VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré obchodní vztahy společnosti SEMA, (dále jako „dodavatel“) a jejími zákazníky do budoucna. Znění jednotlivých ustanovení lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

2. Cena

V ceně jsou započítány náklady na odeslání a dopravní pojišťění, připočtena je i daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Při zahraničním obchodě cena mimo výše uvedené obsahuje cla a ostatní příslušné daně.

3. Dodací termín, zpracování a dodávka

Dodací lhůty jsou pro dodavatele jsou závazné pouze v případě, že jím byly písemně potvrzeny. Vyjma posledně jmenovaného případu zákazník nemá právo při překročení dodací lhůty dodavatelem vznášet proti němu jakékoliv nároky.

Zákazník je povinen odebrat zboží v rámci sjednané dodací lhůty, nebo v přiměřeném časovém období. Pokud je zákazník s odebráním zboží v prodlení, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklých nákladů tímto vzniklých (např. hotové výdaje, dopravné, skladné, opotřebení a ztrátu hodnoty). 

V případě vyšší moci je dodavatel oprávněn dodávky a plnění po dobu trvání této překážky pozastavit, nebo od smlouvy částečně, nebo v celém rozsahu odstoupit.

Za vyšší moc platí zejména stávky, výluky a ostatní nepředvídatelné události. Po odpadnutí vyšší moci se dodavatel zavazuje po jednání se zákazníkem dodat zboží v náhradním termínu. Pokud k takové dohodě nedojde, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy. 

Dodavatel si vyhrazuje právo rozdělit smluvenou dodávku do dílčích dodávek a tak poskytnout částečné plnění. Účtována pak bude cena za dílčí dodávku.

4. Přechod rizik, odpovědnost

Odpovědnost za zboží přechází na zákazníka, jakmile zboží opustí sídlo dodavatele, resp. dodavatel vydá zboží nebo poskytne plnění. Při vrácení zboží nese zákazník riziko za možné náklady s tím spojené.

Zákazník ručí dodavateli za převzaté zboží až do úplného zaplacení. Do této doby má dodavatel právo požadovat po zákazníkovi náhradu za vzniklé poškození, opotřebení či ztrátu hodnoty převzatého zboží.

5. Platba

Naše faktury jsou splatné po přijetí do účetnictví, a to bez odpočtů. Jiná splatnost se musí  sjednat písemně. Při nezaplacení při splatnosti je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši platné diskontní sazby zvýšené o 5 procentních bodů.

6. Záruka

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci do 7 dnů a u skrytých závad do 6 měsíců po obdržení zboží, a to písemně. V případě včasné reklamace je dodavatel povinen zboží dodatečně opravit nebo dodat zboží náhradní. Toto se nevztahuje na vady, které se vyskytnou při nedodržení pokynů obsažených v návodu výrobce k řádnému upotřebení zboží. 

Při uplatnění reklamace musí zákazník popsat jednoznačně vady zboží, zaslat originální nosič dat a další relevantní informace spolu s dotčeným zbožím dodavateli, přičemž dodavatel nese dopravní náklady s tím spojené. Pro zboží, které pochází od subdodavatele, se záruka omezuje na poskytnutí záručních podmínek výrobce. 

Dodavatel nepřebírá žádné záruky za software, zejm. že pracuje bezchybně, že pomocí obsažených funkcí je možno docílit všech zákazníkem zvolených kombinací a že odpovídá požadavkům zákazníka. Při softwarových chybách, které užívání softwaru podle smlouvy více než nepatrně omezují, je dodavatel povinen chybu odstranit, a to instalací jiné verze softwaru, pokynem k odstranění chyby či zabráněním účinkům chyby, to vše za předpokladu, že takovou chybu je schopen odstranit.

Za software, který nebyl dodán dodavatelem, nebo byl dodán zákazníkem či třetí stranou, nepřebírá dodavatel žádné záruky. Zákazník má povinnost poskytnout dodavateli podle jeho uvážení potřebný čas pro odstranění vad. V opačném případě je dodavatel zproštěn jakékoli povinnosti vyplývající z odpovědnosti za zboží.

Pokud nebude po opravě a nebo po dodávce náhradních dílů vada dodavatelem odstraněna, má zákazník právo žádat snížení kupní ceny. Ostatní nároky jsou vyloučeny.

7. Odpovědnost

Pokud v obchodních podmínkách není stanoveno jinak, je jakákoliv odpovědnost dodavatele včetně odpovědnosti za škody nebo bezprostřední újmu vyloučena, pokud není způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí.

8. Vedlejší ujednání

Všechny dohody a úmluvy, také telefonické, telegrafické a dálnopisné úmluvy, které jsou v rozporu s jedním či několika ustanoveními platných Všeobecných obchodních podmínek nebo které z těchto vychází či je překračují zvláště týkající se platebních podmínek, musí být výslovně a písemně schváleny dodavatelem. Toto platí zejména pro všechny ústní dohody. Výše uvedené dále platí také pro změny Všeobecných obchodních podmínek a vyloučení jejich použití. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele mají v pochybnostech přednost před obchodními podmínkami zákazníka a tyto jsou pro dodavatele nezávazné. Jednostranné změny Všeobecných obchodních podmínek zákazníkem jsou nepřípustné a pro dodavatele nezávazné. 

9. Změna programu

Zákazníkem specifikované změna programu je možná pouze po písemné dohodě a na základě písemné specifikace technických požadavků formou dodatku ke smlouvě, který podepíší obě strany. Programové změny vyžádané od zákazníků jsou účtovány samostatně. 

10. Výhradní vlastnictví, převzetí

Vlastnictví ke zboží přechází až úplným zaplacením ceny zboží. Zboží, které se sestává z částí, jejichž výhradním vlastníkem je dodavatel a z částí, jejichž výhradním vlastníkem dodavatel není, a tyto části od sebe nelze oddělit, stává se dodavatel spoluvlastníkem nové věci. Nová věc se pak pokládá za zboží s výhradou vlastnictví.

Zákazník je oprávněn k dalšímu prodeji dodaného zboží vzniklého ze spojení částí zboží podle předchozího odstavce až po úplném uhrazení ceny zboží. U sporů vzniklých na základě uplatnění výhradního vlastnictví nebo jiných dohodnutých sporech nese zákazník riziko za příp. vzniklé soudní spory a náklady těmito vzniklé.

Firma SEMA GmbH si vyhrazuje právo provést neomezené odblokování získané licence(í) teprve po kompletní úhradě.

11. Výhradní právo

SEMA si vyhrazuje právo u pozdně uhrazených nebo případně neuhrazených poplatků za poskytování Péče a servisní podpory tyto služby částečně, nebo úplně zastavit. Toto omezení ale nezbavuje uživatele povinnosti uhradit tyto poplatky.

12. Copyright

Není dovoleno software kopírovat, poskytnout k dispozici třetímu ani  třetímu jakkoli jinak zpřístupnit k dalšímu obchodnímu užití, s výjimkou vytvoření záložní kopie. Za příslušné jednání je odpovědný nabyvatel licence. V takovém případě je dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- EUR, nezávisle na postihu každého takového porušení podle trestního práva. 

13. Vývozní povolení

Zboží dodané dodavatelem podléhá vývozním předpisům Spolkové republiky Německo. Zákazník nese odpovědnost za dodržení vývozních předpisů při dalším zcizení zboží.

14. Soudní místo – místo plnění – platné právo

Soudním místem je sídlo naší společnosti v Německu, Wildpoldsried, tedy Kempten/Allgäu (Spolková republika Německo). Společnost SEMA je však také oprávněná žalovat zákazníka v místě jeho bydliště popř. u soudu dle sídla jeho firmy. Platí právo Spolkové republiky Německo; platnost kupního práva dle úmluvy OSN je vyloučena. Pokud z našeho potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, je naše sídlo zároveň i místem plnění.

15. Ostatní

Pokud je jedno nebo více ustanovení smlouvy včetně přiložených Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo je ho potřebné doplnit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a jsou vyložena resp. změněna nebo doplněna tak, aby byl dosažen účel smlouvy právně dovoleným způsobem.

Download

 

 

 

Licenční dohoda koncového uživatele softwaru (EULA)

Všeobecně

Všechna práva duševního vlastnictví softwaru „SEMA Experience“ náleží SEMA GmbH (dále jen „SEMA") a jejím dodavatelům. Sema Vám dovoluje pouze v rámci těchto smluvních ujednání software kopírovat, stahovat, instalovat a používat. Program může a smí být používán pouze s klíčem na ochranu programu. Se specifickými požadavky na používání produktů Sema se můžete seznámit v popisu výrobku (např. v balení, dokumentace zasílané spolu s dodávkou).

Následně jsou uvedeny Smluvní podmínky pro používání softwaru/hardwaru firmy SEMA Vámi jako koncovým uživatelem (dále jen Vlastník licence). Instalací softwaru na Váš počítač prohlašujete, že jste s těmito Smluvními podmínkami srozuměni. Přečtěte si proto následující text důkladně a celý. Pokud nesouhlasíte se Smluvními podmínkami, nesmíte nainstalovat tento software.

1. Definice

„Software“ zahrnuje (I) Programové soubory a další elektronické informace od SEMA a třetích stran, (II) související písemné dokumenty (příručka) a (III) veškeré modifikované verze a kopie, které jsou Semou připraveny ve formě upgradů, aktualizací, oprav a doplňků, pokud tyto nejsou regulovány na základě jakékoli jiné smlouvy.

Software a veškeré autorizované kopie tohoto softwaru, které pořídíte, jsou majetkem SEMA a jejích dodavatelů. Struktura, uspořádání a kód softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti SEMA a jejích dodavatelů. Software je chráněn zákonem, zvláště autorskými právy Spolkové republiky Německo a dalších států a mezinárodními smlouvami.

2. Poskytnutí licence

SEMA Vám uděluje nevýhradní licenci k používání softwaru v souladu s podmínkami a omezeními této smlouvy. Nesmíte software pronajímat, zapůjčovat, nebo sublicencovat.

Software může být v jeden čas využíván s použitím klíče pouze na jednom počítači (s výjimkou serverového klíče se stanoveným počtem klientských licencí).

Učitelé a studenti ze vzdělávacích zařízení mohou získat software se speciální licencí pro vzdělávací účely; tento software nesmí být použit pro komerční účely. Software se speciálním licencováním pro vzdělávací zařízení může být instalován na server a libovolné počítače v rámci vzdělávacího zařízení, rovněž může být jednou nainstalován u každého učitele i studenta vzdělávacího zařízení na počítač u něj doma a může být využit pro zpracování učebních úloh souvisejících se vzděláváním. Poskytnutí speciální licence pro učitele a studenty vzdělávacího zařízení a počet povolených instalací je zaznamenán na médiu (CD/DVD) a / nebo faktuře doplněné k této EULA. Prosím, uschovejte tato média a dokumeny jako doklad o platnosti licence.

Využití softwaru poskytnutého v síti (s výjimkou speciální serverové licence) je nepřípustné za předpokladu, že je umožneno současné vícenásobné použití programu v jednom čase.

Jste oprávněni vytvořit jednu záložní kopii softwaru, která nesmí být použita k jiným než archivačním účelům.

Pokud není v tomto dokumentu výslovně uvedeno, tak tato dohoda neuděluje žádná práva k užívání softwaru. Veškerá výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena SEMA a jejím dodavatelům.

3. Aktivování softwaru

SEMA používá pro kontrolu licencí, na ochranu proti neoprávněnému kopírování, povinnou aktivaci softwaru a licencování pomocí klíče. Pokud nesouhlasíte s těmito licenčními podmínkami, nelze software používat.

4. Podpora, upgrade a aktualizace po registraci produktu

Podpora je poskytována pouze pro aktuální verzi a jeden rok po vydání nové verze na předchozí verzi. SEMA může rozsah podpory (Hotline, fóra na webových stránkách, atd.), upgradů a aktualizací kdykoliv změnit, pro speciální a vícenásobné licence nastavit zvlástní pravidla a to částečně nebo zcela. U softwaru se speciálním licencováním pro vzdělávací zařízení může být podpora upravena zvlášť, například stanovením počtu osob pro poskytování podpory.

Pokud zadáte adresu mimo EU, mohou být data doručena také třetím osobám v zemích, které nezajišťují adekvátní úroveň ochrany dat srovnatelnou s EU.

5. Licenční modul (Klíč)

SEMA využívá pro kontrolu licence, u mnohých produktů, hardwarové zařízení připojené například přes USB konektor počítače (v tomto případě Klíč). Klíč trvale ukládá informace o licenci a reguluje přístup k softwaru. Je-li Klíč požadován k užívání softwaru, tak musí být Klíč fyzicky připojen přes uživatelské rozhraní k počítači.

Pro aktivaci upgradů nebo aktualizací softwaru je nutné spojení počítače, ve kterém je připojen Klíč, se serverem SEMA přes internet. V případě, že je produkt dodáván s Klíčem, mohly být již licenční informace na klíč převedeny, nebo musí být aktivován rovněž pomocí licenčního serveru SEMA.

Přeinstalování softwaru - na stejný nebo jiný počítač – je povoleno pouze v případě, že již nainstalovaný software nelze použít (např. po odinstalování).

6. Poškození a ztráta klíče

V případě poruchy nebo poškození Klíče prověří SEMA nebo jí pověřená třetí osoba tento Klíč a v případě oprávněného nároku za poplatek za zpracování nahradí Klíč a na něm obsažené licence za předpokladu, že se jedná o licence SEMA. Další nároky vůči SEMA jsou vyloučeny.

SEMA nepřebírá žádnou odpovědnost nebo povinost pokud Klíč ztratíte, je Vám odcizen, nebo je jinak pohřešován. SEMA si vyhrazuje právo po oznámení ztráty registrovaným uživatelem zablokovat licence uložené na Klíči. Náhrada licencí obsažených na Klíči není možná.

7. Změny v softwaru

Změny softwaru jsou povoleny pouze do té míry, do jaké to dovoluje software v jeho zamýšleném použití. Nesmíte software dekompilovat, rozebírat, provádět zpětnou analýzu nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód, pokud to není zákonem povoleno. Dále nesmíte měnit binární kód softwaru, žádným způsobem obcházet aktivační funkce nebo použití licenčního modulu (Klíče).

8. Rozklad

Software obvykle obsahuje řadu různých souborů, které v sestavě zajišťují plnou funkčnost tohoto softwaru. Tento software může být použit pouze jako produkt. Přitom není nutné, aby jste používali všechny komponenty softwaru nebo je instalovali. Nesmíte nově sestavovat komponenty softwaru a z nich vytvořit modifikovanou verzi, nebo vyvíjet nový produkt. Měnit skladbu softwaru pro distribuci, předávání nebo prodej dalším osobám není dovoleno.

Klíč nesmíte prodávat odděleně jako licenci; právo na užívání setrvává vždy u softwaru, zvláště u originálního datového nosiče (např. DVD).

9. Převod práv

Veškerá Vaše práva k užívání softwaru můžete převést na další osobu za předpokladu, že (a) Vy převedete na tuto osobu (i) tuto smlouvu a (ii) software nebo hardware, který byl dodán se softwarem v balení, nebo na něm předinstalovaný, včetně všech kopií, upgradů, aktualizací, záloh a dřívějších verzí, na které existuje oprávnění používat upgrady a aktualizace, (b) neponecháte si žádné upgrady, aktualizace, zálohy, ani dřívější verze tohoto softwaru a (c) nabyvatel souhlasí s ustanoveními a dalšími ujednáními této smlouvy, podle kterých jste nabyli platnou softwarovou licenci.

Navrácení produktu na základě chybějícího souhlasu s licenčními podmínkami nebo s aktivací produktu je po převodu práv vyloučeno.

10. Upgrade a aktualizace

Aby bylo možné používat upgrade nebo aktualizace softwaru, musíte disponovat platnou licencí, předchozí nebo nižší verzí softwaru a platnou smlouvou Péče o zákazníka. Předáním této předchozí nebo nižší verze softwaru třetí osobě zanikne oprávnění k používání upgradů a aktualizací softwaru.

Nákup upgradu nebo aktualizace neznamená samo o sobě žádné právo užívat software.

Instalací upgradu nebo aktualizace ztrácíte nárok na podporu na předchozí nebo nižší verze softwaru.

11. Online služby

Pokud používáte online služby od SEMA, mohou být za účelem zlepšování produktů a služeb, korekce chyb, zajištění služeb pro uživatele programu, přípravy aktualizací softwaru, dynamických obsahů, podpory produktu a komunikace mezi SEMA a uživateli programu, shromažďována jiná než osobní data.

Neosobními údaji mohou být demografické údaje, včetně poštovního směrovacího čísla, tak i další automaticky přenášené informace z Vašeho počítače, Váš hardware, software, platforma, operační systém, informace o prohlížeči, informace o událostech a připojení.

Je možné, že budou evidovány další informace o využívání funkcí, o čase, který vynaložíte na užívání programu, a další údaje, které vykonáváte při přihlášení do nastavení účtu a online profilu, nebo při nákupu. Tyto údaje jsou pro statistické účely a pro zlepšení výrobků. SEMA může shromažďovat tyto technické údaje vztahující se k licenci.

12. Online aktualizace

V programu SEMA je možné aktivovat automatické online aktualizace programu. SEMA intenzivně testuje nové aktualizace, ale neručí za to, že nové aktualizace budou u zákazníků fungovat za každých podmínek na všech různých počítačových systémech. Uživatel sám rozhoduje o tom, jestli má nebo nemá aktualizaci použít. Uživatel výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že nese veškerá rizika s ohledem na dostatečnou kvalitu, výkon, přesnost a související náklady s aktivací online aktualizace. Ústní prohlášení nebo písemné informace poskytované zaměstnanci nebo zástupci SEMA nezakládají nárok na záruční plnění.

13. Práva v případě závady

Je-li software prodán přímo Vám jako koncovému uživateli, zaručuje SEMA, že software v podstatě po obdržení plní funkce popsané v přiložené dokumentaci za předpokladu, že používáte operační systém a počítačový hardware v souladu se stanovenými minimálními požadavky. Mírné odchylky od funkcí popsaných v dokumentaci nezakládají nárok na záruční plnění. Další dokumenty a prohlášení jsou vzhledem k povaze produktu nepodstatné.

Pokud je uživatel spotřebitelem v rámci Evropské unie (EU), uplatňuje na závady produktu zákonné záruky. Pokud je uživatelem podnikatel, plní SEMA během jednoho roku náhradní plnění závad produktu podle svého uvážení (oprava nebo výměna).

14. Omezení ručení

SEMA ručí za práva uživatelů na náhradu škody nebo náhradu výdajů podle následujících pravidel:

SEMA odpovídá za úmyslné a hrubé nedbalostní jednání svých právních zástupců, řídících pracovníků i zmocněných osob, rovněž i za zranění osob, za kvalitu výrobku a záruky výrobce podle záručních podmínek daných zákonem. Za škody způsobené hrubě nedbalým chováním jiných zmocněných osob, je odpovědnost omezena na náhradu takových škod, k jejichž vzniku se musí obvykle v rámci smlouvy přihlížet. Veškeré další ručením je vyloučeno.

Za škody způsobené prostou nedbalostí ručí SEMA pouze pokud je porušena povinnost jejíž dodržení je pro dosažení cílů smlouvy obvzlášť důležité (Základní povinnosti). V tomto případě se omezení odpovědnosti vztahuje na odstavec 12 věta 2 a 3. U zkušební verze softwaru je ručení za škody způsobené prostou nedbalostí vyloučeno.

Ručení za ztrátu dat je omezené na typické náklady na obnovu, které by nastaly při pravidelném a riziku odpovídajícím zhotovení záložních kopií.

Omezení odpovědnosti za SEMA platí také pro osobní ručení jejích zaměstnanců při jejich přímém kontaktu s uživatelem.

15. Práva třetích stran

Budete-li napadeni z narušení práv třetích osob vzhledem k použití softwaru, měli byste okamžitě písemně informovat SEMU. SEMA Vás může bránit, pokud budete SEMU odpovídajícím způsobem podporovat.

16. Další ustanovení

Tato smlouva obsahuje kompletní ujednání o předmětu smlouvy mezi smluvními stranami. Ústní dohody neexistují.

Dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou formu; to platí i o zřeknutí se písemné formy.

Pokud jedno nebo více ustanovení této smlouvy je, nebo se stane částečně nebo zcela neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatné ustanovení je pokládáno za platné, dokud není nahrazeno novým účinným ustanovením, které umožňuje přiblížit hospodářské cíle smluvních stran. Totéž platí pro mezery ve smlouvě.

Tato smlouva se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Exkluzivní místo jurisdikce pro spory vyplývající z této dohody nebo v souvislosti s dohodou je Kempten, jestliže jste kupující. SEMA je oprávněna žalovat koncového uživatele v místě jeho soudní příslušnosti.