mezi nastavením exportu Čelní opracování od stupňů a podstupňů ve stejné vrstvě (hladině), anebo exportem do samostatné vrstvy(hladiny).
 • U Sloupků je u typu zakončení nahoře a dole k dispozici nově spojení na pokos. Toto nastavení lze uložit do datového nastevní sloupku a díky tomu při vytváření schodů automaticky vytvořit mezi Sloupkem a druhým dílce spojení na pokos.
 • Pro Schodnice je nyní k dispozici nový typ zakončení. Schodnici lze nyní zafézovat do stupnice v libovolné hloubce. Pro možnost tohoto nastavení je ve vlastnostech Schodnice v záložce „Prov“ (provedení) nový odkaz „Hloubka zádlabu ve ST“ . Zde lze nastavit fixní hodnotu, o kterou bude hrana Schodnice zvednuta a tento rozměr zafézován do stupně.
 • Celkové rozvinutí schodů bylo v několika detailech přepracováno. (Fi. Kipp)
 • Optimalizovaný příkaz úprav "Razit", který je od verze 19-2 k dispozici pro všechny prvky schodů, je rozšířen o nastavení „Zadání hloubky ražení“. Jako obvykle lze tento příkaz použít pro varianty „Schránka“, „Volná forma“ a „Objekt“ v každé Konstrukční rovině, Řezu nebo Pohledu. Ražení vytváří na prvku schodů opracování, které je možné zobrazit v Detailech objektu, a v případě potřeby jej označit a smazat.
  Toto opracování se vztahuje na všechny předem označené prvky. Tím lze najednou opracovat i více zvolených prvků v jednom kroku. Vytvářeny jsou automaticky Tašky, Kontury a Vrtání, které mohou být pomocí exportu DXF+ exportovány pro výrobu na CNC strojích.
  U příkazu „Razit“ lze aktivně zapnout nové nastavení „Zadání hloubky ražení (Alt+3)“. Hloubku opracování lze vztáhnout jak na přední, tak na zadní stranu prvku a to jako pevnou hodnotu, nebo jako procentuální hodnotu, nebo jako „Absolutní hloubku“ od roviny řezu.
  Pokud je například v případě procentuálního zadání prvek později změněn ve směru tlošťky, přizpůsobí se i toto opracování automaticky. Vzhledem k tomu že jsou tato opracování vždy vztažena na Prvek, jsou v případě změny Pozice, Kopírování a nebo Příkazů zrcadlení tato opracování změněna současně s prvkem také.
 • V jednom speciálním případe byl vylepšen DXF+ Export (Fi. Hanner)
 • Manuální opracování prvků schodů je nyní při kopírování prvků zachováno.
 • Nový typ zakončení Sloupů "Řez s protiprvem na pokos " byl detailně vylepšen. (Fi. Fischer)
 • V jednom určitém ukončení Podstupňů bylo vylepšeno zobrazení v případě rozvinutí schodů. (Fi. Biehler) <Novinky pro schody>

Statika

 • Od verze SEMA 22-1 jsou propojeny pouze nové programy FRILO PLUS-Program od našeho partnera pro statiku firmy FRILO Software. Jako obvykle lze přímo přepočítat, optimalizovat a podle aktuálního Euro-kódu exportovat dřevěné a ocelové SEMA Konstrukce na Frilo PLUS-Programy.
  V PLUS-Programu přepočítané prvky předávají zpětně svá zatížení do SEMA-Programu a jsou využity jako podklady pro dimenzování všech níže ležících prvků.
  Základy pro využití moderního programového zobrazení PLUS-Programu jsou k nalezení v manuálu na Frilo domovských stránkách.
 • V PLUS-Programu je nově nyní k dispozici dimenzování podle Polské normy PN EN 1995:2010, to je k dispozici zpřístupněno pomocí Frilo Licence. Pomocí konfiguračního nastavení FRILO "Konfiguration" lze prostředí i výstupní formuláře FRILO PLUS-Programu změnit na Polskou variantu.
 • Frilo "PreRelease" PLUS-Program mohou využít a instalovat z "FRILO Control Centra" všichni SEMA Beta-testeři s Modulem Statika.
  Je to možné otevřít z ikony FRILO.Softwaru a startovního okna "FRILO.Software".
  Pomocí tlačítka v pravé horní části lze v Menu "Konfigurace" zvolit, která z dostupných instalací bude zobrazena.
  Nyní lze zvolit "Dostupné Releases" na "FRILO Webovém serveru" kde jsou vypsány jednotlivé Release Verze které jsou dostupné k instalaci.
  Zde lze tedy i zvolit a nainstalovat "PreRelease".

Jednotlivý prvek

 • Nová funkce „Razit do hloubky“, hlavně s nastavením „Hloubka absolutní“, vytváří někdy opracování ležící uprostřed prvku. Takové obráběcí operace jsou často spojeny s rizikem kolize nástrojů.
  Ve „Všeobecném přednastavení BTL Exportu“ lze u opracování Kapsa a nastavení „vnitřní pláty exportovat“ rozhodnout, jak bude toto opracování exportováno.
  Pokud není nic zafajfkováno, nejsou tato vnitřní opracování exportována. Pokud se zafajfkuje nastavení „jako taška“ následuje změna z Plátu na Kapsu. Opracování Kapsa je v případě možnosti zvětšeno a protaženo na vnější stranu prvku.
  Pokud je zaškrtnuto nastavení „jako vnitřní opracování“ budou tato opracování exportována beze změny. Pozor, v tomto případě musí CAM- Systém zpracování zkontrolovat a v případě potřeby změnit parametry pro výrobu.

3D zobrazení Vizualizace

 • Ve verzi 22-1 je nová možnost SEMA Projekt exportovat do vizualizačního programu Lumion. Stačí se přepnout do 3D zobrazení a zvolit  Export, a pododkaz „Vizualizace Lumion“. V exportním dialogu se definuje exportní adresář a zadává se jméno dat. V Lumionu pak lze tato data v případě potřeby využít pro další vizualizační dopracování.
 • SEMA Webviewer je vylepšen na novou verzi s mnoha novými možnostmi a funkcemi. Webviewer má nyní Toolbar na horní liště kde jsou k dispozici rozsáhlé funkce. Toolbar lze zviditelnit nebo zneviditelnit.
  Pomocí funkce „Pohled“ lze projekt zobrazit ve všech standartních pohledech. V menu „Zobrazení podsložek“ jsou všechny objekty projektu zobrazeny ve „stromové“ struktuře. V této struktuře jsou, nezávisle na vytvoření v programu SEMA, všechna Podlaží a skupiny vypsány až do jednotlivých elementů, jsou strukturově zobrazené a mohou být zviditelněny nebo zneviditelněny.
  Funkce „Procházet“ umožňuje stavbu procházet a perspektivně zobrazit. V případě procházení se na spodní části objeví další tři ikonky „Zohlednit překážky“, „Podlaží nahoru“ a „Podlaží dolu“. V případě mobilních zařízení (Smartphony, Tablety) jsou zobrazeny šipky pro Pohyb.
  Funkce „Měření“ pak přináší možnost měření v projektu a to odstupy a úhly.
  Pomocí funkce „Pozice“ lze projekt posunout ve směru X-, Y- a Z-osy. Dále je tam i možnost pootočit projekt podle Z- osy.
  Menu „Pozadí“ přináší možnost volného zadání barvy pozadí, vložení Skyboxu, nebo vložení fotky, která v případě použití mobilních zařízení lze pořídit pomocí kamery.
  Funkce „Terén zapnout“ otevře mapu v satelitním pohledu. Tím lze zvolit přímo místo stavby na mapě a projekt do něj umístnit.
  Menu „Světlo“ umožňuje nastavení pro stínování a osvětlení. Mimo jiné je zde k dispozici i animace denního světla. Tato animace je zohledněna podle pozice slunce na pozemku a datumu a času. Dále je nový SEMA Webviewer značně vylepšen ve směru Zobrazení a Výkonu. <Vizualizace pro Lumion>

IFC Import/Export

 • Import byl rozšířen o určité kódování přehlásek. (Fi. Bien-Zenker, Fi. Bayer)
 • Při Exportu jsou skupiny vrtání a jejich obsah korektně zohledněny. (Fi. Skaletzka)
 • Export / Import Stěn s mnoha segmentovými raženími byl vylepšen. (Fi. ABZ Landau)
 • Výkon přepočtu při Export byl zančně vylepšen. (Fi. Akost, Fi. Strüby)
 • Odstupové držáky Stupňů jsou nyní korektně exportovány. (Fi. Kaufmann)
 • Pro Import IFC byla integrována nová barevná definice. (Fi. Fischerhaus)