Novinky V23.4 Build 11600

Obecné

 • Pod „Pohled“ „nastavení barev“ lze v záložce “Plocha kreslení” v kolonce “výplň“ změnit barvu plochy pro kreslení. Tato změna se projeví jak ve 2D tak ve 3D. Kromě toho je také možné vybrat nové barevné schéma „Šedá“. Celkově je vzhled záložek modernizován.
 • Při vyhledávání pomocí scriptů budou opět správně zohledněny zneviditelněné elementy.
 • Výběr a funkce u prvků, které se spouští pravým tlačítkem myši, jsou od základu vylepšeny. Pokud je pravým tlačítkem vybraná CAD nebo MCAD skupina, je nově umožněno vybírat a upravovat nejen celé skupiny ale i jednotlivé části, které jsou v okruhu kurzoru. Takže je tím možné CAD a MCAD skupiny upravovat bez nutnosti rozbíjení dané skupiny. Po kliknutí pravým tlačítkem myši je možné ikonou skupiny rozdělit a poté upravovat jednotlivé části této skupiny. Opakováním kliknutí pravým tlačítkem, lze stejnou ikonou skupinu zase uzamknout. Program si bude pamatovat, které prvky k dané skupině patří a automaticky je k sobě zase přiřadí. Stejně tak bude možné jednotlivé prvky uchytit podržením klávesy Ctrl a najetím na objekt. Kromě CAD a MCAD skupin lze takto rozdělit a následně zase spojit I 3CAD skupiny. Pro zjednodušení práce s připojenými IFC objekty, se nebudou nadále importovat jako jedna skupina, ale jako jednotlivé 3D objekty. Je tedy možné jednotlivé objekty propojení zneviditelňovat. Pro zobrazení dat jednotlivých prvků byla zpřístupněna možnost “změnit” pro jednotlivé prvky IFC propojení. Samozřejmě bude možné tyto objekty spojovat dohromady. Pro ulehčení práce je nyní možné projíždět seznamem pomocí kolečka myši.
 • Ve výkresech je nově možné měnit pozici a velikost detailního zobrazení. Proto je od teď možné detailní zobrazení označit. Poté ho lze upravit stejně jako poziční rámec. Poté si Detailní zobrazení zapamatuje svojí novou velikost a pozici. Bude možné ho umístit i mimo svůj poziční rámec. Přes symbol kotvy poté vybrat k jakému pozičnímu rámci náleží. Rámeček Detailního zobrazení bude také možné upravit. To lze udělat v nastavení pozičního rámce. Pokud se v plánu aktivuje možnost Uspořádat poziční rámce, budou všechny úpravy detailního zobrazení vráceny.
 • Nyní je možné ukládat upravené “standartní plány”. Pokaždé, když si otevřete plány a něco ve “standartním plánu” upravíte, Objeví se při zavření dotazovací okno, jestli se tento plán má uložit. Poté bude jedno jak se tento plán zavře. Jestli to bude přes zavření Tiskového náhledu, uzavřením záložky, nebo ukončením SEMA. Pokud v dotazovém okně potvrdíte “ANO” otevře se poté upravené rozvržení a budete moci osadit požadovaná data. Pokud zmáčknete “NE” nebudou změny uloženy a po zavření zmizí. Proto vzniklo i nové tlačítko vedle Rozvržení pro tisk, kterým bude možné plány přímo vyvolat.

Půdorys, CAD, Kóty, MCAD

 • Kóty a Body kótování lze nyní přikotvit k objektu. Tímto se budou automaticky přizpůsobovat změnám daného objektu. Pro připojení linie k prvku musí být při kreslení aktivovaná nová možnost “Asociativní kótování” (Alt+1) ve spodní liště programu. Poté je zapotřebí označit začátek a konec prvku. Pokud by se následně změnil rozměr nebo umístění objektu, přizpůsobí se kótovací čára automaticky. Stejně tak je možné označit 2 různé prvky na začátku a konci, a okótovat jejich vzdálenost. Stejný princip funguje I u bodu kótování. Při aktivaci nové funkce je zapotřebí označit vztažený prvek. Body poté budou reagovat na změny rozměrů nebo pozice. Pokud se smaže prvek na který byl bod vztažen, smaže se s ním i daná kóta.
 • Automatické kóty v oblasti se budou nyní také automaticky měnit s prvky. K těm patří: Náhled na stěnu, Půdorys stěn, Kótování střešních a stropních elementů, stejně jako kótování stropů. Pokud se například posune okno v půdoryse, automaticky se upraví kótování v půdoryse i ve stěnovém náhledu. Stejně tak při změně šířky dřevěných prvků, oken, maker, nebo šířky stěny se budou příslušné kóty aktualizovat. Samozřejmě bude tato funkce implementována i pro manuální použití a do řezů. I zde kóty reagují na změny. Tímto se značně usnadňuje práce s dodatečnými úpravami kótování.

Vytvoření střechy

 • Přes tlačítko „Označit Detaily objektu” lze nyní upravovat hrany střešních vrstev v řezech i ve 3D. Po označení je lze měnit a délkově upravovat pomocí „Pozice“. Vrstvy lze také označovat podržením klávesy Shift v zobrazení řezu.

Krov

 • Díky dalšímu vývoji funkce „Znovu přiřadit“ lze nyní přiřadit dřevěný prvek jako třeba 3CAD dřevo do jiného systému jakonapř. Ke Stropu, Stěně , Konstrukční rovině, Střešnímu nebo Stropnímu elementu i ve chvíli kdy není k tomuto systému kresleno paralelně. V případě, že se prvek nepovede k sytému přiřadit nebo bude potřeba zkontrolovat opracování, vyskočí automaticky upozornění.

Tesařské kótování

 • Tesařské kótování prvků je nově ještě více optimalizováno pro tisk. Tyto vylepšení se ve velkém vážou především na konstrukce z odborných škol, které dělají komplexní konstrukční výkresy z prvků malého průřezu. Pro optimální okótování prvků na plánu, jsou upraveny odstupy jednotlivých hodnot. Dále jsou vylepšeny i pozice a velikosti kót v závislosti na prvku. V nastavení zobrazení (F7) lze nyní pod “ samostatný element/tesařské kótování” nebo přes lištu ikon CNC nastavit barevnou výplň jednotlivých stran, což pomáhá přehlednosti u složitých výkresů.

Stěna/strop

 • Pokud jsou ve stěně různé elektro kombinace nad sebou, jsou nyní jejich CAD symboly v půdoryse posunuty tak aby se nepřekrývali. Kromě toho se popisy kombinace z F7 zobrazují naproti kombinaci. Tím je zajištěno že popisek a symbol se nepřekrývají.

Opláštění stěn a stropů

 • Deskové materiály ve stěnách a střešních/stropních elementech lze od teď kopírovat z jedné vrstvy do druhé. Dané materiály stačí označit a zkopírovat pomocí Ctrl + C nebo vyjmout pomocí Ctrl + X. Při vkládání do nové vrstvy lze nyní pomocí nové funkce „Bez informace o vrstvě (Alt+2)“ vybrat, že se mají prvky vložit do nové vrstvy. Pokud bude aktivována možnost „Včetně informací o vrstvě (Alt+2)“ budou prvky vždy vložené do originální vrstvy. Toto funguje i při kopírování a opětovném vkládání maker opláštění. Aby z toho mohli profitovat i makra opláštění a opláštění v makrech Plus, je zde přidána možnost je měnit v závislosti na vrstvě. Při vkládání vztažných bodů do makra je možné určit vkládanou vrstvu. Samozřejmě zde fungují i parametry jako „závislý na směru otevírání“ nebo „zrcadlit přes osu“. Touto novou funkcí je možné ještě flexibilněji osazovat deskový materiál a zredukovat objem standartních dat.
 • Výškové odsazení stěny lze nyní nadefinovat přímo do formy stěny v první záložce.
 • Tím tedy stěny, které jsou vždy kresleny s výškovým odskokem není potřeba pokaždé manuálně nastavovat ale lze to uložit přímo do standartních dat.

Plech

 • V Editoru profilu přibyla možnost změny strany vytváření. Je tedy možné plechy měnit nebo dotvářet na obou stranách hranového profilu. K tomu v editoru přibylo nové tlačítko. Když se toto tlačítko aktivuje přehodí to stranu vytváření. To funguje i při zadávání myší. Tuto možnost lze spustit přes zkratku Ctrl + W. Toto tlačítko je zabudováno v pravé části editoru vedle zrcadlení. Je označeno dvěma body propojenými linií. Při změně stran bude zdůrazněno, že by se měl zkontrolován bod vložení.

Schody

 • S touto verzí přibyl nový typ zakončení pro spodní hranu podstupňě. „Podstupnice zapuštěná v zadní části stupně“. Spodní falc podstupňě je tak blíže k čelu podstupně.

Výstup na CNC

 • U Hundegger BVX-Exportu se otvory pro čepy pomocí exportovat exportují jako Opracování zcela skrz „Ano“. Tím pádem mohou CNC stroje, které tuto možnost podporují, toto opracování vytvářet z obou stran. Takže i s kratšími frézami bude možné zafrézování opracovat bez nutnosti dodatečného otáčení elementu.

IFC Import/Export

 • U IFC Exportu, lze on nynějška exportovat design oken a dveří včetně 3D popisu. V nastaveních exportu je možné upřesnit, zda se mají exportovat s designem nebo s 3D popisem. I varianta s 3D geometrií stále zůstává. Dále je možné zahrnout do exportu elektro kombinace včetně všech 3D-popisů.
 • Menu importu IFC formátu je rozšířeno o další možnosti. Všechny možnosti nastavení importu teď naleznete pod tlačítkem “Možnosti”. Nově jsou tyto možnosti Tloušťka stropu, Geometrie stěny a Ořezání na střechu a strop. U Tloušťky stropu lze nastavit, zda importovaná šířka stropu je pouze dřevěná konstrukce nebo konstrukce včetně vrstev. U geometrie stěny, zda má být převzata výška stěny z IFC souboru nebo výška stěny ve standartních datech. Také lze nastavit automatické ořezání stěny na strop nebo střechu. I tuto možnost lze zapnout nebo vypnout, nebo převzít informaci ze standartních dat stěny.
 • V první záložce Stěny lze nastavit, že se forma stěny automaticky ořezává na spodní hranu stropu. (U XML a IFC importu, lze tedy automaticky ořezat stěnu pokud, to nebylo úplně předdefinováno.)

Manažer nakládky

 • Ve verzi 23.4 přibude Kontrola prostoru nakládky, která bude hlídat maximální hmotnost nákladu a přesahující elementy. Je možná každému prostoru nakládky nastavit maximální hmotnost nákladu, pokud si aktivujete kontrolu hmotnosti. Pokud tam není nastavená žádná hodnota, bude kontrola neaktivní. Elementy a Odstupové prvky, které nemají definovanou žádnou hmotnost, budou označeny žlutým trojúhelníkem a tlustým nápisem „hmotnost“.
  Při projíždění seznamu prostorů nakládky bude u každého prostoru zobrazena maximální nosnost, která ještě zbývá. Pokud by odstupové prvky nebo jednotlivé prvky měli již tuto hranici přesáhnout, objeví se u nich žlutý trojúhelník. Tímto bude mít uživatel možnost místo toho vložit prvek, který dané kritérium splňuje a maximálně tak využít volný prostor. Pokud by bylo naloženo přes limit, ukáže se v seznamu nakládkových prostor žlutý trojúhelník upozorňující na přesažení hlídaného parametru. Navíc se u nakládkového prostoru objeví informace o přesažení maximální hmotnosti a hodnota o kolik kilogramů je hodnota překročena.
 • Prvky nakládky a Odstupové prvky které přesahují mimo prostor nakládky budou v seznamu nakládky daného prostoru označeny žlutým trojúhelníkem. Samotné prvky budou v náhledu na prostor označeny. Bude tedy na první pohled vidět, který prvek přesahuje.
 • S verzí 23.4 je navíc možné přikotvit k prostoru nakládky různé 3D objekty. Abychom to umožnili, přidali jsme záložce nakládka ve standartních datech novou podskupinu “3D”, ve které jsou 4 příklady využití. První 2 slouží ke znázornění 3D vozidel a zbylé dvě pro nakládací plošinu a přívěs. Aby bylo možné je zneviditelnit přibily v nastavení zobrazení Pod “Nakládka” -> “Nakládkový prostor” nové možnosti “3D-vozidlo” a “3D-nakládací plošina/přívěs”. Lze také nastavit viditelnost pro jednotlivé pohledy nebo všechny pohledy najednou.

Zaměřovací systémy

 • S touto novou verzí jsou nově konvertovaná data SPW(x) s menší velikostí v porovnání s předchozími SEMA verzemi. Dejte prosím pozor, že data importovaná ve verzi 23.4 nebo vyšší nebude možné otevřít ve starších verzích 23.3 nebo nižších.