Novinky V22-2 Build 10600

Všeobecně

 • Příkaz úprav „Jiný“, „postupné číslování“ je nově zpřístupněno pro všechny CAD Texty a prvky, které mají vlastní záložku Seznamu materiálů. Tak dlouho, jak je tento příkaz aktivní, zůstávají všechny očíslované prvky zobrazeny jako označené. To přináší větší přehlednost které prvky již jsou očíslované. Po ukončení tohoto příkazu se pak prvky automaticky odznačí. Zvýšení čísla na následnou hodnotu lze potlačit v případě současného stisklnutí klávesy CTRL. Mimo to je nové i číslování se současně stisknutým pravým tlačítkrm myši. U této varianty jsou všechny Prvky očíslovány postupně podle pořadí jejich označení. Samozřejmě funguje postupné číslování i ve 3D-zobrazení. <Postupné číslování>
 • U všech číselných záznamů se nyní vyhodnotí min/max limit záznamu a při jeho překročení se zobrazí hlášení o definovaném rozsahu hodnot.
 • Při označování Prvků se nyní ve spodním informačním řádku automaticky zobrazí hmotnost a čistý objem. Pokud je označeno více komponent, program vypočítá hmotnost a objem všech komponent dohromady. U Prvků, jako např. Stěny je pro výpočet použita hmotnost těžiště. Tím lze při označení stěn zkontrolovat i váhu pro nakládku. U všech objektů, které nemají spočítánu hmotnost těžiště, je pro zobrazení použita normální hmotnost.
 • Standartní data Textur jsou rozšířena o 3 další odkazy. Nyní je umožněno pro každou ze 6 stran objektu použít jinou, rozdílnou texturu. Mimo to je směr textury uzpůsoben tak, že Textury s obsaženým Textem jsou vždy správně čitelné. Toto chování textury lze nastavit v poslední kolonce vlastností Textury. Pokud je tato vlastnost deaktivována, chová se textura tak jako doposud.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Nově lze vytvářet segmenty kružnice pomocí 2 bodů a výšky segmentu. Je k tomu připravena v zadání CAD Kružnice nová ikona zadání.
 • U CAD Linií a Šipky je příkaz úprav rozšířen o variantu „Posunout označený konec (Alt+1)“. Pokud je tento příkaz aktivní, lze označený konec posunout. Tato možnost kombinuje příkazy úprav „Pozice“ a „Řezat / Prodloužit“.
 • Pokud je zobrazení uloženo včetně kótování jako Obrázek, není už kótování převedeno na CAD Objekty. Díky tomu uživatel získá opticky lepší výsledek a Kóty lze kdykoliv dále uzpůsobit. Aby se zajistilo, že výškové kóty nezmění svou hodnotu bez povšimnutí, jsou při vkládání fixní. Tyto informace se odpovídajícím způsobem zobrazí v upozornění k prvku.
 • Kótování oblasti a Kótování průsečíku od nyní reagují i na dřevo ve vrstvách levé a pravé strany opláštění. Mimo to lze ve výběrovém menu Prvku u kótovací linie u Dřeva a Pokrytí specifikovat, zda mají být kótovany dřevěné prvky pouze Vrstvy 0, anebo všechny prvky. Ve třetí možnosti nastavení „Aktuální stěna“ určuje vrstva Kótovací linie, které prvky budou okótovány. Pokud je kótovací linie levé strany/vrstvy budou prvky této vrstvy okótovány. <Novinky v CAD>

Krov

 • Konus Rybinového čepu lze od verze V22-2 definovat pomocí Horní šířky rybinového čepu (fixně nebo procentuelně k Prvku). Pro přepočet potřebné délky čepu jsou zohledněny konus a odsazení rybiny.
 • Ve 3D zobrazení prvku jsou při zobrazení Uzlových bodů a označení požadovaného Uzlového bodu přiřazené CNC opracování, stejně tak jako přiřazené opracování ve výpisu materiálů exportu na CNC, barevně zvýrazněny. Pro zobrazení je použita Barva linie a plochy z Nastavení barev pro “označené plochy“.
 • Ve standartních datech dostupné typy zakončení “Zapuštění oboustranně šikmé“ a “Zapuštění oboustranně rovné“ jsou rozšířeny o definování odstupu na “Čelní“ a “Patní“ straně. <Novinky v krovu>
 • Šipka směru vláken je opticky uzpůsobena a je zpřístupněna pro všechny Dřevěné prvky ve 3D zobrazení a výrobním výkresu pro Referenční stranu. Ve kterém zobrazení bude Šipka směru vláken zobrazena, lze nastavit pod „Nastavení zobrazení (F7)“ u Prvků pro „Pohled“, „Půdorys“ a/ nebo „3D zobrazení“.
  Změna směru vláken, která je definována ve Standartních datech u Prvku, spolupůsobí i na zobrazení textury ve 3D zobrazení, a umožňuje tak ještě přehlednější práci.
  Nové možnosti přináší i „Referenční strana“ která je definována v záložce „Nestingu“ u všech dřevěných prvků a pokrytí, a je nyní ve Výrobním výkresu zobrazena pomocí Referenční šipky.
  Lze ji aktivovat v „Nastavení zobrazení (F7)“ pod „Obrázek+3D“, „Autořez“, „Výkres elementu“.
  Pomocí „Referenční strany“ lze v nastavení “Referenční starna Nahoře“ nastavit, která strana bude pro export na CNC jako horní. Toto nastavení je důležité pro prvky, které mají mít na jedné straně Pohledovou kvalitu která tak nemsmí být poškozena např. od pracovního stolu stroje.
  Pro nastavení této Kvality povrchu pro Referenční stranu a protilehlou stranu k referenční jsou nyní v záložce „Nestingu“ dvě nové možnosti. Pro každou stranu je zde na výběr standardní označení pro Kvalitu povrchu „Irelevantní“, „Průmyslová“, „Průmyslová pohledová“ a „Pohledová kvalita“. Pro možnost rychlého zobrazení pohledové kvality v projektu, je v „Nastavení barev“ pod „Všeobecně“ připravena možnost nastavit pro každou z pohledových kvalit rozdílnou barvu zobrazení. Pomocí nastavení „zvýraznit barevně kvalitu referenčních stran“, které je k nalezení pod „ Nastavení zobrazení (F7)“, „Vizualizace“, lze tuto vlastnost ve 3D zviditelnit.
  Označení pro kvalitu povrchu v „Nastavení barev“ lze pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na Text změnit a uložit. Nově definované označení bude převzato pro všechna nastavení v programu.
  Ve výrobním výkresu si lze pomocí „Nastavení zobrazení (F7)“ pod „Obrázek+3D“, „Autořez“, „Výrobní výkres“, toto označení kvality povrchu pro Referenční stranu zobrazit jako text u Referenční šipky.
  Pro označení kvality povrchu jsou nyní vytvořeny dva nové automatické odkazy: pro Referenční stranu “@B-QUALITAET-REFSEITE@“ a pro protilehlou než je referenční strana “@B-QUALITAET-GEGSEITE@“. <Novinky pro celodřevěné panely>

Stěna Strop

 • V Nastavení zobrazení (F7) korpusu Stropu si lze nyní nechat zobrazit délky hran. Toto nastavení je k nalezení pod Strop, Těleso stropu, Rozměr hrany.
 • Pomocí Automatiky stěny lze nyní automaticky spojit Střílecí linie, pokud mají stejné nastavení a leží ve shodném směru. Pro tuto možnost je v přednastavení (Alt+F7) Stěny/Obrys v záložce Automatika nová možnost nastavení „Spojit sřílecí linie dohromady od odstupu“. Pomocí zde uvedené hodnoty se pak specifikuje, od jakého odstupu střílecích linií budou tyto spojeny do jedné. <Důležité detaily v dřevostavbách>
 • Dále byla vytvořena možnost, umístnit spoj desek ne na střed sloupku, ale mezi předdefinované Makro dřeva. U malých průřezů dřevěných prvků bývá často na spoj desek použit dvojitý sloupek, z toho důvodu pak musí být umístněn spoj desky mezi oba sloupky a ne na střed. Ve standartních datech dělení dřeva lze toto nastavení aktivovat v první záložce „Napojení desek mezi dřevem“. Dále je k tomu potřeba určit, od které šířky dřevěného sloupku už nebude Spoj desky více na střed. Pokud je následně Stěna přepočítána pomocí Automatiky stěny (F10), osadí program automaticky na spojích desek přednastavené Makro dřeva. V případě dvojitého sloupku, musí být při ukládání Makra zvolen vztažný bod jako bod na středu mezi sloupky. <Dvojitý sloupen na spoji desek>
 • MCAD Makra na obvodové hraně vrstvy jsou nyní při nastavení WANDART = DCKBST korektně zobrazeny na rozsahu vrstvy. (Fi. Abitare)
 • Jméno provedení hrany desek je nyní automaticky přenášeno na Hundegger Cambium software. Použit je odkaz „Jméno typu hrany“ u půdorysu desky. (Fi. Stark)

Plech

 • V SEMA je integrována nová možnosta uživatelského nastavení zkrácení ohybem. Ta funguje přes tabulku zadání individuálních hodnot. Výpis zkrácení ohyben pracuje se čtyřmi parametry. Pomocí těchto čtyř parametrů si uživatel může uzpůsobit Zkrácení ohybem podle jeho specifických firemních a pro stroj specifických hodnot. Výpis je k nalezení pod Alt F7 v záložce „Vyhodnocení“ a „Pokrytí“. <Novinky pro plechové prvky>

Elementace

 • U střešních a stropních elementů lze nyní pro půdorysné zobrazení i stěnové zobrazení připojit libovolnou symboliku. Dodatečně lze i uzpůsobit bod vložení dané symboliky. Tuto novou možnost naleznete ve druhé záložce „Stěna“ pod odkazem „Symbolika“.

FHP stroje

 • Délka datového jména pro FHP Export už není ohraničena pouze na 8 znaků.
 • Z-pozice desky u Stěny a Střešního a Stropního elementu lze nyní exportovat na Weinmann CNC stroje. Ve Všeobecném přednastavení (Alt+F7) je proto pod FHP – Import / Export v záložce Weinmann připraven nový odkaz „Exportovat Z-pozici desky“. <Důležité detaily v dřevostavbách>

Schody

 • Nově lze nyní zrcadlit kompletní konstrukci pro Schody a Zábradlí. Oby bylo možné schody ozrcadlit, musí být označen vztažný odkaz schodů a zvolen příkaz „Zrcadlit“, a následně použita jedna z snadno srozumitelných instancí pro požadovanou variantu zrcadlení. Již při zrcadlení je jasně srozumitelné, podle které (volná) osy se schody zrcadlí. Navíc se zobrazí náhled vygenerovaného schodiště s určeným odstupem. U všech prvků jsou v zrcadlení zahrnuty všechny spojovací prvky, ražení nebo jiné ruční změny, jako např. manuální úpravy tvaru madla.
 • Pro Schodnici u nasazených schodů je nyní umožněno, pokud je vytvořen Podstupeň s přesahem k zadní hraně stupně, vzniklou mezeru mezi schodnicí a podstupněm vyplnit. Aby toto bylo umožněno, je v nastavení Schodnice v záložce „Prov“ v odkazu „Spojení Schodnice/Stupeň“ rozšíření, které si lze kliknutím na „+“ zobrazit. Jsou zde v nabídce nové různé varianty:

  • „Hrana stupně“ – schodnice je uzpůsobena podle hrany stupně.
  • „pravoúhle (krátký)“ – schodnice je na stupni ukončena pravoúhle, aby zde nemohly vzniknout pokosové plochy.
  • „pravoúhlý dlab Schodnice“ – Schodnice se uzpůsobí na zadní stranu podstupně, přesah pro stupeň je v ní profrézován. S tímto nastavením se zapíná ten bod „Délka zafrézování ve schodnici“ volný. Tam se specifikuje, zda je výsledný zářez zadní hrany schodu přizpůsoben nebo zda je proveden v pravém úhlu.
  • „pravoúhlý dlab Stupeň“ - Schodnice se uzpůsobí na zadní stranu podstupně. V tomto případě je profrézování pro Schodnici provedeno do Stupně.
  • „Profrézování ve Schodnici“ – zde se u profrézování schodnice nastavuje, zda bude oříznutá pravoúhle na stupeň nebo seřízlá pod úhlem.

 • Dále je pro nastavení „pravoúhlý dlab SCH“ a „pravoúhlý dlab ST“ nastavení pro export na CNC provedeno tak, že profrézování ve Schodnici nebo Stupni obdrží separátní číslo hrany a může tak být využito pro samostatnou strategii výroby.
 • Pro různé výstupní situace schodů je nyní vytvořena možnost Madlo na nastavené výstupní výšce seříznout. To pomáhá například u situace, kdy není možné madlo napojit na výstupní sloupek pomocí malého kousku madla. Je k tomu připraveno ve vlastnostech Madla v záložce „Prov“ nastavení „Zakrytí na výstupu“. Pokud je nastaveno „Ano“ je madlo na zadané výšce automaticky seříznuto. Pokud je nastaveno „Ne“, pak horní hrana zábradlí probíhá v jedné linii s madlem až k výstupnímu sloupku.
 • Manuální uzpůsobení průběhu schodů je rozšířeno o variantu, pomocí které je možnost natočit vybraný stupeň pravoúhle k výstupní linii. Je potřeba použít třetí instanci zadání „Individuální přizpůsobení“. Po zvolení instance se označí daný stupeň. Kliknutím na integrované tlačítko „Přední hrana stupně kolmo k výstupní linii“ se stupeň tímto způsobem automaticky vytočí.
 • Sloupek je rozšířen o nový typ nastavení „Řez bočnice nahoře“. Zde lze nastavit, jak bude horní hrana Sloupku nastavena vůči horní hraně Bočnice. Je zde i možnost zadat libovolný přesah.
 • U Sloupku schodů je implementována i nová možnost, která posouvá sloupek ve směru linie zábradlí. Mimo to lze v případě rohového provedení nastavit pozici a směr Sloupku. Využití tato funkce nalezne u schodů, které nevytvářejí přesný pravý úhel mezi rameny. Dříve byl Sloupek vždy osazen na poloviční úhel daného úhlu sevření bočnic.
  Pomocí tohoto nastavení „Zarovnání“ lze definovat, zda se bude Sloupek vztahovat na Rameno 1 (Směr od nástupu) nebo Rameno 2 (Směr na výstup). Podle zvoleného nastavení se pak sloupek automaticky vytočí k Rameni 1 nebo Rameni 2 pravoúhle. V případě „Poloviční úhel“ je Sloupek osazen tak jako doposud na poloviční úhel. Pomocí „Pozice Schodů“ se nastavuje posunutí sloupku ve směru linie zábradlí, se vztahem na přednastavený vztah k jednomu z ramen. <Novinky pro schody>

Materialové listy

 • Export do výpisu materiálú (F11) pro „pouze označené prvky“ je rozšířen o nastavení „včetně obsahu“. Pokud je v půdorysném zobrazení označena jedna nebo více stěn, je v tabulce exportu do výpisů materiálů aktivní možnost „včetně obsahu“. Díky této možnosti jsou označené Stěny, Střešní a Stropní elementy nebo Konstrukční roviny přímo z půdorysu exportovány včetně všech v nich obsažených prvků. <Důležité detaily v dřevostavbách>

Výstup na CNC

 • Od Verze 22-2 je u exportu BTL a BTL-X umožněno Opracování kontur na dřevo exportovat včetně „partnerské“ kontury. Globální nastavení pro CNC export je k nalezení pod “Všeobecná nastavení“ pod “Volný obrys/ Všechny prvky s venkovní konturou“.
  Pomocí tohoto nového nastavení je Geometrie šikmo vytvořených opracování, která jdou skrz prvek, promítnout na strany prvků. Tím lze délku frézování výrobního CNC stroje, pokud tento typ opracování umožňuje, zkrátit.
  Pokud chce uživatel toto nastavení aplikovat pouze pro jednotlivá opracování kontur, lze to zvolit a vybrat pro jednotlivý prvek v Listu výstupu na CNC dřevo pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na opracování.
 • Pro napojení jednoduchých kapovacích pil byl ve spolupráci s firmou DIREKT CNC-SYSTEME GmbH vytvořen nový Modul "Strojní-Konverter". Ten umožňuje vytvořit strojová data ve formátu *.trs, která mohou být načtena do strojů různých výrobců.
  Aby bylo možné tento Strojní-Konverter použít, musí být nejdříve stažen ze SEMA Data Store ze složky "Add-On" a nainstalován. Opcionálně lze tento Instalační paket uložit i jako Data.
  Po úspěšné instalaci lze Strojní-konvertor použít při exportu jednotlivých prvků přímo z programu...
 • Problémy při editaci opracování ve Výpisu exportu pro CNC ve směru kótování byly upraveny.
 • BTLX Import byl vylepšen. (Fi. Kobelt, Fi. Zimmermann)
 • CNC export pro opracování kapes pro BTL a BTLX byl optimalizován. (Fi. Caem, Fi. Moor)
 • BVX2 Export byl u Plátů s nastavením “s nůžkovým úhlem“ vylepšen. (Fi. Mutschlechner, Fi. Kattenbaum)
 • V jednom speciálním případě bylo u I-nosníků s podélným opracováním podélné opracování na dřevěném prvku vytvořeno jako dopracování. To je nyní v BVX2 Exportu vyřešeno. (Fi. Hundegger)
 • Export na stroje Hundegger byl pro případ vícenásobného řezu dřeva vylepšen. (Fi. Plantaz)
 • Byl odstraněn problém při exportu na CNC pro Dovetail u prvků srubu s odstupem mezi jednotlivými trámy.
 • Je umožněna pro jeden speciální případ opracování transformace z Plátu na Čelní plát (Fi. Len)
 • U BTL/ BTLX Exportu v Listu výstupu na CNC jsou seřazené prvky s chybějící referencí k prvku přesunuty do Listu dopracování. (Fi. Burger, Fi. Charm, Fi. Akabois)

Zaměřovací systémy

 • Od verze 22-2 je nyní umožněno, že přímo v programu lze importované Mračno bodů Razit. K tomu lze dále i s využitím Ořezového-Boxu všechny vně ležící Body zneviditelnit. Je proto při importu Mračna bodů automaticky vytvořen globální ořezový box, který slučuje všechna mračna bodů v daném projektu. Toto není ale ve standardním nastavení SEMA Programu viditelné a ani aktivní. K tomu je dále umožněno ve všech různých pohledech mračen bodů využít i standardní příkazy ražení. Mezi tyto pohledy patří například Stěnový pohled, Řez, Půdorysný pohled. Pokud je mračno bodů označeno, lze tento Box ražení pomocí „Označit detaily objektu“ zapnout jako viditelný.
  Pokud je Ořezový box nebo Box ražení označen, zobrazí se na všech stranách kvádru uchopovací body ve formě šipek. Kliknutí na některou z šipek lze pak v pozitivním nebo negativním směru pomocí myši posunout hranu mračna bodů. Stejně tak je umožněno po označení Boxu ražení nebo Ořezového boxu pomocí příkazů pozice tento Box posunout. Tento typ úprav lze využít ve všech pohledech, ale také i ve 3D zobrazení.
  Pokud je Box ražení nebo Ořezový Box upraven ve směru pozice nebo velikosti, Vidí uživatel přímo jak se dané mračno bodů upraví.
  Jakmile je ořezový box zmenšen na požadovanou velikost, je možné, že mračno bodů umístěné v tomto rozsahu může být zobrazeno s větší hustotou bodů než tomu bylo v případě zobrazení kompletního mračna bodů, neboť se celkový počet zobrazených bodů automaticky uzpůsobuje.
  Aby bylo možné tyto boxy ve směru účinku a viditelnosti upravovat, je v nastavení F7 pod „3CAD“, „Mračno bodů“ v záložce „Všeobecně“ připraveno další rozšíření. K dispozici jsou nastavení „Půdorys“, „Řez“a „3D“. Tato nastavení mají vliv na viditelnost všech importovaných Mračen bodů ve všech zvolených pohledech. Dále je tu k nalezení i nastavení pro Ořezový box. Odkazy „Aktivní ořezový box“, „Ořezový box ražení aktivní“, „Ořezový box viditelný“ jsou k nalezení nově i v liště ikon „Systémy přeměření“ kde je lze přímo využívat a pomocí ikon aktivovat nebo deaktivovat.
  Pomocí nastavení „Aktivní ořezový box“ se účinnost ořezového boxu vypíná. Nastavení „Ořezový box ražení aktivní“ ovlivňuje účinek jednotlivých boxů samostatně. Pomocí ikonky „Ořezový box viditelný“ si lze viditelnost boxů ražení vypnout.
  Pokud je v nastavení F7 aktivováno „Zvýrazněte řezné hrany ořezového boxu“, je každá z řezných rovin řezu Mračna bodů zobrazena barvou odpovídající příslušné straně: červená = osa X, zelená = osa Y, Modrá = osa Z.
  Všechna nastavení provedená na záložce "Všeobecně" lze uložit zpět pro všechny projekty do Nastavení při startu nebo případně do uživatelem definovaných nastaveních F7, jako například pro Plány. <Clipping Mračna bodů>