Novinky V23.3 Build 11400

Všeobecně

 • K výměně Informací o kolizích, úkolech nebo poznámkách přes BCF- formát (verze 3.0) je přidáno přímé napojení na BIMcollab Cloud.
  BIMcollab je uživatelsky přívětivá platforma pro Pracovní organizaci, která umožňuje komunikaci mezi různými firmami s rozličnými softwarovými řešeními (např. ArchiCAD, Revit, Autocad, Tekla apod.) včetně spolehlivého sledování historie. (www.bimcollab.com/en/products/bcf-managers/)
  Pro vyzkoušení rozsáhlých možností a výhod můžete využít bezplatnou verzi BIMcollab Cloud-Konto. (www.bimcollab.com/en/plans/start-for-free/)
  Po registraci můžete vytvářet projekty a přidávat členy týmu, kteří budou mít různá oprávnění a role. Pozvání do projektů probíhá pomocí odkazů v emailu.
  V programu SEMA je možné v „Extra / Kontrolní centrum“ zapnout synchronizaci s BIMcollab (www.join.bimcollab.com) a provázat tak projekt v BIMcollab se SEMA projektem. Poté budou veškerá data automaticky synchronizována s BIMcollab. Pokud se synchronizovat nebudou, objeví se v ikoně doplňkový červený puntík jako upozornění.
  Po propojení lze doplňovat nové informace jako třeba uživatelské poznámky – s nebo bez propojení na prvky.
  Tyto informace mají na rozdíl od stávajících informacích o uživateli vlastnosti jako např. Typ, Pracovník, Priorita, Status, které jsou pro každého účastníka v BIMcollab Projektu pevně nastavené a musí být vždy definovány.
  K doplněným informacím lze přidávat komentáře a poté je i upravovat. Aby byl komentář přehlednější, je možné mu kliknutím pravým tlačítkem do kolonky 3D připojit k tomu vytvořený odpovídající 3D náhled.
  Při synchronizaci se tato informace zobrazí všem zúčastněným spolupracovníkům a budou na ni moci reagovat.
  Pomocí nastavení barevného rozlišení podle Statusu a Splatnosti je možné nastavit filtry zlepšující přehlednost projektu.
  Díky této možnosti komunikace mezi různými společnostmi lze rychle a srozumitelně spolupracovat bez nutnosti exportovat…importovat… a vytvářet různé verze jednoho projektu.

Instalace

 • SEMA touto verzí přechází na nejnovější formát instalace MSIX vytvořený společností Microsoft. Tímto formátem bude správa programů pod Windows značně usnadněna. MSIX data nabízejí kromě tradiční instalace mnoho výhod, jako bezpečnost, jednodušší instalování/odinstalování a v neposlední řadě automatické Updaty. Díky tomu se čas na instalaci značně snížil.

Tisk

 • Při tvorbě a úpravě plánů lze nyní využívat klávesové zkratky. Jsou nastaveny následující zkratky:
 • Ctrl+Alt+N – Založit nový poziční rámec
 • Ctrl+Alt+C – kopírovat poziční rámec
 • Ctrl+Delete – Smazat poziční rámec
 • Ctrl+Alt+E – Vlastnosti pozičního rámce
 • Ctrl+Alt+šipka nahoru/dolu – přepínání mezi pozičními rámci
 • Zkratky fungují ve chvíli, kdy je uživatel přepnutý do tiskového náhledu.
 • Přibyla nová funkce “Kopírovat poziční rámec”. Umožňuje kopírovat označený poziční rámec pomocí klávesové zkratky nebo přes správu plánu. Do zkopírovaného rámce se přenese obsah, velikost a nastavení z rámce výchozího.
 • Počet pozic v číslech plánů lze upravit. Funkce je připravena ve Správě výkresů pod záložkou plánů v odkazu Možnosti. Je možné nastavit variabilní číslo od 1 až do 8-ciferného čísla.
 • Kódové označení plánu potřebné k přiřazení plánu k SEMA projektu zobrazující se při export do PDF v hranatých závorkách už nebude viditelné. Bude pouze zapsané v kódu PDF souboru. Provázání na SEMA projekt bude tedy stále fungovat ale nebude se vypisovat do jména plánu.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • MCAD opracování typ 250 může nyní být přiřazeno a opracováno i na stranu 1.
 • U mnohonásobné kopie CAD objektů si nyní program zapamatuje naposledy zadané množství kopií, to zůstává zachováno dokud se program nezavře.

Krov

 • Doby přepočtu nepřímo ovlivněných částí dřevěných, ocelových a schodišťových prvků při úpravě 3D objektů byli výrazně zrychleny. To se projeví zejména ve velkých projektech lepším výkonem a použitelností.
 • Přepočet prvků na pozadí s větším množstvím vrtání byl značně vylepšen.

Stěny, Stropy

 • Pokud se změní skladba vrstev stropu, zachovají se všechny odpovídající přesahy vrstev.

Dřevo stěn, stropů

 • U Stěn, Střešních i Stropních elementů je teď možné nastavit v odsazeném pohledu podkreslení jednotlivých vrstev jinými vrstvami. Nové menu naleznete v Nastavení stěny pod záložkou „Vrstvy a dělení“ v řádku Zobrazení. V tomto menu si lze pro každou vrstvu nastavit vrstvu jinou, která se pod ní podkreslí. Na výběr je vždy vrstva dřeva V0 a všechny vrstvy nad i pod. Vrstvě podkresu lze nezávisle na originálním náhledu změnit barvu/přidat šrafuru, pro lepší přehlednost výkresu. Aby se dané vrstvy podkresu zobrazovaly, je zapotřebí mít v nastavení zobrazení F7 zapnutou možnost „Vícenásobné odskočené zobrazení prvků“. Díky této novince je možné daleko snadněji zobrazit přesahy vrstev nebo spoje desek.

Plechy

 • V Editoru plechů lze nově zadávat profil pomocí kurzoru myši. Proto byla přidána nová ikona v +. Touto ikonou se aktivuje mód zadávání myší. Pokud není předtím vytvořen žádný profil rovnou se ikona myši uchytí do počátku a můžete začít kreslit. Vždy se začíná udáním sklonu. Ten se fixuje vždy po 5°. Poté následuje zadání délky, to se opět fixuje po 5mm. Po potvrzení obou hodnot se linie nakreslí a je možné pokračovat hned další linií. Tento proces lze opakovat, dokud nebude profil hotový. Poté se tlačítkem “Konec” profil uzavře. V pravém spodním rohu je ikona “krok zpět”, která naposledy nakreslenou linii smaže. Myší lze nakreslit I ohyb. Při zadání úhlu zpět po linii se automaticky vytvoří přehyb a lze si poté vybrat levou nebo pravou stranu a zadat délku. Pro přesnější zadání úhlu než 5°/mm je zapotřebí poté označit danou linii a přepsat hodnotu vlevo dole v příslušné kolonce.

FHP Automatika

 • U dřevěných prvků přibyl v záložce MC nová možnost „Fixní odstup“. MCAD bude tímto na prvku rozmístěn s fixním odstupem. S možností automatika bude spočteno maximální množství prvků, které se na dřevěný prvek s daným odstupem vejdou. Při zadání “Počet” je možné zadat přesný počet prvků, které se s daným odstupem rozmístí.
 • Střílecí linie, které mají nastavený delší odstup střílení, než je sama linie budou automaticky tvořit střílení ve 2 místech.
 • U Maker a Elektro-kombinací je možné vypnout vyobrazení do Vrstvy dřeva V0. Tato nová možnost je v záložce nastavení vrstev. Je nyní možné rozhodnout, zda se má jejich vyobrazení propisovat do Vrstvy dřeva jako doposud (jako v Nastavení zobrazení F7) nebo se nepropisovat. To může zlepšit přehlednost u panelů s velkým množstvím Maker a Elektro-kombinací.

Schody

 • Nově je umožněno vytvářet montážní tolerance na spojení stupňů a schodnice. Ve stupni v záložce spojení se schodnicí lze vytvořit zafrézování do stupně, které umožní stupně “naklopit”. Pokud bude ve schodnici zářez pro stupeň může potom toto zafrézování usnadnit montáž.
 • Tyčky (šprušle) se nyní automaticky ořezávají podle oblouku (tvaru) protilehlých prvků.

Statika

 • Nový Export-Statika umožňuje celý projekt exportovat na FRILO BIM-Connector od firmy Friedrich und Lochner k výpočtu ztužení stěny. Základy pro statický výpočet jsou převzaty ze SEMA modelu.
 • V zobrazení projektu lze nastavit Statické vlastnosti materiálu a umístění stavby a tomu potom přiřadit zatížení sněhem a větrem.
 • Použité statické materiály, které lze u dřevěných prvků definovat pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši v záložce výpisu materiálu, se načtou automaticky po instalaci FRILO, a jsou tak vždy kompatibilní a aktuální.
 • Exportní okno se dá vyvolat přes “Extra”, “Statika-Export FRILO BIM CONNECTOR (FBC) a poté lze exportovat celou budovu, jednotlivá podlaží nebo pouze označené prvky.
 • Pomocí funkce “Budova/zatížení“ se otevře menu, kde lze nadefinovat umístění domu, stálé zatížení a specifikovatsněhové a povětrnostní zóny.
 • Dále si lze v exportovaném modelu vyfiltrovat nepotřebné části pomocí nastavení exportu a toto nastavení poté uložit.
 • Poté už stačí jen zmáčknout “start” a model se vyexportuje a pokud je na počítači nainstalované FRILO BIM CONNECTOR (FBC) rovnou se v něm model otevře.
 • Ve FRILO BIM CONNECTOR FBC (www.frilo.eu/wp-content/uploads/EN/Manuals/fl_fbc_eng.pdf) se z fyzického modelu vytvoří výpočtový model se všemi relevantními prvky a spojeními. Tím se zajistí správnost přenosu zatížení konstrukcí.
 • Pomocí FRILO Programm Gebäudemodell (GEO) (www.frilo.eu/wp-content/uploads/EN/Manuals/geo_eng.pdf) lze počítat zatížení větrem, náklonem nebo zemětřesením a z toho vyvodit vyztužení dřevěné konstrukce. Automatické vypočtení zatížení větrem lze spočítat na základě geodat dodaných ze SEMA softwaru, v závislosti na geometrii konstrukce a poté předat do FBC.
 • Export na FRILO Programm Holztafelwand (HTW+) umožňuje výpočet panelů podle Eurokódu 5 a příslušných národních dodatků. Každá opláštěná strana panelu má v SEMA přiřazen materiál se statickými vlastnostmi. K připevnění jednotlivých vrstev může být počítán spojovací materiál a odstupy připevnění. U kotvení konců panelů program podporuje dimenzování dvoudílných panelových kotev Würth.
 • Výstupní kontroly umožňují podrobné výstupy výsledků, nebo zjednodušené komprimované výsledky.

Standartní data

 • Nyní lze vkládat do projektu prvky přímo ze SEMA základních standartních dat.
 • Ve správci standartních dat lze nyní nastavit systémovou složku. Tato složka by měla obsahovat všechna důležitá data pro automatismy. Např. Automatické kótování, automatické rohové spojení, automatizaci stěn, nebo nesting. ZDE je odkaz na všechna data která, by v systémové složce měla být obsažena. Takováto složka bude v pořadači standartních dat označena ozubeným kolečkem. Tato složka je pevně nastavená pro všechny automatizované procesy čerpající ze standartních dat. Tímto se eliminuje možnost generování automatizace ze špatné složky. Po instalaci SEMA je poslední složka vždy zvolena jako systémová! V případě potřeby je nutné toto změnit.
 • V pořadači základních dat jsou nyní všechny nainstalované složky zobrazeny v kolonce vlevo. To nabízí lepší přehlednost dat a zjednodušuje přepínaní mezi nimi.
 • Složka s uzamčeným zapisováním je označená symbolem zámku. Po dvojkliknutí na danou složku se otevře její nastavení.
 • Pokud je ve stejnou chvíli spuštěno vícero standartních dat, budou ve výběru rozdělena a označena, aby bylo vidět, ve které je co obsaženo.
 • Při ukládání maker, například CAD nebo MCAD se zobrazí výběr složky do, které chcete makro uložit. To umožní okamžitě vidět, které složky jsou uzamčené pro zápis. Při ukládání maker se data uloží pouze do složky standartních dat, která nejsou uzamčená pro zápis.
 • Při ukládání střešních ploch z projektu se dříve program dotazoval, zda má být profil uložen do současného projektu, nebo globálně do standartních dat. To se už stávat nebude, jelikož uložení do projektu je nahrazeno modrou složkou standartních dat, která je uložena pouze u daného projektu a pokud vybereme jinou složku standartních dat, bude automaticky uložen globálně.

Zaměřovací sytémy

 • Data z přístrojů Hilty (Hilty .txt/ hilti .csv) lze nyní importovat pouze s Definicí souřadnic X,Y,Z.
 • Při importu zaměřených bodů je nyní možné zobrazit 3D náhled. Tím bude ve 3D zobrazen viditelný i nulový bod. Krom toho si lze zobrazit v náhledu popis bodů a jejich souřadnice. Zobrazení a popis bodů je možný pouze u formátů .txt a .csv. Pomocí těchto novinek se má usnadnit kontrola zaměřených bodů a zda jsou umístněné do svých pozic.

Manažer nakládky

 • Plánování nakládky nyní začíná automaticky od nejvrchnějšího prvku v tabulce. To znamená, že po vložení prvního prvku se tento příkaz automaticky znovu obnoví a u kurzoru se objeví další panel a etn lze hned umístit do daného prostoru.
 • Prvky nakládky můžou mít přes nastavení zobrazení (F7) zapnutý volný popis prvku. Zároveň lze nyní u zobrazení hmotnosti zapnout jednotky.