OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1.    Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują wszystkie – także te przyszłe - dostawy i świadczenia naszej firmy. Wyklucza się wszelkiego rodzaju odstępstwa i uzupełnienia niniejszych Warunków Handlowych, a zwłaszcza sprzeczne warunki handlowe Klienta, o ile nie została wyrażona przez nas pisemna zgoda.

2.    Ceny

Nasze ceny dotyczą towaru z doliczeniem kosztów przesyłki i ubezpieczenia transportowego, jak również z doliczeniem ustawowego podatku od wartości dodanej (VAT), a za granicą z doliczeniem podatku obrotowego od importu, cła i każdorazowo obowiązujących podatków.

3.    Termin dostawy, realizacja dostaw
Terminy i okresy dostawy są dla nas niewiążące, chyba że w indywidualnym przypadku zostały one przez nas pisemnie potwierdzone. Z wyjątkiem ostatniego przypadku, przekroczenie terminu nie upoważnia Klienta do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w ciągu uzgodnionego terminu dostawy albo w stosownie wyznaczonym okresie czasu. Jeżeli Klient zwleka z odbiorem towaru, firma SEMA ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądania odszkodowania za powstałe koszty (np. wydatki, transport, uszkodzenia, zużycie i utrata wartości). W przypadku zdarzeń będących wynikiem działania siły wyższej, mamy prawo do zwłoki w dostawie i w wykonaniu usługi na czas trwania zakłócenia (przeszkody) lub do całkowitego albo częściowego odstąpienia od umowy.

Za siłę wyższą uważane są przede wszystkim strajki, lokaut oraz inne nieprzewidziane zakłócenia. Gdy tylko będą nam znane skutki takiego wydarzenia, powiadomimy o tym Klienta oraz wyjaśnimy, czy odstępujemy od umowy, lub też w jakim terminie możemy przypuszczalnie dokonać dostawy. To dotyczy także naszego samozaopatrzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania uzgodnionych dostaw jako dostaw częściowych lub częściowych usług. Za każdym razem policzona zostanie jedynie wartość dostawy częściowej.

4.    Przejście ryzyka (przeniesienie odpowiedzialności), odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność przechodzi na Klienta, gdy towar opuszcza naszą firmę lub gdy wydaliśmy towar albo wykonaliśmy nasze zobowiązanie. W przypadku ewentualnych przesyłek zwrotnych, Klient ponosi ryzyko i pokrywa ewentualnie powstałe koszty. Klient ponosi odpowiedzialność wobec firmy SEMA za cały przekazany towar dopóki za niego nie zapłaci pełnej kwoty. Za uszkodzenia, zużycie i utratę wartości będzie obciążony Klient.

5.    Płatność (warunki płatności)
Otrzymane od nas faktury powinny być regulowane bez potrąceń. Inne terminy płatności dopuszcza się tylko na podstawie ustaleń pisemnych. W razie zwłoki płatniczej mamy prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 5% powyżej obowiązującej w danym okresie stawki dyskontowej bez konieczności upomnienia.

6.    Gwarancja i rękojmia
Reklamacje winny być składane przez Klienta pisemnie w ciągu jednego tygodnia, a w przypadku wad nieoczywistych („ukrytych”) w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu towaru lub nośników danych. W przypadku uzasadnionych i złożonych w terminie reklamacji, jesteśmy według własnego wyboru zobowiązani do usunięcia usterek lub do wolnej od wad dostawy zastępczej. Warunkiem skutecznego dochodzenia reklamacji jest każdorazowe przestrzeganie wytycznych producenta dotyczących prawidłowego użytkowania.

W celu dokonania naprawy Klient na własny koszt powinien dostarczyć nam opis błędu, oryginalny nośnik danych oraz wszelkie pozostałe niezbędne informacje wraz z częściami urządzenia, których dana reklamacja dotyczy.

Za nabyte od poddostawcy urządzenia, gwarancja ogranicza się do realizacji warunków gwarancji producenta. W zakresie oprogramowania komputerowego nie dajemy gwarancji na jego bezprzerwowe i bezusterkowe funkcjonowanie, a także na to, że zawarte funkcje będą mogły być realizowane we wszystkich, wybranych przez Klienta kombinacjach i będą spełniać wymogi Klienta.

Błędy w oprogramowaniu, które w znacznym stopniu uniemożliwiają prawidłowe, zgodne z umową korzystanie, zostaną przez nas usunięte, o ile będziemy w stanie to w ogóle uczynić. W zależności od stopnia skomplikowania danego błędu, zostanie on usunięty albo poprzez instalację innej wersji oprogramowania, albo poprzez zastosowanie instrukcji usunięcia bądź uniknięcia skutków danego błędu.

Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone, gdy oprogramowanie nie zostało dostarczone przez nas lub zostało zmienione przez Klienta albo przez osoby trzecie. Klient powinien dać nam według naszego uznania wystarczającą ilość czasu i odpowiednią porę na ewentualne usunięcie braków. W przeciwnym razie zwolnieni jesteśmy od wszelkiego obowiązku przejmowania gwarancji. Gdyby uzasadniona z naszego punktu widzenia wada, nie została usunięta w ramach naprawy oraz / lub dostawy zastępczej, Klient może żądać obniżenia ceny kupna. Wszystkie wykraczające poza powyższe roszczenia są wykluczone.

7.    Odpowiedzialność
O ile w niniejszych Warunkach nie ustalono inaczej, wykluczona jest wszelka odpowiedzialność z naszej strony. Dotyczy to także odpowiedzialności za szkody następcze lub za szkody bezpośrednie, poza przypadkiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania z naszej strony.

8.    Dodatkowe zastrzeżenia umowne, klauzula
Wszelkie zapewnienia i uzgodnienia, w tym także ustalenia telefoniczne, telegraficzne czy też teleksowe, które poprzez jedno bądź wiele ustaleń pozostają w sprzeczności z Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub też poza nie wykraczają, jak również wszelkiego rodzaju zmiany, zwłaszcza te dotyczące warunków płatności, wymagają, pod rygorem neważności, wyraźnego pisemnego potwierdzenia z naszej strony. To odnosi się przede wszystkim do wszelkich ustnych dodatkowych zastrzeżeń umownych. Powyższe dotyczy także zmian lub pominięcia naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ewentualne ogólne warunki zakupu ze strony Zamawiającego są dla nas bez znaczenia, jeśli są one sprzeczne z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, które w razie wątpliwości mają pierwszeństwo. Jednostronne zmiany tych Warunków Handlowych przez Zamawiającego są niedopuszczalne i dla nas niewiążące.

9.    Zmiany w programie
Zmiany w programie podyktowane typowymi wymaganiami Klienta mogą być przeprowadzone jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu i na podstawie pisemnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (katalogu wymogów), podpisanej (podpisanego) przez obie strony. Zmiany w programie na życzenie Klienta będą rozliczane oddzielnie.

10.    Zastrzeżenie własności, zwrot
Nasza firma zastrzega sobie prawo własności do wszystkich towarów do momentu całkowitego uiszczenia wszystkich wierzytelności. Jeżeli dostarczone przez nas, znajdujące się w prawnym stanie zastrzeżenia własności naszej firmy, towary zostaną połączone lub zmieszane z innymi, nie należącymi do naszej firmy, towarami, wówczas stajemy się współwłaścicielami nowej rzeczy. Powstała nowa rzecz uważana jest za towar zastrzeżony naszej firmy. Klient uprawniony jest do dalszego zbycia dostarczonego towaru lub towaru powstałego w wyniku połączenia dopiero po uiszczeniu całkowitej zapłaty.

W razie zwrotu z tytułu zastrzeżenia własności lub innych ustalonych zwrotów, Klient odpowiada za ryzyko i powstałe koszty zwrotu. Firma SEMA zastrzega prawo do nieograniczonego wykorzystywania licencji (jak sprecyzowano w umowie licencyjnej), tylko po dokonaniu całkowitej płatności.

11.    Klauzula zastrzegająca
Firma SEMA w przypadku nie otrzymania wynagrodzenia zastrzega sobie prawo do zawieszenia w całości świadczonych usług wsparcia i pomocy technicznej. Niniejsze ograniczenie nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

12.    Copyright, prawa autorskie
Kopiowanie (powielanie) oprogramowania komputerowego - z wyjątkiem kopiowania w celu zabezpieczenia danych - lub przekazywanie osobom trzecim do dalszego użytkowania w celach komercyjnych albo też udostępnianie osobom trzecim w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone. W razie naruszenia niniejszych obowiązków, licencjobiorca zostanie poniesiony do odpowiedzialności. W tym wypadku uprawnieni jesteśmy każdorazowo do żądania kary umownej w wysokości €  5.000 i każdy przypadek naruszenia będzie ponadto ścigany karnie.

Jeżeli wśród dostarczanych przez nas komponentów znajdują się komponenty
z oprogramowaniem otwartym, wówczas podlegają one właściwym postanowieniom licencyjnym oprogramowania otwartego. Jeżeli nasze oprogramowanie zawiera komponenty z licencją wolnego oprogramowania (LGPL), wówczas użytkownik może modyfikować części oprogramowania zawierające komponenty LGPL, a także dekompilować je w celu usunięcia błędów w tych modyfikacjach.

13.    Zezwolenie na wywóz
Towary przez nas dostarczone podlegają kontrolnym postanowieniom wywozowym Republiki Federalnej Niemiec. W razie nieprzestrzegania właściwych postanowień wywozowych przy dalszym zbycie towaru, do odpowiedzialności pociąga się Klienta.

14.    Właściwość Sądu - Miejsce wykonania orzeczenia
Jako właściwy Sąd uzgadnia się Sąd mieszczący się w miejscowości naszej siedziby Wildpoldsried oraz Kempten/Allgäu  (Republika Federalna Niemiec). Jednak firma SEMA może zaskarżyć klienta do Sądu w miejscowości zamieszkania klienta lub siedziby firmy klienta. Stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec; Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów / Konwencja Wiedeńska z 1980 r. jest w tym przypadku wyłączona. Jeżeli nie ustalono inaczej, miejsce wykonania uslugi stanowi siedziba naszej firmy.

15.    Pozostałe postanowienia
Jeżeli jedno lub kilka postanowień umowy, łącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, jest lub będzie nieważne, pozbawione mocy prawnej, podważalne bądź wymagające uzupełnienia, to ważność pozostałych ustaleń zostaje nienaruszona i powinny być one tak zinterpretowane, względnie zmienione lub uzupełnione, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie został osiągnięty zamierzony skutek ekonomiczny w sposób dopuszczalny z prawnego punktu widzenia.