Novinky V22-3 Build 10800

Všeobecně

 • 3D Texty, které budou napsány na prvky, jsou opticky přepracovány a optimalizovány. Stejně tak rychlost vykreslení těchto textů byla značně vylepšena. Kreslení 3D hran těles bylo také enormně zrychleno, takže nyní lze hladce otáčet i velké 3D objekty.
 • Vertikální řezy mají nyní svá vlastní standartní data. Ta lze nalézt ve standartních datech pod „CAD/MCAD/Řez“ kde mohou být přednastavena. V první záložce jsou předdefinovány Tloušťka a Symbolika řezu. Nové je to, že lze zobrazit symboliku Řezu s vynecháním části středové linie. Kromě toho je na výběr 8 předdefinovaných hrotů šipek. Lze nastavit i velikost symbolu šipky. V případě nastavení „Variabilní“ si zachovává šipka velikost tak jako doposud. Dodatečně lze nastavit velikost 1-9. V případě nastavení „Závislý na velikosti písma“ lze definovat, zda má být šipka uzpůsobena na velikost popisu. Nastavení „Vzdálenost od okraje“ umožňuje změnit pozici šipky jak jako variabilní, nebo i s pevným odstupem od konce linie. V kolonce „Půdorys“ lze řezu přiřadit vlastní předdefinované CAD objekty zobrazení šipky. Řez lze plně volně opticky uzpůsobit a připravit tak pro každou situaci. Kromě toho lze definovat pozici, zarovnání a pozadí popisu. V druhé záložce lze vzhled ovlivnit barvou čáry, šířkou čáry a typem čáry. Nastavení barev na kartě "Všeobecně" bylo rozšířeno o Vertikální řez.
 • Bylo sjednoceno číslování Stěn, Stropů, Střešních a Stropních elementů, Vazníků, Místností a Konstrukčních rovin. Automatické, ruční nebo postupné číslování lze nyní použít na všechny prvky ve 3D, v pohledech nebo v řezu. Všechny součásti mají nyní vlastní počítadlo, díky kterému je lze nezávisle očíslovat.
 • Standartní data každého prvku lze nyní pomocí kolečka myši rolovat.
 • Při zadávání Automatických odkazů lze nyní vytvořit libovolný počet najednou. Pokud je vybrán jeden Automatický odkaz, stačí následně podržet klávesu Ctrl a tak současně označit libovolný počet odkazů. Odkazy se seskupí do společné řádky v dolním menu. Tyto odkazy lze rozšířit i o libovolný text. Stejnou funkci lze využít i pomocí symbolu „Plus“ za stavovou řádkou. Vybere se tedy odkaz, klikne na ikonu a a označí další odkaz. Za každým odkazem je nyní umístěna hvězdička. Pokud je označena, kopíruje se automaticky tento odkaz do nové složky „Favorité / Naposledy použité“ a která je k nalezení v levém sloupci. Tam jsou vypsány všechny naposledy použité odkazy.
 • Export do výpisů materiálů a IFC Export „Zvolených podlaží“ je přepracován. Výběrový dialog je rozšířen o Správu podlaží, další funkce jako například „Uložit výběr podlaží“ a funkce vyhledávání byly převzaty.
  Správa podlaží je rozšířena o sloupce „Transfer do materiálových listů“ a „IFC Export“. Zde lze předdefinovat, která Podlaží v případě volby „Zvolená podlaží“ budou Transferována do materiálového listu nebo exportována do IFC.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Vztažnou stranu MCAD opracování lze do budoucna dotázat pomocí otazníku. Přímo při zadávání vrtání lze definovat, zda se má umístit na Stranu 1 anebo Stranu 3. Díky této novince lze standartní data pro MCAD opracování enormně redukovat.

Vytvoření střechy

 • Otvor ve střešní rovině je nyní zobrazen/vytvořen i u dvojité střešní konstrukce. Tato vybrání jsou tak jako obvykle zohledněna ve všech výstupech.

Pokrytí střechy

 • Díky této nové verzi je nově umožněno vytvářet Spodní vrstvy střešní konstrukce a stejně je upravovat způsobem stejným jako je tomu u horních vrstev střechy. Ve standartních datech lze toto definovat ve Standartních datech Dílu střechy ve druhé záložce pomocí konstrukční roviny (H0) a dvanácti dalších vrstev. Aby bylo možné aplikovat střešní vrstvy, je třeba nejprve zadat konstrukční vrstvu, která určuje „tloušťku vrstvy“. K výběru jsou známá nastavení „volný“, „z nejsilnějšího materiálu“ nebo nyní nové nastavení „auto Projekt". Přes ořezový bod mezi půdorysnou plochou a spodní hranou konstrukční vrstvy vzniká bod pro první Spodní střešní vrstvu, který lze ještě editovat formou odsazení. Vzhledem k tomu, že základní data střechy/spodu střechy a konstrukčních vrstev se liší v možných nastaveních, lze k příslušným oblastem přiřadit pouze správně předdefinované vrstvy střechy. Vrstvy střechy, které nejsou vhodné pro danou oblast, se po výběru zobrazí jako neaktivní.
 • Aby bylo možné jednodušeji definovat vrstvy střechy, zobrazí se zadané odsazení vrstev pro všechny typy hran přímo v datovém nastavení standartních dat.
  Předdefinovaná skladba střechy může být nyní přiřazena k vytvořenému střešnímu profilu a může být použita pro všechny tvary a sklony střech.
  Nastavení zobrazení (F7) a přepínání vrstev pro oblasti návrhu střechy, polohy krokví a střešní krytiny byly rozšířeny o zobrazení a úpravu zadaných střešních podkladů nebo pro aplikaci materiálů na ně. Aby bylo možné generovat podrobnější plány a detailní výkresy profilů, jsou vrstvy střechy zobrazeny ve svislém a vodorovném řezu s výplní uloženou ve standartních datech. Pomocí “Nastavení zobrazení“ (F7) pod “Obrázek+3D zobrazení“ lze toto zobrazení aktivovat.
  I lemování střešních oken zohledňuje spodní vrstvy krovu a vypočítává je automaticky až po spodní hranu nejnižší vrstvy střechy.

Krov

 • I krokve po vlašsku a vrcholové vaznice lze nyní osazovat ve 3D zobrazení a řezech. Pro zadávání jsou k dispozici stejné příkazy jako ve 2D zobrazení. U krokví Po vlašsku jsou k dispozici zadání „Volně položit“ a „rozmístit v ploše“ a u vrcholových vaznic varianta „na Linii“. I zdvojení vaznic je ve 3D zobrazení nově zpřístupněno. Jednotlivá zadání jsou podpořena interaktivním zobrazením.
 • U standartních dat Rybinového spoje lze nyní pro každý typ zakončení definovat individuální boční úhel opracování. Díky tomu lze podporovat stroje s více typy osazených rybinových fréz, které tato nastavení umožňují a mohou tak být mnohem flexibilněji napojeny.

Stěna Strop

 • Konstrukční roviny obsahují od teď vlastní standartní data. Ta lze nastavit ve Standartních datech pod „Stěna/Strop/ST-Elementy“. V první záložce vlastností Konstrukční roviny lze předdefinovat tloušťku prvků. V druhé záložce se nastavuje Optika barvy linie, tloušťka a typ linie. Ve třetí záložce lze zadat IFC Data a v poslední záložce informace pro materiálové listy. Díky tomuto rozšíření lze Konstrukční roviny individuálně předdefinovat a do standartních dat zpětně uložit.
 • Symboliku pohledu na Stěny a Střešní a Stropní elementy lze nyní nastavit nezávisle od půdorysného symbolu. Je k tomu v Nastavení zobrazení (F7) u příslušných prvků v záložce „Pohled“ připraveno nastavení „Kreslit symboly“. Stejně jako u půdorysného symbolu lze rozhodnout, zda bude zobrazena pouze Symbolika nebo Symbolika a originální zobrazení.

Plech

 • Pro zjednodušení zadání vztažného bodu Plechového profilu je v zadávacím okně nově připojen 3D pomocný obrázek. Ten by měl zjednodušit správné přizpůsobení vztažného bodu tím, že to co je zadáno ve 2D zobrazení se okamžitě zobrazí i ve 3D náhledu. V okně 3D vidí uživatel nyní lehce průhledné zelené plochy. To představuje plochu, na kterém je vytvořen Hranový profil. Oblast je ve 2D okně zobrazena jako zelená čára. Červená čára ve 2D a 3D okně představuje referenční hranu, na které je nakreslen tento Hranový profil. Ve 3D okně je ještě jedna červená šipka, která zobrazuje směr, do kterého se zvedá hranový profil. Modrá linie ukazuje v obou oknech směr, ve kterém je profil vytvořen. Ve 3D okně lze zelenou plochu natáčet ve třech různých směrech. V půdorysu, ve stěnovém pohledu nebo šikmé střešní ploše. Daný přepínač je k nalezení v horní liště.
 • Dělení plechových prvků je rozšířeno o Kombi-dělení. Je k tomu implementován ve Standartních datech odpovídající příkaz. Díky tomuto Kombi dělení je umožněno přiřadit standartnímu nastavení až pět jednotlivých dělení která jsou v jednom kroku konstruována. Od druhého dělení lze nastavit a definovat vztah k předchozímu dělení. Lze se odkázat na celkovou čáru, spojovací prvek nebo referenční bod prvku. U Celkové linie se se vztahuje na celkovou délku prvku předchozího dělení. U Spoj prvků se vztahuje na spoj předchozího dělení. U Vztažný bod prvku pak na bod předchozího dělení. V záložce „O“ lze individuálně nastavit Referenční přímku ke každému z pěti dělení. K dispozici je možnost, Referenční přímky vypnout, a určit, že Referenční přímka má převzít nastavení z všeobecného přednastavení (Alt F7) nebo ji přímo individuálně nastavit.
 • Nyní je umožněno vytvářet prvky Plechových profilů přímo se skupiny CAD linií. Stačí nakreslit pomocí CAD linií libovolný profil a ten pak pomocí příkazu „Hranový profil“ --> „Ze spojitých linií“ přetvořit na Hranový profil. Tento profil pak funguje stejně, jako by byl vytvořen v editoru profilu. Toto vytváření profilů funguje aktuálně v Konstrukční rovině nebo stěnovém pohledu. CAD Linie pro tvorbu profilu musí být propojeny. Kromě toho jsou při vytváření profilu vyžadovány údaje o profilu. Jedná se o počáteční bod, tloušťku plechu, délku plechu a označení. Délka plechu je pak púřevzata jako maximální délka profilu s touto hodnotou je pak plechový prvek vytvořen.
 • Editor profilu je v části zadání vztažného bodu rozšířen o možnost „Profil zrcadlit podle vertikální osy“. Tím lze vytvořený profil jednoduše zrcadlit třeba v případě, že byl zadefinován obráceně.
 • Struktura příkazů u plechových prvků byla přepracována. Příkaz „Plechové pokrytí“ je přejmenováno na „Plošný profil“. Tímto příkazem lze vytvořit jen jednotlivý plošný profil. Příkaz vytváření „Plechový profil“ je změněn na „Hranový profil“. Tím lze vytvořit jednotlivý hranový profil nebo vytvořit Hranový profil na skupinu linií. Příkaz vytváření „Rozdělení linií“ je přidán. Tímto příkazem lze vytvářet rozdělení hranových profilů, Kombinované dělení nebo rozdělení ploch na jedné linii. I příkaz „Rozdělení ploch“ je doplněn. V tomto kontextu jsou spojeny příkazy „Pokrýt plochu“ a „Pokrýt část plochy“.
 • Struktura standartních dat pro plechové prvky byla také uzpůsobena. Odkaz „Provedení falcu“ je přejmenováno na „Falc a ohyb“. Zde jsou k nalezení všechny Falcy pro plošné pokrytí a všechny Obruby. Odkaz „Falcované plechy“ zůstává.
  „Lemnování“ je nyní k nalezení pod „Plechové lemování“. „Styl krycí plochy“ je nyní „Plošný profil - dělení“. Die „Profil hrany plechu – typ pokrytí“ je nyní k nalezení jako „Hranový profil - dělení“. K tomu jsou doplněny dva nové odkazy. První je „Hranový profil - dělení (Kombi)“, kde jsou k nalezení standartní data pro kombinované dělení, druhý je pak „Plošný profil-dělení (LInie)“, kde jsou k nalezení standartní data pro 8Plošné pokrytí na linii. „Makro plechový prvek“ je nově přejmenován na „Profil-Makra“.
 • Automatický odkaz pro „Brutto šířka“ je taktéž doplněn.

Elementace

 • Chování a zadání Střešních elementů bylo kompletně přepracováno. Nyní je umožněno individuální nastavení pro každý element. Všechna nastavení z Všeobecného přednastavení (Alt+F7) jsou integrována do standartních dat Střešních elementů. V první záložce Střešních a Stropních elementů je rozšířeno nastavení Tloušťka o variantu „automaticky“. Element tak rozezná automaticky přednastavenou výšku Krokve nebo stropního trámu a na ni se uzpůsobí. Tabulka přesahu vrstev Střešního elementu je v třetí záložce rozšířena o Přesahy a Typy řezů na Elementu vpravo a vlevo, na Okapu a Hřebenu, na Čele štítu, Nároží a Úžlabí. Tím lze pro každou střešní hranu definovat, jaký přesah a úhel daná vrstva obdrží. Jakmile zasáhne při vytváření hrana elementu například typ hrany „Okap“ střechy, Převezme Tabulka všechny hodnoty do rozsahu elementu v oblasti Okap. V tabulce lze definovat pro spodní vrstvy střechy, zda Okap a Štít mají vztah na Půdorysnou plochu střechy. V tom případě se nastavené hodnoty nevztáhnou na Okap ale na Půdorysnou plochu. Pro Okap, Hřeben, Nároží a Úžlabí lze přednastavit, zda se hodnoty vztahují na Sklon nebo Půdorys. Pokud chcete, aby vrstvy střechy regulovaly všechny přesahy a úseky automaticky, můžete v druhé záložce nastavit volbu „Geometrie střechy“ na „ano“. Tím se všechny hodnoty tabulky přesahu vrstvy stanou neaktivní a vše se automaticky přenese do prvku. Pokud je toto nastavení zvoleno, nastavení "ano" by mělo být provedeno při převzetí ze střechy.
  Aby byly automaticky převzaty i latě střechy, musí být u vrstvy 12 nastaveno na „Střešní vrstva Lať + Taška“. Tím je převzata vrstva Laťování do poslední vrstvy elementu. V menu pro převzetí Struktury vrstev střechy je pod „>>více…>>“ rozšíření i pro spodní vrstvy střechy. Tím lze nyní i přednastavené spodní vrstvy střechy převzít automaticky do Elementu.

FHP stroje

 • U FHP – Exportu (F12) je nyní naposledy zvolené CNC do příští změny standartně uloženo.

Schody

 • Detailní vylepšení automatiky schodů: Nyní je možné upravovat velikost sloupců v tabulce automatiky výstupu. Celé řádky lze pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši kopírovat, mazat nebo posouvat nahoru a dolů. I pomocí funkce Chyť a pusť (Drag and Drop) posouvat nahoru nebo dolu. I Sloupce lze tím samým principem posouvat a upravovat. Toto platí jak pro tislkový výstup, tak pro výstup na CNC stroje. U exportu na CNC stroje máte nyní možnost vybrat naposledy použité INI soubory přes rozbalovací nabídku, takže při použití více souborů lze použít další INI soubor bez dlouhého hledání.
 • V průběhu automatického výstupu schodů lze u tisku stupňů rozdělit jejich výstup na varianty s nastavením ve sloupci „Výkres“ - „Podestový stupeň“, „Stupně bez podesty“, „Stupně s podestou“. Díky tomu lze například u tisku na maloformátové tiskárny velké podesty vyexportovat samostatně.
 • 3CAD řezy nyní už vytvářejí opracování i na prvky schodů.

3D Objekty

 • Vytlačené těleso s opracováním lze nyní pomocí nastavení „vystředěný“ vytvořit přímo na osu daného prvku. (Fi. Hörmann)

Statika

 • U ikony FRILO Controlního-Centra Icon je nyní pomocí červeného nebo zeleného bodu znázorněné, zda instalovaná verze FRILO Programu je aktuální, nebo je k dispozici Release nebo Pach na aktualizaci. Při startu FRILO kontrolního centra přes tuto ikonu lze pak toto odpovídajícím způsobem nainstalovat.

Zaměřovací systémy

 • Při importu více mračen bodů, které patří k sobě, jako jsou třeba určité části naskenovaného projektu, jsou tyto další mračna vždy umístněna dle mračna bodů které bylo importováno jako první. Pokud importujete první mračno bodů a přesunete nebo otočíte jeho polohu, následující mračna bodů se automaticky upraví podle prvního neboť obdrží informaci o posunutí a rotaci prvního mračna bodů. Stačí tedy otočit a/nebo přesunout pouze jedno z mračen bodů a ostatní se automaticky uzpůsobí.
 • Mračna bodů lze nyní také přichytit přímo k bodům ve všech 2D zobrazeních. V důsledku toho se v těchto pohledech již nezobrazuje rámec jednoho nebo více mračen bodů. To znamená, že v obraze nejsou žádné rušivé snímky, zvláště když je zde několik mračen bodů.
 • Dále je nyní nově možné uložit mračno bodů do drátěného modelu svislého řezu nebo do běžného půdorysu jako obrázek.
 • Pro lepší regulaci hustoty mračna bodů byly zavedeny nové úrovně v nastavení zobrazení (F7) pro příslušné mračno bodů. Byly přidány úrovně "velmi nízké" (5 milionů bodů), "velmi vysoké" (250 milionů bodů) a "extrémní" (500 milionů bodů). S těmito novými úrovněmi je snazší nastavit požadovanou hustotu mračna bodů.
 • Pokud je v nastavení zobrazení (F7) v horním pohledu aktivován vodorovný řez, zobrazí se pouze tento vodorovný řez mračna bodů příslušného podlaží, na kterém se právě nacházíte. Viditelnost má vliv pouze v případě, že bylo v zobrazení podlaží vybráno „všechna neaktivní podlaží neviditelná“ nebo „zobrazit všechna neaktivní podlaží šedá“. Pokud je v zobrazení podlaží nastaveno "Zobrazit všechna podlaží normálně", zobrazí se všechny sekce pro mračno bodů příslušných podlaží.
 • Záložka optiky „O“ byla integrována do kmenových dat mračna bodů. Zde lze uložit libovolnou barvu pro příslušné mračno bodů. Spolu s novým nastavením zobrazení (F7) „Zobrazení mračna bodů“ se mračno obarví nastavenou barvou. K dispozici je rozbalovací nabídka se třemi nastaveními. Při "původním" nastavení se mračno bodů zobrazí v původních barvách. Při nastavení "mix" se původní barva smíchá s barvou nastavenou v mračnu bodů. Nastavení "pouze optická barva" způsobí, že se zobrazí pouze zvolená barva mračna bodů.
 • Export zaměřovacích bodů je rozšířen o nové dialogové okno. V tomto dialogu můžete ovlivnit pozici dat při exportu. Pokud byl objekt během importu otočen, je tento faktor vypočítán znovu. To znamená, že pokud byly měřicí body importovány s "Řídicí čárou otočenou horizontálně", export bude také exportován s "Řídící čárou otočenou horizontálně". Tento proces zajišťuje, že data otočená během importu se bez problémů vejdou zpět do původních dat a při vytyčování na místě nenastanou žádné problémy.
 • Kromě nového exportního dialogu pro měření bodů bylo zavedeno, že body lze třídit, např. podle Označení stejné „ABC“ nebo Označení rozdílné než „ABC“. Další možností dialogu je, že body se stejným názvem lze zobrazit a očíslovat pomocí funkce "Počítat měřicí body". Tím se zabrání záměně při pozdějším vytyčování na staveništi s ohledem na stejné názvy bodů, protože každý bod má jedinečné označení.