VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré obchodní vztahy společnosti SEMA, (dále jako „dodavatel“) a jejími zákazníky do budoucna. Znění jednotlivých ustanovení lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

2. Cena

V ceně jsou započítány náklady na odeslání a dopravní pojišťění, připočtena je i daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Při zahraničním obchodě cena mimo výše uvedené obsahuje cla a ostatní příslušné daně.

3. Dodací termín, zpracování a dodávka

Dodací lhůty jsou pro dodavatele jsou závazné pouze v případě, že jím byly písemně potvrzeny. Vyjma posledně jmenovaného případu zákazník nemá právo při překročení dodací lhůty dodavatelem vznášet proti němu jakékoliv nároky.

Zákazník je povinen odebrat zboží v rámci sjednané dodací lhůty, nebo v přiměřeném časovém období. Pokud je zákazník s odebráním zboží v prodlení, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklých nákladů tímto vzniklých (např. hotové výdaje, dopravné, skladné, opotřebení a ztrátu hodnoty). 

V případě vyšší moci je dodavatel oprávněn dodávky a plnění po dobu trvání této překážky pozastavit, nebo od smlouvy částečně, nebo v celém rozsahu odstoupit.

Za vyšší moc platí zejména stávky, výluky a ostatní nepředvídatelné události. Po odpadnutí vyšší moci se dodavatel zavazuje po jednání se zákazníkem dodat zboží v náhradním termínu. Pokud k takové dohodě nedojde, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy. 

Dodavatel si vyhrazuje právo rozdělit smluvenou dodávku do dílčích dodávek a tak poskytnout částečné plnění. Účtována pak bude cena za dílčí dodávku.

4. Přechod rizik, odpovědnost

Odpovědnost za zboží přechází na zákazníka, jakmile zboží opustí sídlo dodavatele, resp. dodavatel vydá zboží nebo poskytne plnění. Při vrácení zboží nese zákazník riziko za možné náklady s tím spojené.

Zákazník ručí dodavateli za převzaté zboží až do úplného zaplacení. Do této doby má dodavatel právo požadovat po zákazníkovi náhradu za vzniklé poškození, opotřebení či ztrátu hodnoty převzatého zboží.

5. Platba

Naše faktury jsou splatné po přijetí do účetnictví, a to bez odpočtů. Jiná splatnost se musí  sjednat písemně. Při nezaplacení při splatnosti je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši platné diskontní sazby zvýšené o 5 procentních bodů.

6. Záruka

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci do 7 dnů a u skrytých závad do 6 měsíců po obdržení zboží, a to písemně. V případě včasné reklamace je dodavatel povinen zboží dodatečně opravit nebo dodat zboží náhradní. Toto se nevztahuje na vady, které se vyskytnou při nedodržení pokynů obsažených v návodu výrobce k řádnému upotřebení zboží. 

Při uplatnění reklamace musí zákazník popsat jednoznačně vady zboží, zaslat originální nosič dat a další relevantní informace spolu s dotčeným zbožím dodavateli, přičemž dodavatel nese dopravní náklady s tím spojené. Pro zboží, které pochází od subdodavatele, se záruka omezuje na poskytnutí záručních podmínek výrobce. 

Dodavatel nepřebírá žádné záruky za software, zejm. že pracuje bezchybně, že pomocí obsažených funkcí je možno docílit všech zákazníkem zvolených kombinací a že odpovídá požadavkům zákazníka. Při softwarových chybách, které užívání softwaru podle smlouvy více než nepatrně omezují, je dodavatel povinen chybu odstranit, a to instalací jiné verze softwaru, pokynem k odstranění chyby či zabráněním účinkům chyby, to vše za předpokladu, že takovou chybu je schopen odstranit.

Za software, který nebyl dodán dodavatelem, nebo byl dodán zákazníkem či třetí stranou, nepřebírá dodavatel žádné záruky. Zákazník má povinnost poskytnout dodavateli podle jeho uvážení potřebný čas pro odstranění vad. V opačném případě je dodavatel zproštěn jakékoli povinnosti vyplývající z odpovědnosti za zboží.

Pokud nebude po opravě a nebo po dodávce náhradních dílů vada dodavatelem odstraněna, má zákazník právo žádat snížení kupní ceny. Ostatní nároky jsou vyloučeny.

7. Odpovědnost

Pokud v obchodních podmínkách není stanoveno jinak, je jakákoliv odpovědnost dodavatele včetně odpovědnosti za škody nebo bezprostřední újmu vyloučena, pokud není způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí.

8. Vedlejší ujednání

Všechny dohody a úmluvy, také telefonické, telegrafické a dálnopisné úmluvy, které jsou v rozporu s jedním či několika ustanoveními platných Všeobecných obchodních podmínek nebo které z těchto vychází či je překračují zvláště týkající se platebních podmínek, musí být výslovně a písemně schváleny dodavatelem. Toto platí zejména pro všechny ústní dohody. Výše uvedené dále platí také pro změny Všeobecných obchodních podmínek a vyloučení jejich použití. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele mají v pochybnostech přednost před obchodními podmínkami zákazníka a tyto jsou pro dodavatele nezávazné. Jednostranné změny Všeobecných obchodních podmínek zákazníkem jsou nepřípustné a pro dodavatele nezávazné. 

9. Změna programu

Zákazníkem specifikované změna programu je možná pouze po písemné dohodě a na základě písemné specifikace technických požadavků formou dodatku ke smlouvě, který podepíší obě strany. Programové změny vyžádané od zákazníků jsou účtovány samostatně. 

10. Výhradní vlastnictví, převzetí

Vlastnictví ke zboží přechází až úplným zaplacením ceny zboží. Zboží, které se sestává z částí, jejichž výhradním vlastníkem je dodavatel a z částí, jejichž výhradním vlastníkem dodavatel není, a tyto části od sebe nelze oddělit, stává se dodavatel spoluvlastníkem nové věci. Nová věc se pak pokládá za zboží s výhradou vlastnictví.

Zákazník je oprávněn k dalšímu prodeji dodaného zboží vzniklého ze spojení částí zboží podle předchozího odstavce až po úplném uhrazení ceny zboží. U sporů vzniklých na základě uplatnění výhradního vlastnictví nebo jiných dohodnutých sporech nese zákazník riziko za příp. vzniklé soudní spory a náklady těmito vzniklé.

Firma SEMA GmbH si vyhrazuje právo provést neomezené odblokování získané licence(í) teprve po kompletní úhradě.

11. Výhradní právo

SEMA si vyhrazuje právo u pozdně uhrazených nebo případně neuhrazených poplatků za poskytování Péče a servisní podpory tyto služby částečně, nebo úplně zastavit. Toto omezení ale nezbavuje uživatele povinnosti uhradit tyto poplatky.

12. Copyright

Není dovoleno software kopírovat, poskytnout k dispozici třetímu ani  třetímu jakkoli jinak zpřístupnit k dalšímu obchodnímu užití, s výjimkou vytvoření záložní kopie. Za příslušné jednání je odpovědný nabyvatel licence. V takovém případě je dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- EUR, nezávisle na postihu každého takového porušení podle trestního práva. 

Pokud budeme expedovat komponenty Open Source, platí pro tyto komponenty Open Source příslušné licenční podmínky Open Source. Pokud náš software obsahuje komponenty LGPL, můžete části softwaru, které obsahují komponenty LGPL, upravovat a tyto úpravy také dekompilovat za účelem odstraňování chyb.

13. Vývozní povolení

Zboží dodané dodavatelem podléhá vývozním předpisům Spolkové republiky Německo. Zákazník nese odpovědnost za dodržení vývozních předpisů při dalším zcizení zboží.

14. Soudní místo – místo plnění – platné právo

Soudním místem je sídlo naší společnosti v Německu, Wildpoldsried, tedy Kempten/Allgäu (Spolková republika Německo). Společnost SEMA je však také oprávněná žalovat zákazníka v místě jeho bydliště popř. u soudu dle sídla jeho firmy. Platí právo Spolkové republiky Německo; platnost kupního práva dle úmluvy OSN je vyloučena. Pokud z našeho potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, je naše sídlo zároveň i místem plnění.

15. Ostatní

Pokud je jedno nebo více ustanovení smlouvy včetně přiložených Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo je ho potřebné doplnit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a jsou vyložena resp. změněna nebo doplněna tak, aby byl dosažen účel smlouvy právně dovoleným způsobem.

Download